Sesja XXXVI

Dnia 27 listopada 2009 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Łukta, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z trzydziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  1. zmian budżetu gminy na rok 2009,
  2. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łukta,
  3. zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  4. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2010 rok na obszarze gminy Łukta,
  5. podatku od nieruchomości na 2010 rok,
  6. podatku od środków transportowych na 2010 rok,
  7. zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie "Gminny Ośrodek Zdrowia w Łukcie",
  8. uchylenia uchwały Rady Gminy Łukta Nr XLT/360/2002 z dnia 10.10.2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania obejmującego działki położone w obrębie Komorowo gm. Łukta.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje radnych, wolne wnioski, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad trzydziestej szóstej zwyczajnej Sesji Rady Gminy Łukta.

Sesja Rady Gminy Łukta rozpocznie się o 10.00 w świetlicy OSP w Łukcie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Biedulski
Drukuj artykuł
Zamknij