–ѕа°±б>ю€ <>ю€€€;€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€м•Ѕq`рњ83bjbjqPqP.6::x€€€€€€§іііііііd0000 <lcґddddd??? ћћћћћћ$hБ8р-і??рііddџРРРіdіd Р РР:д,ііldX VЁF@t 0.6 Њ 30cRєd"єll&єіТ,?"aРyНЛ???ррЖ ???clllƒ0lll0»$міііііі€€€€ UMOWA NA DOSTAW GRANULATU ZRBEK DRZEWNYCH Zawarta w dniu ______________ 2009 roku pomidzy ZakBadem Gospodarki Komunalnej w Aukcie majcym swoj siedzib w Aukcie przy ul. Zagrodowej 1, reprezentowanym przez Kierownika ZakBadu Tadeusza MALINOWSKIEGO zwanym w dalszej cz[ci niniejszej umowy  Zamawiajcym a ____________________________________________________, zwanym w dalszej cz[ci niniejszej mowy  Wykonawc o nastpujcej tre[ci: І 1 Zamawiajcy zamawia u Wykonawcy paliwo w postaci zrbek drzewnych z drewna odpadowego z drzew iglastych i li[ciastych o warto[ci opaBowej nie ni|szej ni| 10,0 GJ/t, o wilgotno[ci wzgldnej 30% do 60%granulacie 5 x 8 x 3 cm z wtrceniami do 10% drewna kawaBkowego o wymiarach do 25 x 10 x 15 cm oraz trocin do 10% ogуlnej masy, na zabezpieczenie potrzeb kotBowni w Aukcie przy ul. Zagrodowej 1, w ilo[ci okoBo 1710 ton, wg nastpujcego harmonogramu: I kwartaB 2010 r. w ilo[ci 700,0 t, II kwartaB 2010 r. 230,0 t, III kwartaB 2010 r. 170,0 t i IV kwartaB 2009 r. 610,0 t. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dostosowania terminu dostaw opaBu do bie|cych potrzeb grzewczych. І 2 Wykonawca dostarczy i wyBaduje opaB wBasnym staraniem i na wBasny koszt w ilo[ci, terminach i do miejsca wymienionego w І 1. І 3 1. Cena sprzeda|y za 1 t zrbek drzewnych wynosi netto _________ zB + 22 % VAT i jest staB przez caBy okres dostawy tj. na 2010 rok. 2. Za dostarczony opaB Zamawiajcy zobowizuje si zapBaci Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. Zamawiajcy zastrzega sobie zmian ceny 1 t zrbek w zale|no[ci od kaloryczno[ci i wilgotno[ci. 3. Ka|de przekroczenie parametrуw o 10% spowoduje obni|enie ceny o 10%. Pomiar wilgotno[ci i pobranie prуbek odbywa si ma w obecno[ci przedstawiciela Wykonawcy. Na t okoliczno[ sporzdzony zostanie protokуB. І 4 Do obowizkуw Wykonawcy nale|y: Wykonanie zamуwienia zgodnie z dostarczon przez Zamawiajcego specyfikacj istotnych warunkуw zamуwienia, zBo|on ofert i postanowieniami niniejszej umowy. 2. Realizowanie dostaw zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zapewnienie w miejscu wyBadunku opaBu nale|ytego Badu, porzdku, przestrzeganie przepisуw bhp. І 5 Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamуwienia tj. oXЬЮh l n ÷ в ж r x ≤і68bdnprАВЮ†ђЃЏ№дж謻∆ћ<NЏ№flDLЄ"ƒ"ќ">(T(ш)*ќ1и16383цтотктктктетотбтктбтбктктбтбткткбтететктотететятетЏтЏткто hЃ=h>*UhѕW< hЃ=h5БhДЇhљa:hЃ=hhЃ=h5БCJ aJ 9 XZp r z цј¬ ƒ∆ќАкЮPђLьdfnЃJш|ъъъшшъшшшъшшъшшшшшшшшшъшуншД§^Д§ & F$a$83э|FN.#0#8#–#(%0%2%†&®&™&Ю'†'®'™'>(T(ь(Ю)ш)*Њ*а*Т+L,ъфпннпннпннпнннпннннннннннн$a$Д§^Д§ & Fpуznienie w dostawie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu ustala si kary umowne w wysoko[ci 0,05% warto[ci 1 tony paliwa za ka|dy dzieD zwBoki. І 6 1.W przypadku opуznienia w zapBacie Wykonawcy przysBuguj ustawowe odsetki. 2.Za odstpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawc lub Zamawiajcego zastosowana zostanie kara umowna w wysoko[ci 15% warto[ci nie zrealizowanego zamуwienia. І 7 Niezale|nie od kar umownych okre[lonych w niniejszej umowie Zamawiajcemu przysBuguje od Wykonawcy dopBata do rу|nicy w cenie opaBu zakupionego przez Zamawiajcego u innego Dostawcy. І 8 Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogуlnych odszkodowania przewy|szajcego zastrze|one kary umowne. І 9 1. Odstpienie od warunkуw umowy przysBuguje w nastpujcych przypadkach Wykonawcy: a) gdy Zamawiajcy odmуwi bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamуwienia, b) gdy Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc, |e nie bdzie w stanie wywiza si z obowizkуw umowy w zakresie pBatno[ci. Zamawiajcemu: a) gdy Wykonawca opуzni si z wykonaniem umowy w stosunku do harmonogramu o 3 dni kalendarzowe, b) w razie wystpienia istotnej zmiany okoliczno[ci powodujcej, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy, mo|e odstpi w terminie 30 dni od powzicia wiadomo[ci o tych okoliczno[ciach. 2. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Strona odstpujca od umowy zobowizana jest do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. І 10 Zmiany niniejszej umowy wymagaj pisemnej zgody obydwu stron . Do umowy mog by wprowadzone jedynie zmiany wynikajce z okoliczno[ci, ktуrych nie mo|na byBo przewidzie z chwil jej zawarcia. І 11 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. P 12 Umowa, ktуr sporzdzono w dwуch jednobrzmicych egzemplarzach po jednym dla strony, zawiera si w oparciu o przeprowadzone postpowanie przetargowe w trybie _____________ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ZamуwieD Publicznych. ZAMAWIAJCY: WYKONAWCA: L,ш,8.:.D.F.»/ /‘/И0Т0l2n2В2Д26383эээшэээшэшээээээ$a$,1Рh∞В. ∞∆A!∞Й"∞Й#РЙ$РЙ%∞∞ƒ∞ƒ РƒЖЬШЮЮЮЮЮЮЮЮ666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666®6666666666Є666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666∞6D@с€D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJAт€°J Domy[lna czcionka akapituTiу€≥T 0 Standardowy :V ц4÷4÷ laц ,kф€Ѕ, 0 Bez listy x6€€€€ €€"&£ €€"&£ƒ xђ,-Єєљы`aeвгз@uѕ(V¶ю237W•ь>П£Іs t x ƒ p t u , 0 1 Ђ ђ ∞ ± ы  Z Ђ Ў з ; L • Xшщю€јЅ∆ %wzp#ЉРp#ЉРp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђp#Нђ,-Єєљы`aeвгз@uѕ(V¶ю237W•ь>П£Іs t x ƒ p t u , 0 1 Ђ ђ ∞ ± ы  Z Ђ Ў з ; L • Xшщю€јЅ∆ %wzШ0ААШ0АААШ0АААШ0ААШ0АААШ0АААШ0ААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0ААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ 0АААШ0АААШ0АААШ 0АААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА83 |L,8383р8р@с€€€АААчрТрр0р( р ррB рS рњЋ€ ?р€€б÷ФxЊв÷ЛЊЧёzЫгzC*Аurn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsАmetricconverterА dZА15 cmА3 cm АProductIDЮ°zƒ–8?gs…ќ“‘+5©іЦ§™≥ФЭT ^ ° ™   ¶ ™ Ћ „ 5 : > J L M щ нч6>ры*Iz, 1 *wzzxк.у/€€€€€€€€€OwCZк"€€€€€€€€€Д ДШю∆ ^Д `ДШюo(.АД№ДШю∆№^Д№`ДШю.ВДђДL€∆ђ^Дђ`ДL€.АД| ДШю∆| ^Д| `ДШю.АДLДШю∆L^ДL`ДШю.ВДДL€∆^Д`ДL€.АДмДШю∆м^Дм`ДШю.АДЉДШю∆Љ^ДЉ`ДШю.ВДМДL€∆М^ДМ`ДL€.Д ДШю∆ ^Д `ДШюo(.АД№ДШю∆№^Д№`ДШю.ВДђДL€∆ђ^Дђ`ДL€.АД| ДШю∆| ^Д| `ДШю.АДLДШю∆L^ДL`ДШю.ВДДL€∆^Д`ДL€.АДмДШю∆м^Дм`ДШю.АДЉДШю∆Љ^ДЉ`ДШю.ВДМДL€∆М^ДМ`ДL€.OwCxк€€€€€€€€€€€€юЎҐHй*≥’Эж*M~ељa:ѕW<Ѓ=hДЇЖьz€@АwwАК^ww(№x@@@"€€Unknown€€€€€€€€€€€€GРоЗz А€Times New Roman5РАSymbol3&Ро Зz А€Arial"qИрƒ©≥+Љfђ№ЖЂ№Ж~ъ~ъYрЙЙііББ>4pp3ГQр№€€HX)р€$Pв€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ДЇ2€€ZGKGres  ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0dРШ§∞Љ»Ў иф   , 8DLT\вZGKNormalGres8Microsoft Office Word@z•T@кJ@t @Ї/ёE7»@02@t ~ъю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0и hp|ДМФ Ь§ђі Љ …вpж  Tytu≥ ю€€€ !"#$%&'()*ю€€€,-./012ю€€€456789:ю€€€э€€€=ю€€€ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFаZдF@t ?А1Table€€€€€€€€ЌWordDocument€€€€€€€€.6SummaryInformation(€€€€+DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€3CompObj€€€€€€€€€€€€z€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ф9≤q