INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Załatwianie spraw obywateli - Urząd Stanu Cywilnego


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej i sporządzenie aktu małżeństwa


   

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Anita Czerwińska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Mazurska 2, pok.5

Telefon kontaktowy

89 647 50 42

Sposób załatwienia

Zgłoszenia wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa dokonują zainteresowani osobiście u kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zameldowania na pobyt stały jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty jego wydania i w okresie jego ważności winien być zawarty związek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa w ciągu 5 dni kalendarzowych "Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa" organy kościoła dostarczają do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia związku małżeńskiego celem sporządzenia aktu małżeństwa.

Akt małżeństwa zostanie sporządzony niezwłocznie po doręczeniu przez organy kościoła dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukcie sporządzone zostaną akty małżeństw zawartych w kościołach działających na terenie gminy Łukta.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Mazurska 2, pok.5

Wymagane Dokumenty

Gdy zamierzający(a) zawrzeć małżeństwo jest:

1. kawalerem, panną:

- dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia

2. rozwiedzionym, rozwiedzioną:

- dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa

3. wdowcem, wdową:

- dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

(Uwaga! Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego nie są wymagane jeżeli akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukcie.

Czas realizacji

niezwłocznie drukuj 

 wyślij znajomemu  Zadania USC


   

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Anita Czerwińska, tel. 89 647 50 42


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Urbańska, tel. 89 647 50 42
Zadania USC:


1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.


2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.


3. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego.


4. Przyjmowanie oświadczeń woli:


a) o wstąpienie w związek małżeński,


b) o uznaniu ojcostwa,


c) o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki,


d) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa.


5. Aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego.


6. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg.


7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:


a) odtwarzania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,


b) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,


c) wpisania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą,


d) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,


e) zmiany imion i nazwisk,


f) ustalenia pisowni imienia lub nazwiska.


8. Organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego.


9. Wydawanie zaświadczeń:


a) o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,


b) o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego lub ich braku,


c) o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,


d) o terminie zawarcia związku małżeńskiego.


10. Sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów.


11. Sporządzanie wniosków w sprawach o nadanie medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego.


12. Przekazywanie spraw do rozstrzygnięcia sądom opiekuńczym.
 drukuj 

 wyślij znajomemu  Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego


   

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Anita Czerwińska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Mazurska 2 pok.5

Telefon kontaktowy

89 647 50 42

Sposób załatwienia

O wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego można się zwrócić osobiście lub korespondencyjnie, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu zawierające informacje dotyczące osoby lub osób których akt dotyczy: daty i miejsca zdarzenia, nazwisk i imion.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego,osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy z aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób,które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej,jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Mazurska 2 pok.5

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Czas realizacji

Przy osobistym składaniu wniosku- niezwłocznie w tym samym dniu

Opłaty

- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22zł.

- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33zł.

- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22zł.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uwagi

Opłaty za odpisy z aktów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Łukta, lub na konto Urzędu Gminy w Łukcie - WBS Oddział Łukta 81 8857 1012 3001 0000 0101 0001. drukuj 

 wyślij znajomemu  Sporządzenie aktu urodzenia


   

Termin załatwienia

Akt sporządzany jest niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Anita Czerwińska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce narodzin dziecka.

Dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie gminy Łukta - Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie, pokój nr 5

Telefon kontaktowy

89 647 50 42

Sposób załatwienia

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie, odpisy wydawane są bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia.

Dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie gminy Łukta - Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie, pokój nr 5

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka - wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (dostarczane przez zakład opieki zdrowotnej).

2. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - dokumenty stwierdzające tożsamość obojga rodziców, odpis skrócony aktu małżeństwa*.

3. Dla dziecka nie pochodzącego z małżeństwa, jeżeli:

- matka jest panną - dokument stwierdzający tożsamość, odpis skrócony aktu urodzenia matki*.

- matka jest rozwiedziona - dokument stwierdzający tożsamość, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie*.

- matka jest wdową - dokument stwierdzający tożsamość, odpis skrócony aktu małżeństwa i aktu zgonu męża*.

Ojciec dziecka pozamałżeńskiego, który wyraża wolę uznania ojcostwa musi zgłosić się do USC wraz z matką dziecka oraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas realizacji

Niezwłocznie, jeżeli wymagane dokumenty zostaną złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Opłaty

Trzy odpisy wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia są zwolnione z opłaty skarbowej.

Kolejne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:

- 22 zł za odpis skrócony,

- 33 zł za odpis zupełny.

Uwagi

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:

- ojciec dziecka (jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,

- matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,

- lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie.

Termin zgłoszenia urodzenia dziecka:

- 14 dni od daty jego urodzenia,

- 3 dni w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe.

Podstawa prawna

Art. 38-52 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688).

Art. 62 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku, Nr 9, poz. 59). drukuj 

 wyślij znajomemu  Sporządzenie aktu zgonu


   

Termin załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Anita Czerwińska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce, w którym nastąpił zgon.

Dla zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy Łukta - Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie, pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

89 647 50 42

Sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie, odpisy wydawane są bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego który sporządził akt zgonu.

Dla zdzarzeń, które miały miejsce na terenia gminy Łukta - Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie.

Wymagane Dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,

- dowód osobisty osoby zmarłej,

- paszport osoby zmarłej,

- książeczka wojskowa osoby zmarłej,

- dowód osobisty współmałżonka (jeżeli osoba była zamężna/żonata),

- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

- odpis aktu urodzenia i małżeństwa osoby zmarłej (jeżeli są w posiadaniu)

Czas realizacji

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Opłaty

Trzy odpisy aktu zgonu wydane bezpośrednio po sporządzeniu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Kolejne odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości:

- 22 zł odpis skrócony,

- 33 zł odpis zupełny

Uwagi

Termin zgłoszenia się do USC w celu sporządzenia aktu zgonu:

- 3 dni od daty zgonu,

- 24 godziny, w przypadku gdy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej.

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

- małżonek lub dzieci zmarłego,

- najbliższi krewni lub powinowaci,

- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekazały,

- administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub inny zakład (np. dom opieki społecznej, hospicjum).

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządzany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ. drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6404593