INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łukta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, do zatrudnienia na stanowisku

ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

wybrana została Pani Anna Morenc, zamieszkała w Łukcie.

Uzasadnienie wyboru:

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 10 czerwca 2009r, dokonała szczegółowej analizy złożonych dokumentów polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła:

"Oferta złożona przez Panią Annę Morenc zamieszkałą w Łukcie jest kompletna i kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszenia o naborze. Kandydatka w osobie Pani Anny Morenc wykazała odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy, legitymując się wykształceniem wyższym o kierunku administracja oraz nabytym doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, związanym z praktyczną znajomością prawa zamówień publicznych. Pani Anna Morenc ukończyła studia na kierunku administracja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z wynikiem bardzo dobrym i dyplomem za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz wzorową postawę studencką, uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Ważnym atutem kandydatki jest to, iż obecnie jest Ona słuchaczem Podyplomowego Studium Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydane przez Kierownika Podyplomowych Studiów zaświadczenie informuje, że przewidywany termin egzaminu końcowego został wyznaczony na 28.05.2010 r.

Ukończone przez kandydatkę dodatkowe kursy to:

1) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

2) Kurs "Podstawy rachunkowości",

3) Szkolenie z zakresu pisania wniosków o fundusze zewnętrzne.

Pani Anna Morenc w okresie od 24.07.2008r do 13.04.2009r odbywała staż pracy w Referacie Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Łukta. Podczas stażu nabywała m.in. praktyczne umiejętności w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych, które następnie pogłębiała podejmując pracę w oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów, wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów.

Łukta, 14 kwietnia 2010 r.

WÓJT GMINY

Jan Leonowicz
Drukuj artykuł
Zamknij