Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

  Stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1/2 etatu 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  Do konkursu może przystąpić kandydat, który: posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ma pełną zdolność czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

  • prowadzenie czynności wobec dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych),


  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie planów i sprawozdań,
  • współpraca z organami właściwymi dłużników,
  • współpraca z komornikiem sądowym,
  • współpraca z biurem informacji gospodarczej.

 4. Wymagania kwalifikacyjne:

  1. Wykształcenie:

   • niezbędne: średnie o profilu zawodowym jak administracja, praca socjalna,
   • preferowane: wyższe o kierunku: administracja, socjologia, pedagogika, praca socjalna.

  2. Doświadczenie zawodowe: -
  3. Umiejętności zawodowe: -
  4. Wymagana wiedza specjalistyczna:

   • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   • Kodeks postępowania administracyjnego,
   • Ustawa o ochronie danych osobowych,

  5. Predyspozycje osobowościowe:

   • samodzielność,
   • komunikatywność,
   • pracowitość,
   • sumienność,
   • rzetelność,
   • uprzejmość,
   • umiejętność współżycia w zespole,

  6. Dodatkowe umiejętności:

   • umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi pakietu Microsoft Office


 5. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
  6. oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  7. kserokopia dowodu osobistego,
  8. kserokopie świadectw pracy,

  List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:


  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)."


  Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie, ul. Mazurska 10 lub
  2. pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego" - w terminie do 7.10.2009 r.

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta (http://www.bip.lukta.sprint.com.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Ośrodka. 7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.

 8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:

  1. w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  2. z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:

   1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
   2. starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
   3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
   4. biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
   5. biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie.Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOPS w Łukcie, ul. Mazurska 10, 14-105 ŁuktaKierownik GOPS


Urszula Mironowicz
Drukuj artykuł
Zamknij