ŠĻą”±į>ž’ ikž’’’h’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Įq`šæebjbjqPqP.n::Ž&’’’’’’¤bbbbbbbT ....2.DrZ<¶‚.‚.‚.‚.‚.]/]/]/‘;“;“;“;“;“;“;$=hx?8·;]br0]/]/r0r0·;bb‚.‚.Ū<ā3ā3ā3r0jb‚.b‚.‘;ā3r0‘;ā3ā3Ve:@bb);‚.v. 073 DtŹ.Ü0Ŗ„: u;*<0Z<±:x°?†3F°?);°?b);L]/0/"ā3Æ/Ė/§]/]/]/·;·;Ģ3]/]/]/Z<r0r0r0r0rrr¤.rrr.vdŚ@bbbbbb’’’’ ZGK-341-9/09 Aukta 25 listopada 2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW PALIWA W POSTACI ZRBEK DRZEWNYCH DO KOTAOWNI W AUKCIE Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo ZamówieD Publicznych z dnia 29 styczna 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózniejszymi zmianami) ZatwierdziB : 1. ZAMAWIAJCY: ZAKAAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 14 105 AUKTA ul. ZAGRODOWA 1 TEL. (089) 6475325 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ZamówieD Publicznych (Dz.U.Nr.19 poz. 177 z pózn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJTEGO PRZETARGIEM CPV 03416000-9 - odpady drzewne Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa z drewna odpadowego, w postaci granulatu zrbek o warto[ci opaBowej nie ni|szej ni| 10,0 GJ/t w ilo[ci okoBo 1710 ton, z drzew iglastych i li[ciastych o zalecanej wilgotno[ci wzgldnej 30-60% i granulacie 5 x 8 x 3 cm. Dopuszcza si do 10% ogólnej masy wtrceD drewna kawaBkowego o wymiarach do 25 x 10 x 15 cm oraz trocin. OpaB nie mo|e by zbutwiaBy ani zagniBy. Dostawa do magazynu Zamawiajcego odbywa si bdzie sprztem samowyBadowczym Wykonawcy wg harmonogramu. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CigBa dostawa paliwa na 2010 rok. (12 miesicy) 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEANIENIA TYCH WARUNKÓW Wykonawca musi speBnia warunki i wymagania okre[lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. a) posiada uprawnienie do wykonywania okre[lonej dziaBalno[ci lub czynno[ci, je|eli ustawy nakBadaj obowizek posiadania takich uprawnieD, b) posiada niezbdn wiedz i do[wiadczenie oraz dysponowa potencjaBem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjaBu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ZamówieD Publicznych, Oceny speBnienia warunków Zamawiajcy dokona poprzez sprawdzenie zBo|onych dokumentów i o[wiadczeD okre[lonych w SIWZ. 6. WYKAZ OZWIADCZEC I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEANINIA WARUNKÓW UDZIAAU W POSTPOWANIU. WypeBniony formularz oferty (zaBcznik Nr 1), Aktualny odpis z wBa[ciwego rejestru albo aktualne za[wiadczanie o wpisie do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej, je|eli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgBoszenia do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej, wystawionego nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert, O[wiadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo ZamówieD Publicznych (zaBcznik Nr 2) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia, a je|eli okres dziaBalno[ci jest krótszy w tym okresie ( co najmniej 3), odpowiadajcych swoim rodzajem i warto[ci przedmiotowi zamówienia z potwierdzeniem, |e dostawy zostaBy wykonane nale|ycie(zaBcznik Nr 3), Wykazu niezbdnych do wykonania zamówienia narzdzi i urzdzeD, jakimi dysponuje wykonawca (zaBcznik Nr 4) Potwierdzenia podmiotu uprawnionego, |e dostawa bdca przedmiotem zamówienia speBnia okre[lone wymogi jako[ciowe, wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem skBadania ofert. Wskazane dokumenty mog by dorczone w formie oryginaBów lub kserokopii po[wiadczonych przez Wykonawc za zgodno[ z oryginaBem. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI. Wyja[nienia dotyczce Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia udzielane bd z zachowaniem zasad okre[lonych w ustawie Prawo ZamówieD Publicznych (art. 38). Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami : - Tadeusz MALINOWSKI - Kierownik ZakBadu tel. kom. 0695089272, - Waldemar TOCSKI - Specjalista tel. kom. 0695089273 tel. stacjonarny (089) 6475325 lub e-mail zgk.@ lukta com.pl. 8. WADIUM Wykonawca powinien wnie[ wadium w wysoko[ci 6000,00 zB (sBownie: sze[ tysicy). Wadium mo|e by wniesione w jednej lub kilku nastpujcych formach: - pienidza, wadium wnoszone w pienidzu nale|y wpBaci przelewem na rachunek bankowy WarmiDski Bank SpóBdzielczy Jonkowo 0/ Aukta Nr 24885710123001000002150001 najpózniej do dnia 29 stycznia 2009 roku do godziny 10.00.( przy wnoszeniu wadium nale|y powoBa si na oznaczenie oferty podane przez Zamawiajcego w ogBoszeniu przetargu). Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bdzie kopia przelewu zaBczona do oferty. - porczeD bankowych lub porczeD spóBdzielczej kasy oszczdno[ciowo kredytowej, z tym |e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieni|nym, - gwarancji banko¬®ĘČĢĪŅŌÖä: Ž Ŗ Ā p v Ŗ ® ° ¾ ŲčģPV^r˜ĪŠ¤ąHNVXdh”– $,Bl.4p¾ŠŚüųōųüųüųüųüšüéąéüéüéŲéŲüĶüéŲüŲÅŲüųüĄüųüōüéµ®Ų¦Ųž¦ŲüšüōüéŲ¦Ų¦h{clh{cl5>*\hŹ5ē5>*\ hŹ5ē5\h{clhŹ5ē5>*\ hū>ŗ>*h*q}5>*\hū>ŗ56>*\]hū>ŗ5>*\hū>ŗ5CJ0\ hū>ŗ5\h 3‰he•hŹ5ēhū>ŗ<ÖŲŚÜŽąāäž: < > @ B D F N ŗ Š Ņ Ō Ö Ų Ś Ü Ž żżūņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ$„h^„ha$ eżŽ Ŗ ¬ ® ° ² “ ¶ ø ŗ ¼ ¾ Ą Ā Ä š œ ž   Ą Ā ü $ F l n p ® ööšššššššššššššššīšššīššééö$a$„h^„h$„h^„ha$® ° ŲŚÜNP˜œžŽąDFHĢ"$ņ¶8ĪjśššęššÜÖÖŌŅŅŅŅŅŅŅĶĒĒĮĮ„Š^„Š„h^„h & F„^„ „„L’^„`„L’ „„˜ž^„`„˜ž „„äż^„`„äż$a$jl ,Ö:<,.24źŠ #ö#j%l%r&t&ī&š&2( (")łłłłłłōņģęäßßßßßßģŁääääää„š^„š & F Ęd„h^„hgd{cl„Š^„ŠŚģī.4"¬"ś"#ö#Ų$h%t&z&š&**:*˜*œ*Ā*Ģ*ā*~,²,Ś,Ü,Ž,ą,ź,ų,ś,0@BB@BŒCŽCęCīDÜEäE(FQQ(Q0Q2QXQLRTR²RĘRŌR¢S°S“SĘSĪSŠSžSöTUUU÷ļ÷źęāŽęŽęŚęÓ÷ęźęĢÓĢÓęÓęČÄČÄČÄęĀęÓ÷ę¾ę¾ęÓ÷ę¾ŗęÄęÓęźęźę÷²Ŗ÷¢÷ę÷Ŗ²hūAĢ5>*\hbĢ5>*\hš'5>*\hbĢhš'UhūAĢh‘ hŌN5\ hū>ŗ5\h 3‰h{clhŌNhū>ŗ hū>ŗ>*hŹ5ē5>*\hū>ŗ5>*\@")ž)$*:*<*ā*l+†+¾.Ž/ @J@ AĘAüAžABB@B:CŲEŚEÜE(F*F~F€F‚Gżżūżöööööööööööööööōōōōōöööö$a$wych, - gwarancji ubezpieczeniowych, - porczeD udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczo[ci (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z pózn. zm.). 9. TERMIN ZWIZANIA Z OFERT. Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z upBywem terminu skBadania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upBywem terminu zwizania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego mo|e przedBu|y termin zwizania z ofert , z tym |e zamawiajcy mo|e tylko raz, zwróci si do Wykonawców o wyra|enie zgody na przedBu|enie tego terminu o oznaczony okres, nie dBu|szy ni| 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca mo|e zBo|y tylko jedn ofert. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia na zasadach okre[lonych w art. 23 ustawy Prawo ZamówieD Publicznych. Wszelkie koszty zwizane ze sporzdzeniem i zBo|eniem oferty, ponosi Wykonawca niezale|nie od wyniku postpowania. Oferta wraz ze stanowicymi jej integraln cz[ zaBcznikami musi by sporzdzona przez Wykonawc [ci[le wedBug postanowieD niniejszej specyfikacji. Oferta musi by sporzdzona wedBug wzoru formularza oferty stanowicego zaBcznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rcznie dBugopisem bdz niezmywalnym atramentem. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z zaBcznikami musz by kolejno ponumerowane i zBczone w sposób trwaBy oraz na ka|dej podpisane przez osob uprawnion do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis musi by opatrzony pieczci imienn Wykonawcy, pozostaBe strony musz by parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek[cie oferty musz by parafowane przez osob podpisujc ofert i opatrzone datami ich dokonania. Wykonawca zamieszcza ofert w kopercie oznaczonej nazw i adresem Zamawiajcego, danymi Wykonawcy oraz opisanej w nastpujcy sposób: Oferta na dostaw paliwa do kotBowni w Aukcie - nie otwiera przed 22 grudnia 2009 r. godz. 10.15 . Zamawiajcy odrzuci ofert je|eli wystpi okoliczno[ci wskazane w art.. 89 ust. 1 ustawy Prawo ZamówieD Publicznych. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty nale|y skBada w siedzibie ZakBadu Gospodarki Komunalnej przy ul. Zagrodowej 1 14-105 Aukta, w pokoju Nr 22 do dnia 22 grudnia 2009 roku do godz. 10:00 Otwarcie ofert odbdzie si w siedzibie ZakBadu Gospodarki Komunalnej przy ul. Zagrodowej 1, 14-105 Aukta, w pokoju Nr 21 dnia 22grudnia 2009 roku godz. 10:15 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena za wykonanie zamówienia stanowi cen netto za 1 ton paliwa + podatek VAT = cena brutto. Podana cena bdzie staB przez caBy okres realizacji zamówienia. 13. KRYTERIA I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiajcy bdzie oceniaB oferty wedBug nastpujcych kryteriów: Oferowana cena 100% Punkty przyznawane wedBug powy|szego kryterium bd liczone w nastpujcy sposób: liczba punktów = C min x 100 C.ofer. C. min. najni|sza cena spo[ród wszystkich ofert C. ofer. cena podana w ofercie Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre[lonym w niniejszej SIWZ i zostaBa oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskaBa najwy|sz ilo[ punktów) w oparciu o podane wy|ej kryteria oceny ofert. 14. INFORMACJE O FORMALNOZCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEANIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia musi by dodatkowo przedBo|ona umowa konsorcjalna przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TREZCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Istotne postanowienia zostaBy zawarte w ogólnych warunkach umowy. 16. ZRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom przysBuguje ochrona prawna przewidziana w dziale VI ustawy Prawo ZamówieD Publicznych. W sprawach nieuregulowanych niniejsz specyfikacj maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ZamówieD Publicznych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 19 pózn. zm.) SporzdziB: W zaBczeniu: Wzór oferty O[wiadczenie z art. 22 ust. 1 Druk wykazu zrealizowanych projektów Ogólne warunki umowy Druk wykazu narzdzi i urzdzeD ‚G„GjHlH˜IšI€J‚JK’KpNrNzO|OŠPŒPVQXQDRFRHRJRLR²R“RžSTFUHUśśśśśśśśśśśśśśśųųųųųųųöōōņōō$a$UUUUBUHUJULUTUŽUŌVÖVŽVBW\YlYŒ\\š\®]__ _(_``¤`¬`Ž`¢a¤aÖcņcdŲdee÷ļēļćßćŲļćßŲļćÓćßćÓćĖļŲļŲćŲļćŲćŲÓćĒćhŌNhš'5>*\ hū>ŗ>* hū>ŗ5\hš'hū>ŗhūAĢ5>*\hū>ŗ5>*\hbĢ5>*\$HUJULUŽUUŅVŌVÖV@WBWĘWČWjXYY„YųYśYüY`Z¢Z¤ZŠ\Œ\Ž\\]®]°]²]żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżūūżż²]__ _`` `¢`¤`Ü`Ž`¢a¤a ccīcšcņcdd(ddd®dŲdeeeżżżżżżżżżżżżżżżżżżżųųųųųżż & F,1h°‚. °ĘA!°‰"°‰#‰$‰%°°Ä°Ä Ä†œ˜žžžžž˜˜˜666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666Ø6666666666ø666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666°6D@ń’D NormalnyCJ_HaJmHsHtH<@< NagBówek 7$@&5\B@B NagBówek 8$$@&a$5\J @J NagBówek 9 $$„h@&^„ha$5\JAņ’”J Domy[lna czcionka akapituTió’³T 0 Standardowy :V ö4Ö4Ö laö ,k@ō’Į, 0 Bez listy RC@ņR Tekst podstawowy wcity „h^„hHB@H Tekst podstawowy$a$5\FP@F Tekst podstawowy 2$a$Ž&n’’’’ ’’"&£ ’’"&£ ’’"&£ ’’"&£ ’’"&£ ’’"&£N ž##Ž&|klmnopqržŸ ”¢£§ŻčéźėģķīļÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāMNOP`a~’£¶·ø×Ųlmn§ØĢĪĻļš"#$f‘’ł[œē5Š¶ k  ž  ™ š Č õ E  ū µ¶9:wxP‘Ļq¶Ć_ļ%…ćž’ ģķī?@ĮĀ56ĢĶ@AČÉ89½¾EF«¬"#$%&YZ’£¤„¦ĒČijk ”ćä5 ‡ ˆ Ā ü ż ž 0!Q!R!E"F"G"H"ƒ"×"Ų"Ł"Ž### $ $P$Q$R$n$o$Ń$Ņ$†%‡%÷%ų%ł%&&&2&W&l&Œ&&&p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#Yp#Yp#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬p#¬klmnopqržŸ ”¢£§ŻčéźėģķīļÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāMNOP`a~’£¶·ø×Ųlmn§ØĢĪĻļš"#$f‘’ł[œē5Š¶ k  ž  ™ š Č õ E  ū µ¶9:wxP‘Ļq¶Ć_ļ%…ćž’ ģķī?@ĮĀ56ĢĶ@AČÉ89½¾EF«¬"#$%&YZ’£¤„¦ĒČijk ”ćä5 ‡ ˆ Ā ü ż ž 0!Q!R!E"F"G"H"ƒ"×"Ų"Ł"Ž### $ $P$Q$R$n$o$Ń$Ņ$†%‡%÷%ų%ł%&&&2&W&l&Œ&&&˜0€€˜0€€€ˆ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€˜0€€h0€€€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜ 0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ€˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ€˜0€Ļ˜ 0€Ļ˜ 0€Ļ˜ 0€Ļ˜ 0€Ļ˜ 0€Ļ˜ 0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ˜0€Ļ€h0€€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€˜0€x0€˜0€&˜0€&h0€€˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’˜0€’h0€€h0€€˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜0€ƒ"˜ 0€ƒ"˜ 0€ƒ"˜ 0€ƒ"˜ 0€ƒ"˜ 0€ƒ"€˜0€€˜0€€ŚUe4Ž ® j")‚GHU²]e356eš8š@ń’’’€€€÷š’šš0š( š ššB šS šæĖ’ ?š’’拚¤‹Į䋚LĄ勚‹¾Ķ)£&Ń.©&C*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€metricconverter€ H܋10.15 €15 cm€3 cm €ProductID_cżńõō ś 3!7!z%~%ƒ&‹&&£¤?L’”egšł VedjŁę&4z‰Žś  o r _ w é õ !:TBOPZœ¹ÓÖ 1–š“ŗ{„‡Śāåč÷ł4DJS©»ŲäĄĶ[i;KŚķī  Ŗ ö ś !!3!7!;!?!<"D"H"M"y"‚"%%€%‚%l&Œ&&rPœH"M"W&k&l&&&ƒ&‹&&F3ØŌ–Ø’’’’’’’’’«'u<.jč¹’’’’’’’’’?Īm®R“ä’’’’’’’’’h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž5>*o()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.F3Ø?Īm«'u<’’’’’’’’’’’’’’’’4ĻTe å ‘š'Ś*KŌN{cl*q} 3‰e•ū>ŗūAĢbĢņÕŹ5ē&&’@€‹&‹&ˆ›‹‹&‹&X Ž&@@@@@@*@@’’Unknown’’’’’’’’’’’’Gī‡z €’Times New Roman5€Symbol3&ī ‡z €’Arial"qˆšÄ©v¢»FĖ܆Č܆‚ !F‚ !F!š‰‰““>4{&{& 3ƒQšÜ’’HX)š’$Pā’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’e•2’’ZGKGres  ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0d˜¤°¼ČŲ čō  , 8DLT\āZGKNormalGres14Microsoft Office Word@^v$@Ą\ŒCtŹ@DqäR+Č@’¦÷CtŹ‚ !ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0č hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ ÉāF{&ę Tytu³ !"#$%&'()*+,-./01234567ž’’’9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWž’’’YZ[\]^_ž’’’abcdefgž’’’ż’’’jž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF 5 DtŹl€1Table’’’’’’’’8Č?WordDocument’’’’’’’’.nSummaryInformation(’’’’XDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’`CompObj’’’’’’’’’’’’z’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q