Ogłoszenie w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Łukta

Łukta, dnia 1 grudnia 2011 r.

GT.6344.17.2011

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY ŁUKTA

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 253) organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, złożyć Wójtowi Gminy Łukta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Wniosek winien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora.
 2. Nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska.
 3. Wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska.
 4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska.
 5. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska.
 6. Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Do wniosku dołącza się:

 1. Pozwolenie wodnoprawne.
 2. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
  • aktualny profil wody w kąpielisku,
  • status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
  • sposób gospodarki odpadami,
  • ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
  • udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.

Rada Gminy Łukta określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie Gminy Łukta.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://www.bip.lukta.sprint.com.pl
Drukuj artykuł
Zamknij