Dotyczy przetargu: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie

Łukta, 2009-09-01

GT-341/5/09

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łukta informuje, że zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie" wybrano ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego "PRZEM-GRI" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn za cenę 1312078,99 zł brutto, słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 99/100.

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą ilość punktów), w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium Cena brutto Razem
1 Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92 64-100 Leszno 290,46 290,46
2 Instalcompact Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 23 62-080 Tarnowo Podgórne 292,50 292,50
3 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn 300,00 300,00

Wójt Gminy

Jan Leonowicz
Drukuj artykuł
Zamknij