INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rejestr Instytucji Kultury


 

Rada
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2006 - nowa kadencja
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Łukta


   

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łukta, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.


2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 25.09.2012 r.Nazwa rejestru:Rejestr Instytucji Kultury


Rejestr prowadzi:Urząd Gminy Łukta


Sekretarz Gminy Łukta – Jolanta Górecka


ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta


tel. 89-647-50-07 wew. 34Sposób udostępniania informacji:


1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:


1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,


2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.


2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.


3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.


4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


5. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.


6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.


7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.Opłata skarbowa: Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.


ikona_PDF.jpgRejestr Instytucji Kultury drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6626078