ࡱ> HJGq`!bjbjqPqP.&::C ^ ^ ^ h 80 XXXXX333$#hf8! 333338 XXY3p X X3:, ^XL C<,o0T g^ ^333333388Od3333333 $  t  Aukta, dnia & & & 2011 r. ............................................... (piecztka organizacji) Wjt Gminy Aukta . OZWIADCZENIE OFERENTA W zwizku z ubieganiem si o wsparcie zadania publicznego pn. ,,Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z terenu Gminy Aukta poprzez przydzielanie stypendiw dla uczniw szkB ponadgimnazjalnych w okresie od & & & do & & & & , ze [rodkw Gminy Aukta realizowanego przez nasz organizacj, skBadamy nastpujce o[wiadczenie: Ni|ej podpisane osoby, posiadajce prawo do skBadania o[wiadczeD woli o[wiadczaj, |e w/w organizacja: zobowizuje si do prowadzenia wyodrbnionej dokumentacji finansowo - ksigowej [rodkw finansowych otrzymanych na realizacj zadania zgodnie z zasadami wynikajcymi z ustawy z dnia 29 wrze[nia 1994 r. o rachunkowo[ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pzn. zm.), w sposb umo|liwiajcy identyfikacj poszczeglnych operacji ksigowych; nie posiada / posiada* zalegBo[ci wobec gminy Aukta z tytuBu podatku od nieruchomo[ci, podatku rolnego, podatku le[nego oraz podatku od [rodkw transportowych, z tytuBu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu u|ytkowego, z tytuBu u|ytkowania wieczystego lub dzier|awy gruntu; nie zalega / zalega &,.  $ , H \ jdþ豬蜘蔍yrk h+1h{ h+1h[h+1hT?x0JOJQJ h+1hi h+1hT?xhih{hjhJTh_Hh_H6 h+16h_HhT?x6 h+15 h_H5h_Hh_H5 hT?x5@h[h[5h[hT?x5 hT?xCJhT?xhQkh_Hh+1hu#h[*. jz $ & F a$$ & F a$gd{ $dh`a$$dh`a$gdu#$a$$a$^$ |]|a$$|]|a$ $]a$gdu# !8x "FPR$&( !!! !!尪jh+XUh+XhXa hXaCJ hXaH* hT?xaJ hjaJhjhT?xCJ hiCJ hT?xCJ hjhu#h{hjhT?x h+1h{U h+1hj h+1hT?x,z podatkami we wBa[ciwym dla organizacji Urzdzie Skarbowym; nie zalega / zalega ze skBadkami na ubezpieczenie (ZUS); nie jest / jest wykluczona z prawa otrzymania dotacji ze [rodkw publicznych zgodnie z art. 145 ust. 6 w zwizku z art. 190 ustawy o finansach publicznych; realizatorzy programu posiadaj uprawnienia i kwalifikacje niezbdne do realizacji zleconego zadania publicznego. Osoby skBadajce o[wiadczenie (przedstawiciele organizacji): .................................................. .................................................. ............................................................................. (Data, piecz organizacji) W przypadku, gdy oferent posiada zalegBo[ci, o ktrych mowa w pkt 1 3, do o[wiadczenia nale|y doBczy krtk informacj ozalegBo[ciach, mogc wpByn na ocen wiarygodno[ci finansowej oferenta. *) Niepotrzebne skre[li.   z& HR&( !$a$!!$a$ $^a$gdj$^a$ $da$gdj $da$gd{$a$gd{$h^ha$ $ & F a$ !!! ! !!!$a$,1h. A!"#7$% &666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666H@H Normalny*$CJ_HaJmHsHtHJA@J %Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k@, 0 Bez listy LOL Domy[lna czcionka akapitu2JOJ Absatz-StandardschriftartPOP WW-Absatz-StandardschriftartRO!R WW-Absatz-Standardschriftart1LO1L Domy[lna czcionka akapitu1JO2AJ Znaki przypisw dolnychH*NO2QN Znaki przypisw koDcowychH*ROaR OdwoBanie przypisu dolnego1H*VOqV OdwoBanie przypisu koDcowego1H*P&P OdwoBanie przypisu dolnegoH*T*T OdwoBanie przypisu koDcowegoH*ROR NagBwek2 x$CJOJPJQJ^JaJDB@D Tekst podstawowy x*/@* Lista^JPOP Podpis2 xx $6CJOJQJ]^JaJ0O0 Indeks $^JROR NagBwek1 x$CJOJPJQJ^JaJHOH Podpis1 xx $6CJ]^JaJP@P Tekst przypisu dolnego!CJaJT+"T Tekst przypisu koDcowego"CJaJF@2F Tekst dymka#CJOJQJ^JaJD @D Indeks 1$]^`OR _HpDomy[lna czcionka akapitu Akapit Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak%*$aJtHnn&nG_`artuva$]lm^z{C^oo#o#o#v:o#o#o#o#o#o#o#o#o#"o#o#o#o# o#o#o#o#o#o#o#Yo#Yo#Yo#v:o#v:o#v:o#v:o#v:o#v:G_`artuva$]lm^z{C^_`bcefhiklo00000000000000 0 0 0 0 0 00000000!0!0@!0@!000@0I00@0I00@0I00@0I00I00 ! z ! ! 8@0( B S ?hzC``bbccefhiklo DEfh$']`C``bbccefhiklo aaruv}eezBC^``bbccefhikloC``bbccefhiklohP^`5.^`^`^`^`^`^`^`^`^`WW8Num1&jJTCy!7_HAOXa }iT?xo{iQkBe+XD[+1<"|al ;u#u are{o@MCn@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialMCentury SchoolbookI& ??Arial Unicode MS5& zaTahoma"h+fZ&.2-!4?[2qHP $PT?xWarszawa, dnia& & & & & & & & userUser Oh+'04 4 @ L Xdlt|Warszawa, dniauserNormalUser5Microsoft Office Word@0@v@>@dC.G2Rt 8  h`."System` 9 -@Times New Roman- 2 `gukta =22,2 `g, dnia 22, 2 `gd 2 /`gd 2 `gd2 `g201122222 `g r.! 2 `g -R2 /`g............................................... 2 `g -@Times New Roman-.2 O`g(piecztka organizacji)*%%%%)%*)%)%%% 2 H`g %g`'- 2 aN`g -@Times New Roman- 2 c `g 6#2 Ic `gWjt Gminy uktad2!!NS82C88!2 2 I`g 5- 2 N`g. 2 g`g - 2 -N`g - 2 N`g --+2 y`gOWIADCZENIE OFERENTAiZEp4UUUNPT3P%[IPTPTPU 2 `g 5- 2 N`g -2 ue`gW zwizku z ubieganiem si o wsparcie zadania publicznego _-H,-22-12,2,2,N'-3H'2,",,-,3,2-222,-2,13-2 N`gpn.22- 2 `g <2 `g,,s2 9E`gWyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z terenu Gminy ukta poprzez d2,2I82I18,<',28'<,8882,2!82,8<8,,82I<,<!,-,88<NR92<C88!2<828,,,--82 SN`gprzydzielanie stypendiw dla u8,,28,,28, '!28,881I 828:2 S`gczniw szk ponadgimnazjalnych,,82I',82 818282R82,!282,82 SH `g 2 - 2 S `g 2 S `gw okresie H 22!,', @Times New Roman-2 S`god 22 2 S`gY 2 S_`gY 2 S`gZ 2 S`g -2 N`gdo 22. 2 `gY 2 9`gY 2 `gY 2 `gY- 2 D`g, ze rodkw G.-,.'!2223H.H2 `gminy uktaN30/=22-U2 1`g realizowanego przez nasz organizacj, skadamy ..!-,-2H,2-12.3!-,-.2,'-,.2"2,2-,,,.'2,2,P112 N`gnastpujce owiadczenie:2,',22,,,2(H,2,-,2, 2 p`g - 2 Y u`g -2 u `gNiej podpiH-,2222w2 MH`gsane osoby, posiadajce prawo do skadania owiadcze woli owiadczaj, ',2,2'24032',2,,,-2",H223'2-2,2,2'H,3,-,2H23'H,2,-,,(2 N`ge w/w organizacja:-,HH2!2,2-,,, 2 m`g .-2 ] `g1.2@"Arial- 2 ] /`g K- 2 ] z`gz-p2 ] C`gobowizuje si do prowadzenia wyodrbnionej dokumentacji finansowo a222H,-2, ', 21 2!2H,2-,2, I022",2222, 2222N,2,, !2,2'2H2 2 ] ;`g-!2 ] \ `g ksigowej 2',12H-g`'y2 zI`grodkw finansowych otrzymanych na realizacj zadania zgodnie z zasadami .'!2222HI!2,2'2J0-2J2!./O,40,2I3,I",,-,,,I-,2,2,I-1222,J-I-,',2,Ng`'2 C z `gwynikajcymI022,,.0Ny2 C I`gi z ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. .-2&,I0-22,21H!-,'2,2222!2!,,22222H2',!H-H-2221!g`'2 zR`gNr 76, poz. 694 z pn. zm.), w sposb umoliwiajcy identyfikacj poszczeglnych H!!22!22-!222!-!21-2 -N!!H!'22'22!2N1-G,,.0!2,20!2,,,!22'-,-,1240,3g`')2 )z`goperacji ksigowych;22,!,,2'-12J0-2 2 )`g .g`'-2 `g2.2- 2 /`g K-2 z `gnie posiada2,L22',2, 2 q`g L 2 `g/ 2 `g L2 %`gposiada 22',2,@Symbol- 2 vV`g*"-72 x`g zalegoci wobec gminy ukta L-,,12',LH22-,M1O30L=22,+2 % `g z tytuu podatku od L-L022L322,22L22g`'2 z`gnierucho2,!2,22k2 @`gmoci, podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku od rodkw N2',Q222,23Q!22,12Q223,22Q,'2,12Q3!,-Q222,22Q22Q'!2222Ig`'2 zW`gtransportowych, z tytuu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu uytkowego, !,2'22!2J0,2+-+023+2,N2+22+2,-2N2H2-12+-,N2H,2,+22,2+3./22I-12g`',2 z`gz tytuu uytkowania w-/222.022I,2,H;2 ! `gieczystego lub dzierawy gruntu;-,.0'-12222-,!-,J02!222 2 O `g -g`'-2 p`g3.2- 2 p/`g K-2 pz `gnie zalega2,-,,2, 2 p `g 2 p%`g/ 2 pA`g 2 pZ`gzalega o-,,2,52 pr`gz podatkami we waciwym dla-222,2,NH,H,',J0N2,;2 p_ `g organizacji Urzdzie Skarbowym;2"1,2-,,H!-,2-,82,!22J0N 2 p`g .g`'-2 `g4.2- 2 /`g K-2 z `gnie zalega2,-,,2, 2 `g 2 %`g/ 2 A`g 2 Z`gzalega-,,2,2 Y`g ze sa-,';2  `gkadkami na ubezpieczenie (ZUS);2,22,N2,22,-2,,-,2-!=H8! 2 z `g -g`'-2 V`g5.2- 2 V/`g K-2 Vz`gnie jest2,,' 2 V`g 2 V`g/ 2 V`g 2 V`gjest,'t2 VqF`g wykluczona z prawa otrzymania dotacji ze rodkw publicznych zgodnie I022,-22--2!,H,2!.0N,2,22-,-,'!2222H222,-31,2-1222, 2 V`g Lg`'s2 zE`gz art. 145 ust. 6 w zwizku z art. 190 ustawy o finansach publicznych -,!2222'2H-H,-12-,!2222',I02!2-2',,2222,-30,2 2 R`g; 2 n`g .g`'-2 <`g6.2- 2 </`g K-2 <z `grealizato!,,-,2z2 <J`grzy programu posiadaj uprawnienia i kwalifikacje niezbdne do realizacji !.0,2!32!,N2,32',2,,,22",H2,2,,-2H,!2,,,,2,-2,22,-22,!,,-,,g`'72 z`gzleconego zadania publicznegoS-,,22,12-,3,2,222--2,12 2 [`g. 2 t`g .g`' 2 "`g -72 N`gOsoby skadajce owiadczenieSH'230'2,3,,-,2'H,3,-,2, 2 @`g -72 N`g(przedstawiciele organizacji)S!2!-,2',H,,,3"1,2-,,! 2 `g: 2 `g -V2 N2`g.................................................. 2 0`g -D2 N&`g......................................2 `g............ 2 0`g --2 7 M`g............................................................................. 2 |`g $2 `g(Da<%2 `gta, %)2 | `gpiecz organizacji)*%%%%%*)%)%%% 2 `g $ 2 j `g %q2 D`gW przypadku, gdy oferent posiada zalegoci, o ktrych mowa w pkt 1 O*%(*%*)))+(*%&)** %*%%%%)* %*)*(&)?+;%;*** 2 `g*A2 $`g 3, do owiadczenia naley doczy **** :%*%%&)%)%%&)**%%&(%(2 *S`gkrtk informacj o))*)%)*@%%%* 2 *`g 2 *`gzal%%v2 *[G`gegociach, mogc wpyn na ocen wiarygodnoci finansowej oferenta. %)* %%%)?*)%%%;*)*%%)%*%%*%:%))**)* &)&) +;%*%%)% 2 *!`g &-g`C2 N( 2 6 '- @ !N-- 2 `g -@Times New Roman-@Times New Roman- 2 N`g*)- 2 {`g -.2 `gNiepotrzebne skreli. <%**%%*)% )% % 2 `g & 2 rN`g %-gg``ff__ee^^dd]]cc\\bb[[aaZZ``YY__XX ^ ^W W ] ]V V \ \U U [ [T T Z ZS S YYRRXXQQWWPPVVOOUUNN՜.+,D՜.+,D hp| ? Warszawa, dnia TytuH@4<_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_AdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOncewzr owiadczenia oferentaWStanski@warszawa.um.gov.plStaski Wiesaw[Jj !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFIRoot Entry F# CK1TableWordDocument.&SummaryInformation($L4DocumentSummaryInformation8?CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q