Dotyczy przetargu: Modernizacja drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m

Łukta, 2009-08-20


GT-341/4/09



POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY



Wójt Gminy Łukta informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m", wybrano ofertę nr 3 - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymanowie, 14-330 MAŁDYTY za łączną cenę brutto 96292,36 zł, słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100.


Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą ilość punktów), w oparciu o podane kryteria oceny ofert.



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:



Nr oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium
Łączna cena brutto
Razem
1 USŁUGI SPRZĘTOWE
Bożena Zaniewska
ul. Ogrodowa 26/2
14-400 PASŁĘK
263,85 263,85
2 PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE „DRO – BUD”
Leszek Rysztowski
ul. 3 Maja 11/4,
14-300 MORĄG
257,01 257,01
3 SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W SZYMANOWIE
14-330 Małdyty
300,00 300,00
4 WARMIŃSKO – MAZURSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
Sp. z o. o.
Gutkowo 49,
11-041 Olsztyn
194,22 194,22




Drukuj artykuł
Zamknij