Ogłoszenie o przetargu - Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie

Łukta: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie


Numer ogłoszenia: 120577 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łukta , ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6475070, faks 089 6475070.


" Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukta.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1. Technologia stacji i instalacje sanitarne, 2. Roboty remontowe budynku stacji uzdatniania wody, 3. Instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody, 4. Rozruch technologiczny, 5. Obsługa geodezyjna, 6. Pomiar geodezyjny powykonawczy. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pn.: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi, odprowadzenie wód opadowych i wód popłucznych, zatwierdzonego Decyzją nr 495/2005 z dnia 15.12.2005 r., znak BA.7351-503/2005 - stanowiącym załącznik nr 8 oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9). Wielkość zamówienia: poniżej 5150000 euro.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądza, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta nr 27885710123001000001010003 (przy wnoszeniu wadium należy powołać się na znak sprawy podany przez Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. - Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - Gwarancji bankowych, - Gwarancji ubezpieczeniowych, - Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Zwrot Wadium 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4a, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udo-wodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


" Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych, czyli: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 2. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż 1 200 000 zł netto. 3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kierownik budowy i kierownicy poszczególnych robót branżowych). 4. Wykonawca musi posiadać odpowiedni kapitał do wykonania zamówienia tj.: środki własne bądź dostępność do innych źródeł finansowania, na kwotę co najmniej 1 200 000 zł. 5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie złożonych
dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, wg formuły: spełnia - nie spełnia.


" Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty (załącznik nr 1), 2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr 2), 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. Wykaz robót budowlanych (co najmniej 1), odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż 1 200 000 zł netto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie (załącznik nr 3), 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy i kierownicy poszczególnych robót branżowych) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 4) wraz z kserokopiami uprawnień zawodowych oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i jeżeli w wykazie osób, o którym mowa w ppkt. 5 wskazał osoby, którymi będzie dysponował), 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 200 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 200 000,00 zł. Polisa musi być ważna, lub odnawiana przez cały okres realizacji zamówienia. 9. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1, pkt 12), 10. Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. INNE DOKUMENTY NIEPODLEGAJĄCE OCENIE 1. Kosztorys ofertowy, 2. Zestawienie
rzeczowo - finansowe zadania (załącznik nr 5). Wskazane dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lukta.sprint.com.pl.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pok. nr 6.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Wójt GminyJan Leonowiczword.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz oferty


word.jpg Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust 1 i 24 ust.1 i 2


word.jpg Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych


word.jpg Załącznik nr 4 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca


word.jpg Załącznik nr 5 - Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania


word.jpg Załącznik nr 6 - Wzór umowy


Załącznik nr 7


pdf.jpg Przedmiar robót - Branża Architektoniczno - Budowlana


pdf.jpg Przedmiar robót - Instalacje elektryczne


pdf.jpg Przedmiar robót - Branża Sanitarna


Załącznik nr 8


pdf.jpg Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Branża Sanitarna


pdf.jpg Projekt budowlano-wykonawczy - Branża Architektoniczno - konstrukcyjna


pdf.jpg Projekt budowlano - wykonawczy - Branża Sanitarna


pdf.jpg Projekt budowlany posadowienia zbiornika retencyjnego


pdf.jpg Projekt techniczny rozbudowy instalacji elektrycznej w stacji uzdatniania


Załącznik nr 9


pdf.jpg Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Branża Architektoniczno - Budowlana


pdf.jpg Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Branża Sanitarna


pdf.jpg Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Instalacje elektryczne
Drukuj artykuł
Zamknij