INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Sesje






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Sesja XXXVI


   

Dnia 27 listopada 2009 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Łukta, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z trzydziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  1. zmian budżetu gminy na rok 2009,
  2. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łukta,
  3. zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  4. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2010 rok na obszarze gminy Łukta,
  5. podatku od nieruchomości na 2010 rok,
  6. podatku od środków transportowych na 2010 rok,
  7. zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie "Gminny Ośrodek Zdrowia w Łukcie",
  8. uchylenia uchwały Rady Gminy Łukta Nr XLT/360/2002 z dnia 10.10.2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania obejmującego działki położone w obrębie Komorowo gm. Łukta.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje radnych, wolne wnioski, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad trzydziestej szóstej zwyczajnej Sesji Rady Gminy Łukta.

Sesja Rady Gminy Łukta rozpocznie się o 10.00 w świetlicy OSP w Łukcie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Biedulski







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Sesja XXXIV


Pokaż artykuł




  Sesja XXXIII


Pokaż artykuł




  Sesja XXXV


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 6497098