INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Regulamin


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Regulamin Obrad Rady Gminy w Łukcie


   


I. Postanowienia ogólne


§ 1.


Regulamin stanowi załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Łukta i określa tryb działania Rady, sposób obradowania na sesjach i zasady podejmowania uchwał przez Radę.§ 2.


1. Rada Gminy działa na sesjach.


2. Wójt Gminy i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.II. Sesje Rady Gminy


§ 3.


Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.§ 4.


1. Rada Gminy odbywa sesje w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


2. Sesje zwoływane są w trybie przewidzianym w § 6. niniejszego regulaminu oraz w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.§ 5.


1. Sesje zwoływane na wniosek Wójta Gminy lub 1/4 ustawowego składu Rady zwołuje się celem rozpatrzenia pilnej sprawy.


2. Przy zwoływaniu sesji nadzwyczajnej nie ma zastosowania § 6. niniejszego regulaminu.


3. O terminach obrad sesji określonych w pkt. 1 powiadamia się Radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad, w sposób ustalony w § 6. ust. 2 niniejszego regulaminu.III. Przygotowanie sesji


§ 6.


1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.


2. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w innych skuteczny sposób.


3. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć niezbędne materiały związane z obradami.


4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin.§ 7.


Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy, w uzgodnieniu z Wójtem, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
§ 8.


Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
IV. Obrady


§ 9.


1. Sesje Rady Gminy są jawne. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.


2. Jeżeli przedmiotem obrad Rady maja być sprawy objęte tajemnica państwową, jawność sesji lub jej części zostają wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.


3. W sesji uczestniczą Sołtysi, posiadający prawo głosu w dyskusji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.§ 10.


Rada może obradować i podejmować uchwały i stanowiska przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (quorum), chyba że ustawa stanowi inaczej.§ 11.


1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady, bądź Radnych, można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym, wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.


2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności: ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.


3. Postanowienie o przerwaniu sesji Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.§ 12.


1. W przypadku stwierdzenia braku quorum, w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.


2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.


§ 13.


Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności lub, gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, Wiceprzewodniczący.


§ 14.


1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "otwieram sesję Rady Gminy w Łukcie".


2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności, prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum, stosuje się odpowiednio przepis § 12. i § 13. niniejszego regulaminu.§ 15.


1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady Gminy.


2. Z wnioskiem o uzupełnienie, bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny lub Wójt.


3. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 i 2, Rada Gminy ustala porządek sesji.§ 16.


1. W porządku obrad przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez Radnych.


2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny one być formułowane jasno i zwięźle.


3. W miarę możliwości Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na następnej sesji.


4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie, w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem.


5. Na wniosek Radnego, Rada Gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.§ 17.


1. Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.


2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.


3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością, w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:


1) stwierdzenia quorum,


2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,


3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,


4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,


5) przeliczenia głosów,


6) przestrzegania regulaminu obrad.


4. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członków Rady Gminy. Rada decyduje w tych sprawach większością głosów.§ 18.


1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Radnych oraz osób uczestniczących w dyskusji.


2. Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".


3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia prowadzeniu sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.


4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję oraz publiczności.§ 19.


Na wniosek Radnego Przewodniczący przyjmuje do protokółu sesji wystąpienia Radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.§ 20.


1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spoza Rady, przy czym przepis § 19. stosuje się odpowiednio.


2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.§ 21.


1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Gminy w Łukcie".


2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.


3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.§ 22.


1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.


2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko na zasadach właściwych do ich uchwalenia.§ 23.


Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia, mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe dla danego miejsca.§ 24.


1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji sporządza protokół z obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.


2. Do protokółu dołącza się listę obecności Radnych oraz listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.


3. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji Rady Gminy.


4. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołów, a o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.


5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może się odwołać do Rady Gminy.§ 25.


Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, itd.) sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.§ 26.


1. Protokół z sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:


1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, wskazywać numery podjętych uchwał oraz nazwisko i imię Przewodniczącego obrad i protokolanta,


2) stwierdzenie prawomocności obrad,


3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,


4) odnotowanie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji,


5) uchwalony porządek obrad,


6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,


7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw', wstrzymuję się",


8) podpis Przewodniczącego i protokolanta.


2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.


3. Z protokołu mogą być zrobione wyciągi na wniosek zainteresowanych stron.


4. Wyciągi z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady Gminy.V. Uchwały


§ 27.


1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując:


- uchwały, które są odrębnymi dokumentami,


- postanowienia o charakterze proceduralnym.


2. Rada może wyrazić swoją wolę w formie apelu bądź też zająć stanowisko w danej sprawie.§ 28.


Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, chyba że inny tryb przewiduje ustawa.§ 29.


Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, Komisje stałe Rady oraz Wójt Gminy.
§ 30.


Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlający ich rzeczywistą treść i zawierać:


1) datę i tytuł,


2) podstawę prawną,


3) dokładną, merytoryczną treść,


4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,


5) termin wejścia w życie i ewentualnie czas jej obowiązywania,


6) inne elementy: opisowa treść, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie, itp. - w miarę potrzeb)§ 31.


Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady zaś jego zastępca wtedy, gdy obradom przewodniczył.§ 32.


Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.§ 33.


1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał.


2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i wiadomości - zależnie od ich treści.§ 34.


Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.§ 35.


Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie uchwały budżetowe oraz uchwałę o udzieleniu lub nie udzieleniu Wójtowi absolutorium w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
VI. Tryb głosowania


§ 36.


W głosowaniu mogą brać udział tylko Radni.§ 37.


1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.


2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je, porównując z listą Radnych obecnych na sesji, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.


3. Do przeliczania głosów Przewodniczący może wyznaczyć Radnych.


4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.


5. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" przeprowadza się ponowne głosowanie.§ 38.


1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru i odwołania Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy.


2. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią okrągłą Rady Gminy w Łukcie, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, z wybranym przez siebie przewodniczącym komisji.


3. Komisja przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania.


4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.


5. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.


6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.


7. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", głosowanie powtarza się.§ 39.


1. Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.


2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.


3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się on kandydować i dopiero po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.§ 40.


1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów "za".


2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że wniosek lub kandydatura przechodzą tylko wtedy, gdy otrzymują co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. "przeciw" i "wstrzymujących się".


3. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że wniosek lub kandydatura przechodzą tylko wtedy, gdy liczba całkowita głosów oddanych za wnioskiem przewyższa połowę ustawowego składu Rady.
VII. Wspólne sesje Rad Gmin


§ 41.


Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z radami innych gmin celem rozwiązania problemów ponadlokalnych.§ 42.


Na wspólnej sesji ogół radnych wybiera ze swego grona prowadzącego sesję.§ 43.


Głosowanie nad uchwałami i stanowiskami dokonują Rady oddzielnie na zasadach określonych w swoich statutach.
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6618887