INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łukta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, do zatrudnienia na stanowisku

inspektora ds. rachunkowości

wybrana została Pani Ewa Agnieszka Wiśniewska, zamieszkała w Łukcie.

Uzasadnienie wyboru:

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 10 czerwca 2009r dokonała szczegółowej analizy złożonych dokumentów polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że w Urzędzie Gminy Łukta złożone zostały dwie oferty, spośród których jedna oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze z uwagi na między innymi jej niekompletność, tj. brak wymaganych dokumentów:

  1. kwestionariusza osobowego,
  2. kserokopii świadectw pracy,
  3. kserokopii dokumentów poświadczających ukończone kursy.

Oferta złożona przez Panią Ewę Agnieszkę Wiśniewską zamieszkałą w Łukcie jest kompletna i kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszenia o naborze. Kandydatka w osobie Pani Ewy Agnieszki Wiśniewskiej wykazała najbardziej odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. rachunkowości w Urzędzie Gminy, legitymując się wykształceniem wyższym oraz ukończonymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Studiami Podyplomowymi w zakresie Ekonomii - Rachunkowość Budżetowa. Ważnym atutem kandydatki jest roczny staż pracy na stanowisku referenta ds. rachunkowości w Urzędzie Gminy Łukta. Pracując na tym stanowisku i jednocześnie uzupełniając wykształcenie w zakresie rachunkowości budżetowej kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku inspektora ds. rachunkowości w danej jednostce samorządu terytorialnego. Kontrkandydatka natomiast poza złożeniem niekompletnej oferty, nie legitymowała się stażem pracy w zakresie rachunkowości w administracji samorządowej.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów, wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów.

WÓJT GMINY

Jan Leonowicz

Łukta, 21 grudnia 2009 r.
Drukuj artykuł
Zamknij