Dotyczy przetargu - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Tabórz

Łukta dn. 06.05.2010 r.

oznaczenie sprawy GT-341/2/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

Po rozpatrzeniu ofert złożonych na zadanie pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Tabórz" na wniosek Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 11a/2010 Wójta Gminy Łukta z dnia 07.04.2010 r. w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z poźn. zm.) w dniu 06.05.2010 r.

Wybieram najkorzystniejszą ofertę:

Oferta Nr 3 Usługi Tartaczne-Budowlane-Transportowe, 14-105 Łukta, Worliny 30 za kwotę brutto: 45 905.00 zł. słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięć 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę na powyższe zamówienie. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 100 punktów.

Ofertę Nr 1 złożyła firma: "Moster" Jacek Tyczyński 84-351 Nowa Wieś Lęb., ul. Mostowa, AL. Piłsudskiego 69A. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 65,61 pkt.

Oferta Nr 2 złożyła firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 21. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 76,62 pkt

Ofertę Nr 4 złożyła Firma: Hydro-Inż s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 Wicko 7. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 72,63 pkt.

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego w dniu 10.05.2010 r. zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Do wiadomości:

  1. Moster" Jacek Tyczyński, 84-351 Nowa Wieś Lęb. ul. Mostowa 2
  2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych, 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 21
  3. Usługi Tartaczne-Budowlane-Transportowe, 14-105 Łukta, Worliny 30
  4. Hydro-Inż s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 Wicko 7.
  5. a/a
Drukuj artykuł
Zamknij