INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Uchwały-Archiwum - Rok 2010


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami

  Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/258/2010

Uchwała Nr XLIX/258/2010

Rady Gminy Łukta

z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: przystąpienia do projektu Nr WND-POKL.09.01.02-09/10 pt. „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie Warmińsko – Mazurskim, w ramach Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf.jpgUchwała Nr XLIX/258/2010


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/257/2010

Uchwała Nr XLIX/257/2010

Rady Gminy Łukta

z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Łukta, na 2011 rok.

pdf.jpgUchwała Nr XLIX/257/2010

pdf.jpg załącznik


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/256/2010

Uchwała Nr XLIX/256/2010

Rady Gminy Łukta

z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

pdf.jpgUchwała Nr XLIX/256/2010


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/255/2010

Uchwała Nr XLIX/255/2010

Rady Gminy Łukta

z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

pdf.jpgUchwała Nr XLIX/255/2010


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/254/2010

Uchwała Nr XLIX/254/2010

Rady Gminy Łukta

z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2010.

pdf.jpgUchwała Nr XLIX/254/2010

pdf.jpgzałącznik nr 1

pdf.jpgzałącznik nr 2

pdf.jpgzałącznik nr 3

pdf.jpgzałącznik nr 4

pdf.jpgzałącznik nr 5

pdf.jpgzałącznik nr 6

pdf.jpgzałącznik nr 7


Pokaż artykułStrona (1/10) Nastepna »

 Odwiedzin: 6294829