INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Sesje


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy E
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Sesja XXXVI


   

Dnia 27 listopada 2009 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Łukta, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z trzydziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  1. zmian budżetu gminy na rok 2009,
  2. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łukta,
  3. zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  4. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2010 rok na obszarze gminy Łukta,
  5. podatku od nieruchomości na 2010 rok,
  6. podatku od środków transportowych na 2010 rok,
  7. zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie "Gminny Ośrodek Zdrowia w Łukcie",
  8. uchylenia uchwały Rady Gminy Łukta Nr XLT/360/2002 z dnia 10.10.2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania obejmującego działki położone w obrębie Komorowo gm. Łukta.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje radnych, wolne wnioski, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad trzydziestej szóstej zwyczajnej Sesji Rady Gminy Łukta.

Sesja Rady Gminy Łukta rozpocznie się o 10.00 w świetlicy OSP w Łukcie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Biedulski drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Sesja XXXIV


Pokaż artykuł
  Sesja XXXIII


Pokaż artykuł
  Sesja XXXV


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6614289