Dotyczy przetargu: Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Mostkowie

Mostkowo, dnia 3. 09. 2009 r.


SPM-223-1/09POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostkowie na podstawie art. 92, ust. 1, pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termoizolację ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Mostkowie", wybrano ofertę Nr 4 Zakładu Instalacji Sanitarnych "NĄĆ", Nąć Roman, ul. Poprzeczna 13A, 10-282 Olsztyn, za łączną cenę brutto 58 931, 03 zł, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 03/100.


Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza ( uzyskała najwyższą ilość punktów ), w oparciu o podane kryteria oceny ofert.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty Nazwa oferenta Liczba pkt
w kryterium
Łączna cena brutto
Razem
1 INS-BUD, Bartosz Zarębski
ul. Zembrzuska 4,
13-113 Janowo
255,15 255,15
3 USŁUGI BUDOWLANE, Paweł Stępień
ul. Kościelna 8,
14-105 Łukta
227,64 227,64
4 Zakład Instalacji Sanitarnych "NĄĆ" Nąć Roman
ul. Poprzeczna 13A,
10-282 Olsztyn
300,00 300,00Dyrektor Szkoły


Sławomir Urbaszek
Drukuj artykuł
Zamknij