INSPEKTOR DS. RACHUNKOWOŚCI

WÓJT GMINY ŁUKTA

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY ŁUKTA

 1. Stanowisko pracy:

  INSPEKTOR DS. RACHUNKOWOŚCI

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów
  1. określone w art.6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458),
  2. wykształcenie wyższe, specjalność - rachunkowość budżetowa i co najmniej 3-letni staż pracy,
  3. umiejętność obsługi komputera,
  4. doświadczenie w pracy, w administracji samorządowej lub rządowej, w zakresie rachunkowości.
 3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych,
  2. samodzielność, uczciwość, pracowitość i uprzejmość.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. dekretacja dowodów kasowych, bankowych, faktur, rozliczeń materiałowych,
  2. prowadzenie ewidencji księgowej systemem komputerowym,
  3. bieżąca analiza zapisów księgowych na kontach, uzgadnianie sald,
  4. windykacja należności,
  5. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów,
  6. sprawozdawczość z wykonywania budżetu i środków pozabudżetowych,
  7. ewidencja analityczna podstawowych środków trwałych, naliczanie amortyzacji i sprawozdawczość,
  8. sporządzanie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych jednostek.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kserokopie)
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. kserokopie świadectw pracy i kserokopia dowodu osobistego,
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
  7. oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o stanie zdrowia.

Ofertę z wnioskiem o zatrudnienie i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, pokój nr 6 - sekretariat /I piętro/ lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektora ds. rachunkowości", w terminie do dnia 17 grudnia 2009 r. włącznie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lukta.sprint.com.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Łukta 04 grudnia 2009r

Wójt

Jan Leonowicz
Drukuj artykuł
Zamknij