Przetarg - Dostawa paliwa w postaci zrębek drzewnych do kotłowni w Łukcie

Łukta, 04 grudnia 2009 roku


ZGK-341-9/09


OGŁOSZENIE


O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMZakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ogłasza przetarg nieograniczony na:


"Dostawę paliwa w postaci zrębek drzewnych do kotłowni w Łukcie"
 1. Zamawiający:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie


  ul. Zagrodowa 1


  14-105 Łukta


 2. Tryb zamówienia.

  Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)


 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.lukta.sprint.com.pl lub zgklukta.pl albo odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1. lub uzyskać drogą pocztową za pobraniem.

  Zgłoszenie otrzymania dokumentu SIWZ można przesłać faksem (089)6475325 lub e-mail: zgk@lukta.com.pl


 4. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa z drewna odpadowego, w postaci granulatu zrębek o wartości opałowej nie niższej niż 10,0 GJ/t w ilości około 1710 ton, z drzew iglastych i liściastych o zalecanej wilgotności względnej 30-60% i granulacie 5 x 8 x 3 cm z dopuszczeniem do 10% ogólnej masy wtrąceń drewna kawałkowego o wymiarach do 25 x 10 x 15 cm oraz trocin. Granulat zrębek nie może być zbutwiały ani zagniły. Dostawa do magazynu Zamawiającego odbywać się będzie sprzętem samowyładowczym Wykonawcy wg harmonogramu.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: 2010 rok. (12 m-cy)
 7. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w warunki SIWZ.
 8. Wadium.

  W postępowaniu Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości 6 000 złotych.


 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Cena - 100%


 10. Miejsce i termin składania ofert.

  Siedziba zamawiającego - sekretariat pokój Nr 22 w terminie do dnia 22 grudnia 2009 roku godz. 10.00


 11. Termin i miejsce otwarcia ofert.

  22 grudnia 2009 roku godz. 10.15: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie pok. Nr 21, 14 -105 Łukta.


 12. Termin związania z ofertą.

  30 dni licząc od terminu składania ofert.


 13. Zamawiający nie ma zamiaru zawrzeć umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie ma zamiaru ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  Malinowski Tadeusz, Toński Waldemar tel. i faks (089) 6475325 lub 695089272 i 695089273
word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1 - Wzór oferty


word.jpg Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1


word.jpg Załącznik nr 3 - Druk wykazu zrealizowanych projektów


word.jpg Załącznik nr 4 - Druk wykazu narzędzi i urządzeń


word.jpg Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy
Drukuj artykuł
Zamknij