INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Strategia Rozwoju Gminy


 

Rada
Wójt
2009
2010
2011
2012
2013
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami

  Strategia Rozwoju Gminy Łukta

I. STRATEGIA ROZWOJU GMINY - ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Czym jest strategia gminy

Strategia rozwoju gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie 10-15 lat, w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie aktorów publicznych i prywatnych, którzy pomagają w wyborze najlepszej strategii rozwoju oraz są istotnymi uczestnikami jej realizacji.

Celem opracowania strategii układu lokalnego jest przygotowanie takiego własnego dokumentu władzy lokalnej, dzięki któremu będzie ona mogła racjonalnie organizować swoje przyszłe działanie. Dlatego też w strategii dominujące miejsce powinny zająć te przedsięwzięcia, które władza lokalna może sama podjąć i za które może odpowiadać. W szczególności, strategia nie powinna przeradzać się w "koncert życzeń" skierowanych pod adresem podmiotów mało zależnych lub całkowicie niezależnych od gminy(np. władz wyższego szczebla, sąsiednich gmin, przedsiębiorstw, inwestorów). Jedyny uprawniony sposób odwoływania się do działalności takich podmiotów polega na wariantowym ujęciu typu: jeżeli coś się stanie (np. zostanie zbudowana autostrada), to na rozwoju gminy odbije się to w następujący sposób...

Strategia powinna stać się podstawą prowadzenia właściwej polityki przez poszczególne podmioty działających na scenie lokalnej, a w szczególności przez władze publiczne. Podstawą strategi rozwoju gminy powinno być założenie maksymalnego wykorzystania wewnętrznych zasobów potencjału miejscowych podmiotów, jak również korzyści położenia. Strategia powinna zatem być oparta o dokładne rozpoznanie istniejących zasobów gminy i walorów jej lokalizacji.

Strategia rozwoju gminy jest programowaniem przyszłego działania. Istotą strategii jest hierarchizacja celów, ponieważ nigdy nie ma możliwości jednoczesnej realizacji wszystkich potrzeb. W pierwszym rzędzie należy realizować cele ułatwiające przyszły rozwój.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6614366