ࡱ> q`(bjbjqPqP7::ze&sfffzBGBGBG8zG,Gzli>H>H"`H`H`HIIIggggggg$khlmt!hfJI"IJJ!h`H`H9&iVVVJ8`Hf`HgVJgVVeNfg`H2H BGPLfg]|]^>_B____ddddeeZj\jfjjmmJmpŰŘhESC6CJaJhESCOJQJ^J h[]O5 hESC5\hESCCJOJQJ^JaJ hESC5h[]OCJaJhESCCJaJ hESCEH hESC6] hESCH* hESCH*\ hESC\hESCh[]O<(DDEFbGRH`HHIJhK6LLMu$ dh^`a$gdESC$ ^`a$gdESC$ dh^`a$gdESC$dh^a$gdESC$ Sdh^a$gdESC$ S7dh^7a$gdESC$ dh`a$gdESC MNOPPRTU|VlWpWrW|W Yw$dh`a$gdESC $dha$gdESC$7Wdh7$8$H$^7`Wa$gdESC $dha$gdESC$<dh^<a$gdESC$dh^a$gdESC$ dh^`a$gdESC$ dh^`a$gdESC Y YZHZZ \.]0]@]|]B_v$dh^`a$gdESC $dha$gdESC$ & F xLdh^`La$gd[]O$ & F xLdh^`La$gdESC $dha$gdESC$hdh^ha$gdESC$ dha$gdESC dh7$8$H$gdESC B_D_N__bddddgZj\jfjjmmmLm $dha$gdESCdhgdESC $dha$gdESC$ dha$gdESC$dh^a$gdESC $dha$gdESC $dha$gdESC$<dh^<a$gdESCLmp` :"Bޞ>H & F dh^gdESC $dha$gdESC dh^gdESC & F dh^gdESC$ & F dh^a$gdESC$ & F dh^`a$gdESCW ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, osoby upowa|nione przez Zleceniodawc mog bada dokumenty i inne no[niki informacji, ktre maj lub mog mie znaczenie dla oceny prawidBowo[ci wykonywania zadania, oraz |da udzielenia ustnie lub na pi[mie informacji dotyczcych wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca(-y) na |danie kontrolujcego jest/s1) zobowizany(-i) dostarczy lub udostpni dokumenty iinne no[niki informacji oraz udzieli wyja[nieD i informacji w terminie okre[lonym przez kontrolujcego. Prawo kontroli przysBuguje osobom upowa|nionym przez Zleceniodawc zarwno w siedzibie Zleceniobiorcy(-w), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. O wynikach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorc(-w), a w przypadku stwierdzenia nieprawidBowo[ci przeka|e mu/im1) wnioski i zalecenia majce na celu ich usunicie. Zleceniobiorca(-cy) jest/s1) zobowizany(-i) w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni od dnia otrzymania wnioskw i zaleceD, o ktrych mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy. 11. Obowizki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-w) Zleceniodawca mo|e wezwa do zBo|enia sprawozdania cz[ciowego z wykonywania zadania publicznego wedBug wzoru stanowicego zaBcznik nr 3 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki SpoBecznej z dnia & .....& ................................... w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie powinno zosta dostarczone w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania. Zleceniobiorca(-y) skBada(-j) sprawozdanie cz[ciowe z realizacji zadania publicznego sporzdzone wedBug wzoru, o ktrym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakoDczenia roku bud|etowego9). Sprawozdanie koDcowe z wykonania zadania publicznego powinno zosta sporzdzone przez Zleceniobiorc(-w) wedBug wzoru, o ktrym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakoDczenia realizacji zadania publicznego, o ktrym mowa w 2 ust. 1. Je|eli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest rwny z kosztem okre[lonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje si go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastpiBo jego zwikszenie owicej ni| & .. %. Obowizek, o ktrym mowa w 5 ust. 1, uwa|a si za zachowany, je|eli procentowy udziaB dotacji, o ktrym mowa w 5 ust. 2, w caBkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwikszy si o wicej ni| & ..%. Przekroczenie limitw, o ktrych mowa w ust. 4 i 5, uwa|a si za pobranie dotacji w nadmiernej wysoko[ci. Zleceniodawca ma prawo |da, aby Zleceniobiorca(-y), w wyznaczonym terminie, przedstawiB(-li) dodatkowe informacje i wyja[nienia do sprawozdania, o ktrym mowa w ust. 1 - 3. W przypadku niezBo|enia sprawozdaD, o ktrych mowa w ust. 1 - 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorc(-w) do ich zBo|enia. W przypadku niezastosowania si do wezwania, Zleceniobiorca(-y) zapBaci(-) kar umown w wysoko[ci & .& % kwoty okre[lonej w 3 ust. 1/ 3 ust. 2.1), 10) Niezastosowanie si do wezwania mo|e by podstaw odstpienia od umowy przez Zleceniodawc. Dostarczenie sprawozdania koDcowego jest rwnoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiaBach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzdowych. 12. Zwrot [rodkw finansowych Przekazane [rodki finansowe z dotacji, okre[lone w 3 ust. 1/ 3 ust. 21), Zleceniobiorca(-y) jest/s1) zobowizany(-i) wykorzysta do dnia 31 grudnia ka|dego roku, w ktrym realizowane jest zadanie publiczne, nie pzniej jednak ni| do dnia zakoDczenia realizacji zadania publicznego, o ktrym mowa w 2 ust. 1. Kwot dotacji niewykorzystan w terminie Zleceniobiorca(-y) jest/s1) zobowizany(-i) zwrci odpowiednio do dnia 15 stycznia nastpnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakoDczenia realizacji zadania publicznego, o ktrym mowa w 2 ust. 1. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwrconej po terminie, o ktrym mowa w ust. 1, naliczane s odsetki w wysoko[ci okre[lonej jak dla zalegBo[ci podatkowych iprzekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegaj zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach okre[lonych w ust. 1-3. 5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysoko[ci, o ktrej mowa w 11 ust. 6, naliczane s odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysoko[ci okre[lonej jak dla zalegBo[ci podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 13. Rozwizanie umowy za porozumieniem Stron Umowa mo|e by rozwizana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystpienia okoliczno[ci, za ktre Strony nie ponosz odpowiedzialno[ci, a ktre uniemo|liwiaj wykonywanie umowy. W przypadku rozwizania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot [rodkw finansowych Strony okre[l w protokole. 14. Odstpienie od umowy przez Zleceniobiorc(w) Zleceniobiorca(-y) mo|e/mog1) odstpi od umowy do dnia przekazania dotacji/ przekazania I transzy dotacji1), w przypadku wystpienia okoliczno[ci uniemo|liwiajcych wykonanie umowy. Zleceniobiorca(-y) mo|e/mog1) odstpi od umowy je|eli Zleceniodawca nie przeka|e dotacji/I transzy dotacji1) w terminie okre[lonym w umowie, nie pzniej jednak ni| do dnia przekazania dotacji/I transzy dotacji1). W przypadku odstpienia przez Zleceniobiorc(-w) od wykonania umowy po przekazaniu przez Zleceniodawc dotacji/I transzy dotacji1) Zleceniodawcy przysBuguje kara umowna w wysoko[ci & & .& & & % kwoty okre[lonej w 3 ust. 1/ 3 ust. 2.1), 11) 15. Rozwizanie umowy przez Zleceniodawc 1. Umowa mo|e by rozwizana przez Zleceniodawc ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 2) nieterminowego oraz nienale|ytego wykonywania umowy, w szczeglno[ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania; 3) przekazania przez Zleceniobiorc(-w) cz[ci lub caBo[ci dotacji osobie trzeciej, mimo |e nie przewiduje tego niniejsza umowa; 4) nieprzedBo|enia przez Zleceniobiorc(-w) sprawozdania z wykonania zadania w terminie ina zasadach okre[lonych w niniejszej umowie; 5) odmowy poddania si przez Zleceniobiorc(-w) kontroli albo nie doprowadzenia przez Zleceniodawc w terminie okre[lonym do usunicia stwierdzonych nieprawidBowo[ci. 2. Zleceniodawca, rozwizujc umow, okre[li kwot dotacji podlegajc zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczno[ci, o ktrych mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysoko[ci okre[lonej jak dla zalegBo[ci podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazw i numer rachunku bankowego, na ktry nale|y dokona wpBaty. 3. W przypadku nieuiszczenia w terminie okre[lonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegajcej zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza si odsetki w wysoko[ci okre[lonej jak dla zalegBo[ci podatkowych, poczwszy od dnia nastpujcego po upBywie terminu zwrotu dotacji, okre[lonego w ust. 2. 16. 6), 7) Nieuzyskanie dotacji z innego zrdBa publicznego 1. Je|eli nie zostan przyznane finansowe [rodki z innych zrdeB publicznych, o ktrych mowa w 3 ust. 4 pkt 2 lit. b, Zleceniobiorca(-y) ma(-j) obowizek przekaza Zleceniodawcy informacj o tym niezwBocznie, jednak|e nie pzniej ni| w cigu 7 dni od stosownego rozstrzygnicia wBa[ciwego organu. 2. Je|eli z informacji, o ktrej mowa w ust. 1, wynika, |e zrealizowanie zadania publicznego przez Zleceniobiorc(-w) na warunkach niniejszej umowy nie jest mo|liwe, ka|da ze Stron mo|e odstpi od umowy. 3. Je|eli z informacji, o ktrej mowa w ust. 1, wynika, |e zadanie publiczne mo|e by zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mog dokona stosownej zmiany tre[ci umowy. 4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o ktrym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-y) nie mo|e/nie mog1) odstpi od umowy w trybie, o ktrym mowa w ust. 2 i ma/maj1) obowizek zagwarantowa na realizacj zadania [rodki w wysoko[ci [rodkw wnioskowanych, ktre nie zostaBy Zleceniobiorcy(-om) przyznane. 17. 7) Zabezpieczenie 1. Zleceniobiorca(-y) przedstawia(-j) przed zawarciem umowy zabezpieczenie ustanawiane wformie weksla in blanco wraz z deklaracj wekslow. 2. Minimalna kwota zabezpieczenia, o ktrym mowa w ust. 1, nie mo|e by mniejsza ni| wysoko[ dofinansowania realizacji zadania publicznego. W przypadku nieprzedBo|enia weksla in blanco wraz z deklaracj wekslow umowa ze Zleceniobiorc(-ami) jest niewa|na. 18. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za [rodki pochodzce z dotacji 1. Zleceniobiorca zobowizuje si do nie zbywania zwizanych z realizacj zadania rzeczy zakupionych na swoj rzecz za [rodki pochodzce z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu. 2. Z wa|nych przyczyn Strony mog zawrze aneks do niniejszej umowy, zezwalajcy na zbycie rzeczy przed upBywem terminu, o ktrym mowa w ust. 1, pod warunkiem, |e Zleceniobiorca(-cy) zobowi|e(-) si przeznaczy [rodki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizacj celw statutowych. 19. Forma pisemna o[wiadczeD 1. Wszelkie zmiany, uzupeBnienia i o[wiadczenia skBadane w zwizku z niniejsz umow wymagaj pod rygorem niewa|no[ci zawarcia w formie pisemnej aneksu. 2. Wszelkie wtpliwo[ci zwizane z realizacj niniejszej umowy wyja[niane bd w formie pisemnej. 20. Odpowiedzialno[ wobec osb trzecich 1. Zleceniobiorca(-y) ponosi(-sz) wyBczn odpowiedzialno[ wobec osb trzecich za szkody powstaBe w zwizku z realizacj zadania publicznego. 2. W zakresie zwizanym z realizacj zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak|e wprowadzaniem ich do systemw informatycznych, Zleceniobiorca(-y) odbiera(-j) stosowne o[wiadczenia osb, ktrych te dane dotycz, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pzn. zm.). Postanowienia koDcowe 21. W zakresie nieuregulowanym umow stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pzn. zm.). 22. Ewentualne spory powstaBe w zwizku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony bd staraBy si rozstrzyga polubownie. W przypadku braku porozumienia spr zostanie poddany pod rozstrzygnicie wBa[ciwego ze wzgldu na siedzib Zleceniodawcy sdu powszechnego. 23. Umowa niniejsza zostaBa sporzdzona w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla ka|dej ze Stron. Zleceniobiorca/(-cy): Zleceniodawca: .................................................... .............................................. ZAACZNIKI: 1) oferta realizacji zadania publicznego; 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, je[li dotyczy; 3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, je[li dotyczy; 4) kopia aktualnego12) odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego lub innego wBa[ciwego rejestru lub ewidencji; 5) umowa pomidzy Zleceniobiorcami, ktrzy zBo|yli ofert wspln, okre[lajca zakres ich [wiadczeD skBadajcych si na realizacj zadania publicznego. Niepotrzebne skre[li. W przypadku oferty wsplnej nale|y wskaza wicej ni| jednego Zleceniobiorc. Dotyczy sytuacji, kiedy opis poszczeglnych dziaBaD, harmonogram i kosztorys zostaBy zaktualizowane. 3 ust. 1 stanowi postanowienie alternatywne w stosunku do 3 ust. 2. W ramach 3 ust. 1 mo|na wybra sposb przekazania dotacji okre[lony w pkt 1 albo 2. 3 ust. 2 mo|e zosta zastosowany w umowie zawartej w nastpstwie oferty wsplnej. W ramach 3 ust. 2 mo|na wybra sposb przekazania dotacji okre[lony w pkt 1 albo 2. Dotyczy wyBcznie umw o wsparcie realizacji zadania publicznego. Postanowienie fakultatywne. Okre[lenie cz[ci zadania wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu. Postanowienie dotyczy umw o realizacje zadaD publicznych przez okres wykraczajcy poza rok bud|etowy. Postanowienie fakultatywne. Kara umowna nie mo|e przewy|sza 10% warto[ci przyznanej dotacji ikwoty 1000 zB. Kara umowna nie mo|e przewy|sza 10% warto[ci przyznanej dotacji i kwoty 1000 zB. Odpis musi by zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale|nie od tego, kiedy zostaB wydany.   PAGE PAGE 13 Osoba do kontaktw roboczych: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Tel. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& . pΌҌ "04 .0jbzƗ268:lz,¥L^(,|NR´ƴdl6:@D궫 hESC5hESCOJQJhESC5OJQJ^Jh[]O5OJQJ^JhESCOJQJ\^JhESCCJaJhESC>*OJQJ^JhESCH*OJQJ^JhESCOJQJ^J hESCH*hESCU>H|~6,| $dha$gdESC$7dh^7`a$gdESC & F 77dh^7`gdESC & F dh^`gdESC $dha$gdESC dh^gdESC & F dh^gdESCZ±ı> ,xDʹʺλ޼. $dha$gdESC$ & F7dh^7`a$gdESC $dha$gdESC$7dh^7a$gdESC$ & F 77dh^7`a$gdESC $dha$gdESC x|~BD$.<LPhrxBDF\`lprJLN\^`JB8D :DFhl>NhESCCJaJhESCCJOJQJ^JaJ hESCaJhESCOJQJ^J h[]O5hESCOJPJ^JhESCOJPJ^Jo( hESCH* hESC5hESCF.$>fhzJBt $dha$gdESC $dha$gdESC$dh^a$gdESC$dh^a$gdESCt8:F":FdhgdESC $dha$gdESC$ dha$gdESC$ dha$gdESC dhgdESC$ dh^a$gdESC$ dha$gdESC $dha$gdESCdd8hjln$ & F^`a$gdESC$dh^a$gdESCdhgdESC$ hdha$gdESC$hdh^h`a$gdESC$dh7$8$H$a$gdESC dh^gdESC$hdh^ha$gdESC8>NzgdESC$ & F^`a$gdESC $ & Fa$gdESC$ & F 7$8$H$^`a$gdESC$ & F^`a$gdESC "$0268:<>@$&(h0JmHnHuhb$ hESC0JjhESC0JUh1jh1Uh3hESC ":<>@~"$&(gdESCh]hgdESC &`#$gdb$5 01h:pESC. A!"#$7% D@D ESCNormalnyCJ_HaJmHsHtHF@F ESC NagBwek 1$$@&a$5\L@L ESC NagBwek 4$<@&5CJ\aJP@P ESC NagBwek 5 <@&56CJ\]aJJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listyD^@D ESCNormalny (Web) ddaJRP@R ESCTekst podstawowy 2$a$ OJQJ^J^S@^ ESCTekst podstawowy wcity 3^`@B@"@ ESCTekst podstawowyxVC@2V ESCTekst podstawowy wcityx^D@BD ESCTekst komentarzaCJaJ@OR@ ESCAkapit z list ^4 @b4 ESCStopka p#0)@q0 ESC Numer stronyrfruf !Fa CDIn v w x y z j c&h*_5gG) 0 n l!!"d""[##C$D$%N&&>'''''(())$)])*****++++F-E.F.K.y./-1.131Z122224 66{7|7S8Y88Z:;<!==o>??>@?@@uAvA|AACRD>EEFFG-GGGTHUH[HHEIJKK''''(())$)])*****++++F-E.F.K.y./-131Z122224 66{7|7S8Y88Z:;<!==o>??>@?@@uA|AACRD>EEFFG-GGGTHUH[HHEIJKK2 0>2 0>2 0>20>2 0>2:00:00 08 08 08 08 08 08 08 08 0808 0 8 0 80808 08 08 0808080808 0 0F0F 0F0F0F0F 0F 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0 F 0 F 0 F 00Ow@0@0@0@0@0@0;< %%%(=p(8?x{ 0!1(DM YB_LmH.t(9;<=>@ABCDyz|}~&: !(!!8@( V # "? B S ?fci&t̄5 ffV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNamehttp://www.microsoft.com c) w wysoko[ci ProductID/147<?&&&&&&++,,77+?6?LL}OO:Q=QSS4U6UUV V VIVLVXXYY[[\\\]^^bb;c>czeze|e|e}e}eeeeeeeeefFGij , /K+B - 3 : j l # . P W jk-.kv 4K56{k29(= Y^#* /6)8J^) * 0 1 !^!k!l!m!d"e"""[#\###N$Z$$$%%&&''g*~*S+b+w+x+++,,,,,,--r.x.11j1w1;3L3C4V455N6`68-8x9y9< <= ==>X>M?T? @@>COC>ECEEEHHHH]ImIJJJJyKKZ[[[[[\\]]^^_$___zeze|e|e}e}eeeeeeeeefCC u y z z j-_j$%N&N&&&>'>'''**l*l***F-F-//-1.1312244 6 666S88Z:Z:;;<<=!=!===o>o>????@@uAvAACCRDRDEEF-GEIEIJJJps4NrL@V >"^݈!,2Gt2 3ESC[]Oj%RO Sb$&%3dx1 b@H  !"#$%)*4f "&(*.FHJLNPRZ\UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialeTimesNewRomanArial Unicode MS?5 z Courier New;Wingdings"1SSV3V3!4GeGe2qHP?ESC2ZaBcznik nr 2PrzemysBaw ParkitnyUser(    Oh+'0l ( 4 @LT\dZacznik nr 2Przemysaw ParkitnyNormalUser3Microsoft Office Word@G@޳@j:V՜.+,0 hp| UMO3Ge Zacznik nr 2 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F1TablenWordDocument7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q