ࡱ> q`bjbjqPqP7::&+%zzzzzzzvHvHvH8H,H[II"JJJJJJZZZZZZZ$\h7_tZzJJJJJZzzJJ[iQiQiQJzJzJZiQJZiQiQLSzzSJI @vHKdSS[0[lS,_Of_S_zSPJ0JiQ>J JJJJJZZQdJJJ[JJJJ:rArAzzzzzz ZaBcznik Nr 3 do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki SpoBecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) WZR SPRAWOZDANIE (CZZCIOWE/KOCCOWE1))2) z wykonania zadania publicznego ................................................................................. (tytuB zadania publicznego) w okresie od ................ do ................. okre[lonego w umowie nr .............. zawartej w dniu .............................................................. pomidzy .......................................................................................................... (nazwa Zleceniodawcy) a ......................................................................................................... (nazwa Zleceniobiorcy/(-w), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sdowego, innego rejestru lub ewidencji3)) Data zBo|enia sprawozdania4) & & & & & & ....................... Cz[ I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Informacja czy zakBadane cele realizacji zadania publicznego zostaBy osignite w wymiarze okre[lonym w cz[ci III pkt 6 oferty. Je[li nie, wskaza dlaczego.  2. Opis wykonania zadania z wyszczeglnieniem organizacji pozarzdowych, podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotw wykonujcych poszczeglne dziaBania okre[lone w cz[ci III pkt 9 oferty.5) Poszczeglne dziaBania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krtkim opisem wykonania zadaniaTerminy realizacji poszczeglnych dziaBaDZleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, ktry wykonywaB dziaBanie w zakresie realizowanego zadania publicznego  3. Opis, w jaki sposb dofinansowanie z dotacji inwestycji zwizanych z realizacj zadania wpBynBo na jego wykonanie  4. Opis osignitych rezultatw  5. Liczbowe okre[lenie skali dziaBaD zrealizowanych w ramach zadania6)  Cz[ II. Sprawozdanie z wykonania wydatkw Rozliczenie ze wzgldu na rodzaj kosztw (w zB) Lp.Rodzaj kosztw CaBo[ zadania zgodnie z umow (w zB) Poprzedni okres sprawozdawczy (w zB)7) Bie|cy okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zB) koszt caBkowity z tego pokryty z dotacji z tego pokryty z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB, w tym wpBat i opBat adresatw zadania publicznegoz tego pokryty z wkBadu osobowego, w tym pracy spoBecznej czBonkw i [wiadczeD wolontariuszy koszt caBkowity z tego z pokryty dotacji z tego z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB, w tym wpBat i opBat adresatw zadania publicznegoz tego pokryty z wkBadu osobowego, w tym pracy spoBecznej czBonkw i [wiadczeD wolontariuszy koszt caBkowity z tego pokryty z dotacji z tego z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB, w tym wpBat i opBat adresatw zadania publicznegoz tego pokryty z wkBadu osobowego, w tym pracy spoBecznej czBonkw i [wiadczeD wolontariuszy IKoszty merytoryczne (z uwzgldnieniem kosztw jednostkowych) poniesione przez & (nazwa Zleceniobiorcy)8): 1) & & .. 2) & & ..     IIKoszty obsBugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzgldnieniem kosztw jednostkowych) poniesione przez & (nazwa Zleceniobiorcy)8): 1) & & .. 2) & & .. IIIInne koszty, w tym koszty wyposa|enia i promocji (z uwzgldnieniem kosztw jednostkowych) poniesione przez & (nazwa Zleceniobiorcy)8): 1) & & .. 2) & & .. IVOgBem 2. Rozliczenie ze wzgldu na zrdBo finansowania yrdBo finansowaniaCaBo[ zadania (zgodnie z umow) Bie|cy okres sprawozdawczy za okres realizacji zadaniazB%zB%Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacjiKoszty pokryte ze [rodkw finansowych wBasnych: Koszty pokryte ze [rodkw finansowych z innych zrdeB (ogBem): Z tego: Z wpBat i opBat adresatw zadania publicznego: Z finansowych [rodkw z innych zrdeB publicznych (w szczeglno[ci: dotacji z bud|etu paDstwa lub bud|etw jednostek samorzdu terytorialnego, funduszy celowych, [rodkw z funduszy strukturalnych: Z pozostaBych zrdeB: Koszty pokryte z wkBadu osobowego (w tym [wiadczeD wolontariuszy, pracy spoBecznej czBonkw)OgBem: 100%100% Uwagi, ktre mog mie znaczenie przy ocenie prawidBowo[ci wykonania wydatkw: .............................................................. .............................................................. 3. Informacja o kwocie przychodw uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od [rodkw z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym 4. Zestawienie faktur (rachunkw)9) Lp. Numer dokumentu ksigowego Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z cz[ci II.1 rozliczenie ze wzgldu na rodzaj kosztw)Data wystawienia dokumentu ksigowego Nazwa kosztu Kwota (zB) Z tego ze [rodkw pochodzcych z dotacji (zB) Z tego ze [rodkw finansowych wBasnych, [rodkw z innych zrdeB w tym wpBat i opBat adresatw zadania publicznego (zB)Data zapBaty Cz[ III. Dodatkowe informacje .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ZaBczniki:10) 1. ...................................D  R V X \ ^ D | _ X\.ɿ{see_ h_peaJh_peCJOJQJ^JaJh_peCJaJh_pe6CJOJQJ^JaJ h_peH* h_peH*] h_pe]h_peEHOJQJ^J h_pe\h Xh_pe5h Xh_pe5H*\h Xh_pe5\ h_pe6 h Xh_pe#h Xh X5CJOJQJ^JaJh Xh XCJ\aJhTCJ\aJh_pe$D  ^ D | 2 $a$gd_pe$a$gd_pe $dha$gd_pe $dha$gd_pe$ dh7$8$H$^`a$gd X $7$8$H$a$gd X $a$gd X$a$gd Xgd_peL _ "$`.024 $Ifgd-\ dh`gd_pegd_pedhgd_pe $dha$gd_pe $dha$gd_pe$a$gd_pe468:<>@BDHJLNxxdhgd_peukd$$IfF0"#@$h0@$44 Fa $Ifgd-\ NmUUUUdh$"&`#$/7$8$H$Ifgd-\kkd$$IfFuFBY$ 6`"$  44 Fa$dh$"&`#$/7$8$H$Ifa$gd-\ $dha$gd_pe {ogggggbgd_pedhgd_pe dhgd_pekkd'$$IfF FBY$ 6`"$  44 Fadh$"&`#$/7$8$H$Ifgd-\ 8:Z68JL P R V !$!(!H!!!!!!h""""""""## #(##$,$0$4$T$r$t$$$ %%%&&&&ӼӼӴӼӼӴӴⴼӴӼh_pe6CJH*aJh_pe6CJaJh_peCJaJh_peCJOJQJ^JaJh_peCJH*aJh_peCJaJ h_peH*\h_peh_peCJOJQJ^JaJ h_pe\ h_pe5\?xdhgd_peukd$$IfF0"#@$h0@$44 Fa $Ifgd-\ :<>@BDFHJLNPT $Ifgd-\gd_pedhgd_peTVXZ|ssssssss $Ifgd-\gd_pedhgd_peukd\$$IfF0"#@$h0@$44 Fa  hxxxxxxhx$ & Fdha$gd_pedhgd_peukd$$IfF0"#@$h0@$44 Fa $Ifgd-\ DF46$X&#$/7$8$H$Ifgd-\dhgd_pe 68:<^`jSS44qq$X&#$/7$8$H$If]q^qgd-\$X&#$/7$8$H$Ifgd-\kd~$$IfF4rd-u*`  6X[*44 Faf4`JLnpLNpr $Ifgd-\$X&#$/7$8$H$Ifgd-\qq$X&#$/7$8$H$If]q^qgd-\ P R V ~ (!*!:!J!L!N!R!T!X!Z!^!`!b!f!h!$X&#$/Ifgd-\FfH $Ifgd-\$X&#$/7$8$H$Ifgd-\h!l!n!r!t!v!z!|!!!!!!!!""""""""""""Ffd $X&#$/7$8$H$Ifgd-\"""""""#### # ########## #(#Ff$X&#$/Ifgd-\Ff$X&#$/7$8$H$Ifgd-\(#t##4$6$F$V$X$Z$\$^$`$b$d$f$h$j$l$n$p$r$t$z$$$Ff$X&#$/Ifgd-\$X&#$/7$8$H$Ifgd-\$$$$$$$$$$$$$$$$ % %4%R%x%%% dh$Ifgd-\dhgd_peFf$X&#$/7$8$H$Ifgd-\%%%%%&&vjjjjj dh$Ifgd-\kdn$$IfFAF%Z"eQ 05$  44 Fak&&:&<&&&&RF==FF $Ifgd-\ dh$Ifgd-\kd$$IfFr% Z"e^05$44 Fak&&&&&&&F= $Ifgd-\kd$$IfFr% Z"e^05$44 Fak dh$Ifgd-\&&&&&&&''))***Z+++T,V,x-z---D..01112222333334vwx^zzzz{\~~~vz~ƒټh X h_peCJ h_peaJ h_pe\h_peOJQJ^JU h_peH*h_pe5OJQJ\^Jh_peCJaJh_pe5H*\ h_pe5\h_peOJQJ^Jh_peOJQJ^Jh_peh_peCJaJ;&&&&&&'Fkd$$IfFr% Z"e^05$44 Fak dh$Ifgd-\''''''$(^(()))))))) dh$Ifgd-\ dh$Ifgd-\ $Ifgd-\))*x*z*|*~*RFF::: dh$Ifgd-\ dh$Ifgd-\kdl $$IfFr% Z"e^05$44 Fak~********Dkd2!$$IfF1r% Z"e^05$44 Fak dh$Ifgd-\********IAAAAAdhgd_pekd "$$IfFr% Z"e^05$44 Fak $Ifgd-\*Z++V,t-v-x-z-|---t_dh$%&`#$/Ifgd-\ekd"$$Ifl#$ t0644 la$dh$Ifa$gd-\ $dha$gd_pedhgd_pe ------ .......D.V..//// /,/://@/dh$%&`#$/Ifgd-\dh$%&`#$/Ifgd-\@/V/X/Z/\/^/l/////00000000000000Ff'Ff$ dh$Ifgd-\dh$%&`#$/Ifgd-\00112233334vv4w6w^wwxz{\~ $a$gd_pe$^`a$gd_pegd_pe$a$gd_pe $a$gd_pe $dha$gd_pe $dha$gd_pe......................... 2. ............................................................ 3. ............................................................ O[wiadczam(-y), |e: 1) od daty zawarcia umowy nie zmieniB si status prawny Zleceniobiorcy(-w); 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3) zamwienia na dostawy, usBugi i roboty budowlane za [rodki finansowe uzyskane w ramach umowy zostaBy dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pzn. zm.)11); 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunkw) zostaBy faktycznie poniesione; 5) w zakresie zwizanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak|e wprowadzaniem ich do systemw informatycznych, osoby, ktrych te dane dotycz, zBo|yBy stosowne o[wiadczenia zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926, z pzn. zm.). (piecz(-cie) Zleceniobiorcy/(-w)12)) ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podpis osoby upowa|nionej lub podpisy osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Zleceniobiorcy(-w) Po[wiadczenie zBo|enia sprawozdania4)  Adnotacje urzdowe4)  ______________ POUCZENIE Sprawozdania skBada si osobi[cie lub przesyBa przesyBk polecon w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uwa|a si za zachowany, je|eli przed jego upBywem pismo zostaBo wysBane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaBalno[ci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z pzn. zm.), za po[wiadczeniem przedBo|enia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placwce pocztowej operatora publicznego. 1) Niepotrzebne skre[li. 2) Sprawozdanie cz[ciowe i koDcowe sporzdza nale|y w okresach okre[lonych w umowie. 3) Poda nazw wBa[ciwego rejestru lub ewidencji. 4) WypeBnia Zleceniodawca. 5)Opis powinien zawiera szczegBow informacj o zrealizowanych dziaBaniach zgodnie z ich ukBadem zawartym w ofercie, ktra byBa podstaw przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzgldnienie wszystkich planowanych dziaBaD, zakres w jakim zostaBy one zrealizowane, i wyja[nienie ewentualnych odstpstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji. 6) Nale|y u|y tych samych miar, ktre zapisane byBy w ofercie realizacji zadania, w cz[ci III pkt 9. 7) WypeBnia tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporzdzono sprawozdanie cz[ciowe. Dotyczy wyBcznie okresu objtego poprzednim sprawozdaniem. 8) W przypadku oferty wsplnej kolejni Zleceniobiorcy doBczaj do tabeli informacj o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach. 9) Dotyczy wszystkich dokumentw ksigowych zwizanych z realizacj zadania. Zestawienie powinno zawiera: numer faktury (rachunku), dat jej wystawienia, wysoko[ wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej cz[ci zostaBa pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usBugi. Ka|da faktura (rachunek) powinna by opatrzona pieczci organizacji pozarzdowej lub podmiotu, o ktrym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawiera sporzdzony w sposb trwaBy opis zawierajcy informacje: z jakich [rodkw wydatkowana kwota zostaBa pokryta oraz jakie byBo przeznaczenie zakupionych towarw, usBug lub innego rodzaju opBaconej nale|no[ci. Informacja powinna by podpisana przez osob odpowiedzialn za sprawy dotyczce rozliczeD finansowych organizacji lub podmiotu, oktrym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Do sprawozdania nie zaBcza si faktur (rachunkw), ktre nale|y przechowywa zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostpnia na |danie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca mo|e |da tak|e faktur (rachunkw) dokumentujcych pokrycie kosztw ze [rodkw innych ni| dotacja przekazana przez Zleceniodawc. 10) Zleceniodawca mo|e |da zaBczenia materiaBw dokumentujcych dziaBania faktyczne podjte przy realizacji zadania (np. listy uczestnikw projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak rwnie| konieczne dziaBania prawne (kopie umw, kopie dowodw przeprowadzenia odpowiedniego postpowania w ramach zamwieD publicznych, o ile z umowy lub przepisw odrbnych wynika obowizek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759, z pzn. zm.). 11) Stosuje si, o ile z umowy lub przepisw odrbnych wynika obowizek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych. 12) WypeBnia, je[li Zleceniobiorca(-y) posBuguje(-) si pieczci.   PAGE PAGE 8 \~^~`~~@.0|~ $Ifgd-\ dh$Ifgd-\ dh$Ifgd-\ $dha$gd_pe $dha$gd_pe $dha$gd_pe wkb $Ifgd-\ dh$Ifgd-\ dh$Ifgd-\dhgd_peskd)$$IfF0(#$n#h044 Faƒ0ވBxyqqqqqqqq$a$gd_pe $a$gd_pedhgd_peskdr*$$IfF0(#$n#h044 Fa ƒ06܈BFHx|~JLPH:@RXDJRŸȟLsg\g\h_peCJ\]aJh_peCJH*\]aJ h_pe56CJOJQJ^JaJ#h_pe56CJH*OJQJ^JaJ&h_pe56CJOJQJ\]^JaJh_pe<CJaJh_pe<CJH*aJ h_peH*h_peCJOJQJ^JaJ h_pe\ h_peH*\ h_pe6h_peCJH*aJh_peCJ\aJh_peCJaJh_pe$x~LRDJŸLPRVX\^bdvxzh]hgd_pe &`#$gd-\ $a$gd_pegd_pe$a$gd_peLNRTXZ^`dfrtvxz|h_peCJ\]aJhT0JmHnHuh-\h_pe h_pe0Jjh_pe0JUhUk&jhUk&Ugd_pe5 01h:p_pe. A!"#$% $$If!vh5"5`#v"#v`:V F0@$5@$5h4 F$$If!vh555 #v#v#v :V Fu 6`"$555 / 4 F$$If!vh555 #v#v#v :V F 6`"$555 / / 4 F$$If!vh5"5`#v"#v`:V F0@$5@$5h4 F$$If!vh5"5`#v"#v`:V F0@$5@$5h4 F$$If!vh5"5`#v"#v`:V F0@$5@$5h4 F$$If!vh555 5 5 #v#v#v #v #v :V F4 6X[*+555 5 5 / / / / 4 Ff4$$If!vh555h5555b55 5 5 a5 5 5 #v#v#vh#v#v#v#vb#v#v #v #v a#v #v #v :V F4n 6X[*)v)v)v +555h5555b55 5 5 a5 5 5 / / / / 4 Ff4kdu$$IfF4n8d-> 6u!`%* h b a 6X[*888844 Faf4$$If!vh555h5555b55 5 5 a5 5 5 #v#v#vh#v#v#v#vb#v#v #v #v a#v #v #v :V F 6X[*555h5555b55 5 5 a5 5 5 / / 4 Fzkd$$IfF8d-> 6u!`%*hba 6X[*888844 Fa$$If!vh555h5555b55 5 5 a5 5 5 #v#v#vh#v#v#v#vb#v#v #v #v a#v #v #v :V F 6X[*555h5555b55 5 5 a5 5 5 / / / 4 Fzkd $$IfF8d-> 6u!`%*hba 6X[*888844 Fa$$If!vh555h5555b55 5 5 a5 5 5 #v#v#vh#v#v#v#vb#v#v #v #v a#v #v #v :V F 6X[*555h5555b55 5 5 a5 5 5 / / / 4 Fzkd$$IfF8d-> 6u!`%*hba 6X[*888844 Fa$$If!vh555h5555b55 5 5 a5 5 5 #v#v#vh#v#v#v#vb#v#v #v #v a#v #v #v :V F 6X[*555h5555b55 5 5 a5 5 5 / / / 4 Fzkd($$IfF8d-> 6u!`%*hba 6X[*888844 Fa$$If!vh555h5555b55 5 5 a5 5 5 #v#v#vh#v#v#v#vb#v#v #v #v a#v #v #v :V F4 6X[*555h5555b55 5 5 a5 5 5 / / 4 Ff4kdL$$IfF48d-> 6u!`%*hba 6X[*888844 Faf4$$Ifk!vh5e5Q 5#ve#vQ #v:V FA05$5e5Q 54 Fak$$Ifk!vh5e5^555#ve#v^#v#v:V F05$5e5^554 Fak$$Ifk!vh5e5^555#ve#v^#v#v:V F05$5e5^554 Fak$$Ifk!vh5e5^555#ve#v^#v#v:V F05$5e5^554 Fak$$Ifk!vh5e5^555#ve#v^#v#v:V F05$5e5^554 Fak$$Ifk!vh5e5^555#ve#v^#v#v:V F105$5e5^55/ 4 Fak$$Ifk!vh5e5^555#ve#v^#v#v:V F05$5e5^554 Faku$$If!vh5H$#vH$:V l t065$A$$If!v h55555S5555 S#v#v#v#v#vS#v#v#v#v S:V F 6`%0$55555S5555 S4 F kdG#$$IfF d b&9!$SS 6`%0$$$$$44 FaA$$If!v h55555S5555 S#v#v#v#v#vS#v#v#v#v S:V F 6`%0$55555S5555 S4 F kd&$$IfF d b&9!$SS 6`%0$$$$$44 Fa$$If!vh5n#5h#vn##vh:V F05n#5h4 F$$If!vh5n#5h#vn##vh:V F05n#5h4 FD@D _peNormalnyCJ_HaJmHsHtH\@\ X NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ ^@^ _pe NagBwek 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJj@j _pe NagBwek 65$$ dh7$8$@&H$^`a$5\JA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyD^@D _peNormalny (Web) ddaJBOB _peTabela 7$8$H$_HmHsHtHRP@R _peTekst podstawowy 2$a$ OJQJ^J^S@"^ _peTekst podstawowy wcity 3^`4 @24 _peStopka p#0)@A0 _pe Numer stronyL+"Gb">qr_[Dnmnopqrstuvwxz{|}4defjz{   / 0 K L % & 7 8 S T & ' 8 9 T U ( ) + ? b c d e f g h i j k l m n o p q y #+,-./0123456789:=DEFGHIJKLMNOPQRSTDEFGHIXyz{|}~/I<=>?@AJKPQVWXYZ[\]+ "+fVcdefghijklmno LZhc./0Y wo?!!E")#&X'%(M**&+(+)+++,+.+/+1+2+;+<+=+H+I+J+M+0000"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"00000000000000 0 0 0000 0 0 0 0000 0 00 0 00000000000000000 0 0 00000000000000 0 0 00000000000000 0 0 000000 0000 00 00 00 00 0 0 0 00 00 00 0000 00 00 00 0000 00 00 00 000 0 0 0000000 00 00 00 0 00 00 00 0 00 00 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 00 00 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0000000000000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00000000000 0 0000000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000 0 0 0000 0 0 0000000000000000000000@0PI00@0PI00I00PI00I00PI00@0QI00I00@0@0I0 0ȐI00"Gz{ ( ) n o 9:RSHI~@AWXcdmn%(M**M+@0 @002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@002@0K0203WI020I0200 $$$'&ƒL!1TV 4NT6`h!"(#$%&&&')~***-@/0\~x "#$%&'()*+,-./023456789:QRSUW '!!W <M+TM+V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNamehttp://www.microsoft.com  ProductIDw przewidzianym w umowieloTX!%;>im!!((@*D*&+&+(+(+)+)+++,+.+/+1+2+J+M+!GHjk>?\^r}f $ 8 B L M ' , B R U V ( - < I U V XZIJdo!+,<G.Zn!67Z\')rz $$&&) *3*?*F*H***&+&+(+(+)+)+++,+.+/+1+2+J+M+zDn}f{ L ' T ( U ) + q TAZ fV..%+&+&+(+(+)+)+++,+.+/+1+2+J+M+&+&+(+(+)+)+++,+.+/+1+2+J+M+kp]^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.k 3oUk&j%RO S&V-\_pep}h X3dxTDnmnxz{}4efj{  0 L & 8 T ' 9 U ( ) + b c d e f g h i j k l m n o p -./0123456789:=FGHIJKLMNOPQRSTDEFGHIz{|}~<=>?@AJKPQWX+ fVcdefghijklmnE"M+3y0333@!r L+PP P@PPPP"P$P&P*P,P.P2PvUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New"1SSS*$N*$N!4++2qHP?_pe2ZaBcznik nr 3PrzemysBaw ParkitnyUser Oh+'0 0 < H T`hpxZacznik nr 3Przemysaw ParkitnyNormalUser3Microsoft Office Word@Ik@G@@*$՜.+,0 hp| UMON+ Zacznik nr 3 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{|}~Root Entry FRData Y*1Tableo_WordDocument7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q