INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Środowisko
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Wnioski, interpelacje


   

Grudzień 2003 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek formalny dotyczący projektu uchwały o zastosowaniu bonifikat procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej Cezara Wojno -Stańczyc
Przewodnicząca Rady Gminy
16.12.2003 r. Przekazana Kierownikowi referatu Gospodarki Terenowej, by na następną sesję przygotował projekt uchwały Na sesji w dniu 11 lutego 2004 r. radni nie podjęli uchwały w sprawie bonifikat procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2. Wniosek dotyczący braku opału w świetlicy we Florczakach Ewa Kołodziej Radna 16.12.2003 r. Przekazano Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej, by zajął się tą sprawą Opał został dostarczony niezwłocznie
3. Wniosek dotyczący naprawy hydrantu we Florczakach Ewa Kołodziej Radna 16.12.2003 r. Obecny na sesji Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformował, że hydrant zostanie naprawiony Hydrant został naprawiony niezwłocznie


Luty 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Komisja Gospodarki i Budżetu, Komisja Planowania, Komisja Rolnictwa i Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu zwróciły uwagę na uciążliwość ciężkiego ruchu kołowego na ulicy Ostródzkiej w Łukcie. Komisje zwróciły się do Wójta o sporządzenie stosownego wystąpienia do właściwego Zarządu Dróg o ograniczenie na ulicy Ostródzkiej, ruchu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. W szczególności zakaz powinien dotyczyć tzw.
„TIR – ów”.
Kazimierz Biedulski Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu 11.02.2004 r. Wniosek został przekazany Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej 16 marca 2004 r. wysłano pismo do Zarządu Wojewódzkiego Rejon Dróg w Elblągu
21 kwietnia 2004 r.
powołano przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Komisję, która przeprowadziła wizję lokalną.
2. Udrożnienie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Warszawskiej Kazimierz Biedulski Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu 11.02.2004 r. Wniosek został przekazany Kierownikowi Zakładuy Gospodarki Komunalnej Studzienkę udrożniono niezwłocznie


Marzec 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub
interpelacji
Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej
Data
zgłoszenia
Sposób
przekazania
wniosku lub
interpelacji
do załatwienia
Termin i sposób
ostatecznego
załatwienia
1. Wybudowanie wiaty przystankowej dla dzieci w miejscowości Dąg. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej zaproponuje Radzie Sołeckiej Sołectwa Dąg wystąpienie w imieniu zainteresowanych mieszkańców do Urzędu Gminy o przekazanie materiałów na wiatę, zobowiązując się jako Społeczny Komitet Budowy do dopilnowania realizacji zadania. .
2. Wybudowanie wiaty przystankowej dla dzieci w miejscowości Molza. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej zaproponuje Radzie Sołeckiej Sołectwa Molza wystąpienie w imieniu zainteresowanych mieszkańców do Urzędu Gminy o przekazanie materiałów na wiatę, zobowiązując się jako Społeczny Komitet Budowy do dopilnowania realizacji zadania. Wiata została wybudowana.
3. Remont mostu na rzece Taborce w m. Plichta. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej. W związku z dużymi nakładami tut. Zakład nie jest w stanie bieżącym wykonać jego naprawy.
4. Naprawa dróg gruntowych w miejscowości Dąg i Plichta. Naprawa gminnych dróg gruntowych zdewastowanych przez transport drewna. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Nadleśnictwa Stare Jabłonki. Nadleśnictwo Stare Jabłonki pismem z dnia 13.04.2004 r. poinformowało, że w ramach dobrej współpracy z Gminą zobowiązało się wyprofilować drogę Wynki – Worliny. Droga Wynki-Dąg i Dąg-Dąg zostały naprawione poprzez nawiezienie kruszywa oraz wykonanie profilowania o odwadniania wykonano w dniach: 15 kwietnia oraz w dniach 8,9 kwietnia br.Droga biegnąca przez Plichtę stanowi Skarbu Państwa i jest w Zarządzie Dróg Powiatowych.
5. Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie całej gminyn. Krystyna Kaniecka
Radna
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Nadleśnictwa Stare Jabłonki. W miesiącu kwietniu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych naprawiono drogi:Łukta-Wynki-Dąg-DągŁukta-StrzałkowoŁukta-Komorowodroga Łukta-Dobre Miasto –MaronieFlorczaki-Kotkowodroga w PelnikuNaprawy drogi wykonano poprzez dwukrotne profilowanie i wykonanie odwodnienia, a następnie ręczne uzupełnienie widocznych nierówności kruszywem.
6. Naprawa przepustu drogowego w miejscowości Dąg. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. .
7. Remont drogi z Mostkowa do Ględ. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Wniosek został skierowany do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie pismem z dnia 13.04.2004 r. poinformował, że droga ta została ujęta do wykonania remontu cząstkowego.
8. Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Mostkowie. Jan Wronka
Radny
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. 21 maja oddano do użytku przepompownię obsługującą szkołę w Mostkowie
9. Podjąć działania w celu naprawy nawierzchni na ulicy Ostródzkiej. Halina Łazicka
Radna
30 marca 2004 r. Wniosek został skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 5.04.2004 r. 17.04.2004 r. zapoczątkowano remont ulicy Ostródzkiej.
10. Oznaczyć tablicą Punkt Informacji Turystycznej. Halina Łazicka
Radna
30 marca 2004 r. Wniosek został skierowany do realizacji dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Tablica "Punkt Informacji Turystycznej" została umieszczona na budynku Biblioteki (28.04.2004 r.)
11. Udrożnienie studzienki kanalizacyjnej na ul. Warszawskiej w Łukcie. Halina Łazicka
Radna
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej. Należy zwrócić uwagę, że nie są to studzienki kanalizacyjne tylko „ślepe” studzienki deszczowe bez odprowadzenia. Jednakże zostały one wyczyszczone i wody opadowe szybciej wsiąkają w grunt.
12. Zamontowanie dodatkowych lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Pelnik. Mariusz Koszczuk
Radny
30 marca 2004 r. Zlecono Gminnemu Konserwatorowi Oświetlenia Drogowego wykonanie szacunkowego kosztorysu uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pelnik, Worliny i Tabórz. .
13. Podjęcie starań o przejęcie działki oznaczonej numerem 44/3 położonej w miejscowości Worliny z przeznaczeniem na przystanek dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie. Kazimierz Biedulski
Radny
30 marca 2004 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej celem wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie działki na mienie komunalne Gminy. Agencja Nieruchomości Rolnych mimo wniosku o komunalizację nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży. Poinformowano Urząd o możliwości uczestnictwa w przetargu.


Kwiecień 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię
i nazwisko
osoby
zgłaszającej
Data zgłoszenia Sposób przekazania
wniosku lub interpelacji do załatwienia
Termin i sposób
ostatecznego
załatwienia
1. Dokończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Worliny i kolonia Łukta Komisja
Rewizyjna
28 kwietnia 2004 r. . Złożone zostały wnioski do Programu SAPARD o dofinansowanie tych zadań. Uzyskano promesy na dofinansowanie inwestycji kanalizacji. Czynione są starania o zmianę promesy na kanalizację w m. kolonia Łukta na wodociąg
2. Wykonanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tabórz Komisja
Rewizyjna
28 kwietnia 2004 r. . Na najbliższej sesji zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia projekt uchwały w sprawie podjęcia inwestycji do realizacji w latach 2004 - 2006
3. Poprawa standardu dróg gminnych, estetyki sołectw ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjnie położonych Komisja
Rewizyjna
28 kwietnia 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Dokonano naprawy dróg:
6.05. - Florczaki-Nowaczyzna-Swojki;
18.05. - Mostkowo-Sobno-Trokajny-Ględy;
24.05. - Florczaki-Kolonia;
25.05. - Florczaki-Kolonia;
26.05. - Florczaki-Kolonia;
1.06. - ulice osiedla Łukta;
2.06. - ulice kolonia Łukta;
3.06. - Ramoty;
4.06. - Komorowo, Ramoty;
14.06. - ulice Łukta.
4. Uporządkowanie terenu byłej żwirowni w Kotkowie pod parking nad jez. Gil Kazimierz
Biedulski
- radny
28 kwietnia 2004 r. Teren nieodpłatnie udostępniło Nadleśnictwo Miłomłyn.
Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie.
Wykonano niwelację i uporządkowano teren po wyrobisku
w Kotkowie k/plaży.
5. Uporządkowanie terenu nad jez. Korwik w Łukcie Kazimierz
Biedulski
- radny
28 kwietnia 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Terenowej w Łukcie. 19.05. dokonano uporządkowania terenu wokół jez. Korwik, wywieziono 1 przyczepę śmieci oraz poprawiono zjazd do tegoż jeziora
6. Utwardzić teren wokół Ośrodka Zdrowia Kazimierz
Biedulski
- radny
28 kwietnia 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Terenowej w Łukcie. Wykonywany jest kosztorys tej inwestycji oraz gromadzenie materiałów
7. Ogrodzić teren Ośrodka Zdrowia Kazimierz
Biedulski
- radny
28 kwietnia 2004 r. Wniosek skierowano do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w  Łukcie W okresie wakacyjnym zostanie wykonana pozostała część ogrodzenia
8. Rozważyć możliwość poszerzenia istniejącego parkingu przy pawilonie handlowym GS kosztem części istniejącego pasa zieleni Kazimierz
Biedulski
- radny
28 kwietnia 2004 r. Wysłano w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu. RDW Elbląg wyraża zgodę na poszerzenie parkingu staraniem i na koszt Urzędu Gminy
9. Udostępnić miejsca parkingowe przed byłym sklepem meblowym. Kazimierz Biedulski - radny 28 kwietnia 2004 r. . Brak znaku zakazu postoju umożliwia parkowanie pojazdów. Wyznaczenie miejsc parkingowych utrudniłoby wyjazd samochodów z garażu należącego do GS "SCh" w Łukcie.
10. Wyznaczyć miejsca parkingowe przy ulicy Ostródzkiej w Łukcie. Kazimierz
Biedulski
- radny
28 kwietnia 2004 r. Wysłano w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu. RDW Elbląg określił wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych jako niemożliwe z uwagi na brak warunków bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania ulic Ostródzkiej i Mzurskiej.


Czerwiec 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania
wniosku lub
interpelacji do
załatwienia
Termin i sposób
ostatecznego
załatwienia
1 Wykoszenie traw zarastających pobocza dróg E. Kołodziejczyk
- radna
22 czerwca 2004 r. Zarząd dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
W rozmowie telefonicznej 30.06.2004 r. poinformował,
że na dzień dzisiejszy odbywają się przetargi na koszenie przydroży.
Prace zaczną się w I dekadzie lipca.


Wrzesień 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lubinterpelacji dozałatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1 Wniosek dotyczący niebezpiecznego wyjazdu z drogi z Molzy na drogę Łukta - Ostróda Mieczysław Jaworski - radny 28 września 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Wycięto krzaki zasłaniające wyjazd
2 Wniosek dotyczący niebezpiecznego skrzyżowania dróg w Plichcie Jan Wronka - radny 28 września 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Wycięto zakrzaczenia
3 Wniosek dotyczący wykoszenia koryta rzeki Łukcianki Jan Wronka - radny 28 września 2004 r. Wniosek pzrekazano do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostródzie Trwają prace wykaszania koryta rzeki Łukcianki - zakres robót obejmuje m. Łukta, Ramoty, Molza, Dąg.
Przewidywany termin zakończenia 23.10.2004 r.
4 Wniosek dotyczący naprawy zasypanego przepustu za krzyżem w m. Dąg Jan Wronka - radny 28 września 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Skontrolowano stan przepustu
5 Wniosek dotyczący prawidłowego ustawienia znaku drogowego na skrzyżowaniu ulic Mazurskiej i Ostródzkiej w Łukcie Alina Rutkowska - radna 28 września 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Znak ustawiono prawidłowo
6 Wniosek dotyczący usunięcia uciążliwości powstałych w wyniku pracy przepompowni ścieków Mieszkanka miejscowości Chudy Dwór 28 września 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Zamontowany został na sieci zawór antyzalewowy oraz prowadzony jest stały monitoring pracy urządzeń zainstalowanych na przepompowni (od zainstalowania nie było wycieku ścieków).
Zamontowano filtr mający zapobiec wydostawaniu się przykrych zapachów z przepompowni oraz przepompownia została obsadzona szybkorosnącą wierzbą, która będzie stanowić naturalną barierę przed tymi zapachamiOdpowiedź dotycząca interpelacji Pana Jan Wronki na sesji w dniu 28 września 2004 r.


W związku z Pana interpelacją na sesji Rady Gminy Łukta w dniu 28 września 2004 roku, w sprawie wskazania przepisu prawa, który umożliwia uregulowanie zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, uprzejmie przedstawiam co następuje:


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) w rozdziale 7 (art. 143 - 148 a) zatytułowanym "Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej", reguluje kwestie uczestnictwa właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


Przepis art. 148 ust. 4 tejże ustawy wprost mówi o świadczeniach wniesionych przez właściciela nieruchomości w gotówce lub w naturze, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.


Dlatego też Rada Gminy jest uprawniona do uregulowania udziału mieszkańców w kosztach budowy w/w sieci.Październik 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1 Wniosek dotyczący poszerzenia drogi do Kotkowa Irena Porczyk - radna 27 października 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Drogę poszerzono
2 Wniosek dotyczący wycięcia gałęzi na dwóch lipach przy budynku Państwa Karczewskich w m. Kotkowo Irena Porczyk - radna 27 października 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Wycięto gałęzie
3 Wniosek dotyczący utwardzenia nawierzchni drogi Dąg - Wynki Kazimierz Biedulski - radny 27 października 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie

4 Wniosek dotyczący udrożnienia studzienki ściekowej na ulicy Ostródzkiej 26 Mieszkańcy Łukty 27 października 2004 r. Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
5 Wniosek dotyczący wycięcia drzewa przy ulicy Ostródzkiej 23 Mieszkańcy Łukty 27 października 2004 r. Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
6 Wniosek dotyczący wycięcia drzew rosnących w pasie drogowym przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 530 i 531 z drogami gminnymi Mieszkańcy Łukty 27 października 2004 r. Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieListopad 2004 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1 Wniosek dotyczący ujęcia w budżecie gminy na 2005 rok inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego w północnej części gminy Łukta Leopold Kawalec-radny 30 listopada 2004 r.
Inwestycja zostanie ujęta w budżecie gminy na 2005 rok
2 Wniosek dotyczący ujęcia w budżecie gminy na 2005 rok przebudowy przepustu pod drogą gminną w miejsowosci Dąg Jan Wronka-radny 30 listopada 2004 r. Wniosek przekazano Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie
3 Wniosek dotyczący przedłożenia informacji o wykorzystaniu osób zobowiązanych wyrokiem Sądu do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz gminy Łukta Kazimierz Biedulski-radny 30 listopada 2004 r.
Od stycznia do października 2004 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie skierował do pracy społecznie użytecznej 17 skazanych. Wyroki obejmowały okres od 2 do 12 miesięcy. Ilość godzin do odpracowania wynosiła od 30 do 360. Do pracy zgłosiło się 9 osób. Skazani pracowali przy wycince zakrzaczeń przy drogach gminnych, pracach porządkowych na stadionie w Łukcie, wykaszaniu rowów odwadniających, malowaniu barierek przy szkole w Mostkowie oraz przystanku autobusowego, prace porządkowe przy ośrodku zdrowia. Pozostali skazani nie podjęli pracy.
Od października 2004 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie skierował do pracy społecznie użytecznej 11 skazanych. Wyroki obejmowały okres od 2 do 12 miesięcy. Do wykonania obowiązku pracy zgłosiło się 8 osób. Skazani kierowani byli do prac przy naprawie drogi gminnej, stadionu i do konserwacji ogrodzenia cmentarza w Łukcie. Wszystkie osoby są w trakcie odpracowania wyznaczonej kary. Trzech skazanych odmówiło wykonania pracy ponieważ jeden ma orzeczenie o niepełnosprawnosci, a dwóch pracuje zawodowo i nie mają kiedy odpracować kary. Informacje o przebiegu prac wysyłane są do Sądu Rejonowego w Ostródzie.Luty 2005 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Podjęcie działań mających na celu zmuszenie wczasowiczów przebywających na terenie naszej gminy do zakupu pojemników na śmieci oraz wywozu tych śmieci Mieczysław Jaworski - radny 2 lutego 2005 r. Wniosek przekazano podmiotom świadczącym usługę wywozu śmieci z prośbą o zajęcie się sprawą
2. Wniosek dotyczący studzienki kanalizacyjnej na ulicy Warszawskiej w Łukcie. Jest to droga gminna. Mieszkańcy domu znajdującego się przy tej ulicy mają dosyć ochlapywania budynku brudną wodą.
Grożą, że zaczną pisać skargi do Rady Gminy. Należy się tą sprawą zająć i to bardzo szybko. Wójt Pan Jan Leonowicz poinformował, że nie jest to prosta sprawa. Rozwiązanie tego problemu to kolejna inwestycja i kolejne pieniądze.
Halina Łazicka - radna 2 lutego 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w odpowiedzi stwierdził iż studzienka jest drożna
3. Wniosek dotyczący zatrudnienia pracownika, który pomagałby rolnikom w pozyskiwaniu środków pomocowych. Chodzi o osobę, która pracowałaby w terenie. Jan Wronka - radny 2 lutego 2005 r.

Zatrudniono osobę w Urzędzie Gminy do pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie
4. Wniosek dotyczący zatrudnienia w Urzędzie Gminy inspektora ds. rolnych, który będzie pomagał rolnikom w tworzeniu grup producenckich Jan Wronka - radny 2 lutego 2005 r. Wniosek skierowano do ODR
5. Wniosek dotyczący naprawy dróg polnych, usunięcia zakrzewień do wys. 4 metrów, zasypanie dołów Jan Wronka - radny 2 lutego 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Rozpoczęto realizację wniosku
6. Wniosek dotyczący zainstalowania trzech lamp oświetleniowych w miejscowości Pelnik Waldemar Skutnik - Sołtys wsi Pelnik 2 lutego 2005 r. Wniosek skierowano do Pana TarazewiczaMarzec 2005 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczacy podjęcia konkretnych działań mających na celu zmuszenie wczasowiczów przebywających na terenie naszej gminy do zakupu pojemników na śmieci, wywozu tych śmieci oraz ustalenie osoby lub instytucji odpowiedzialnej za tę sprawę. Mieczysław Jaworski - radny 30 marca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
2. Wniosek dotyczący uporządkowania przystanku autobusowego i parkingu we Florczakach. Irena Porczyk - radna 30 marca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
3. Pani Sołtys poinformowała, że lokatorzy mieszkający w budynku byłej szkoły w Ramotach nie wywożą śmieci tylko wyrzucają je do piwnicy tego budynku. Wójt poinformował, że budynek jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Grabinie i to Agencja powinna podjąć działania w tej sprawie. Ewelina Bronikowska - Sołtys wsi Ramoty 30 marca 2005 r. Wniosek przekazano do Agencji Nieruchomości Rolnych w Grabinie.Lipiec 2005 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący wygospodarowania środków w budżecie na 2006 rok na remont drogi Zajączkowo – Ględy i Ględy – Kojdy Leopold Kawalec - radny 21 lipca 2005 r.
2. Wniosek dotyczący remontu drogi do Wynek (przy lesie). Przy okazji inwestycji polegającej na prowadzeniu sieci wodno-kanalizacyjnej można by tę drogę naprawić Mieczysław Jaworski - radny 21 lipca 2005 r.
3. Wniosek dotyczący wysłania równiarki na drogę do Wynek Alina Rutkowska - radna 21 lipca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej W dniu 8 sierpnia 2005 r. wyprofilowano drogę do Wynek dokonano włókowania
4. Komisja Rolnictwa wnioskuje o wystąpienie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o uznanie Gminy Łukta za dotkniętą klęską suszy Jan Wronka - radny 21 lipca 2005 r.
5. Wniosek dotyczący wykoszenia chwastów przy przepompowni w Wynkach Józefa Grabowska - sołtys wsi Wynki 21 lipca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Wszystkie przepompownie główne będące z zarządzei tut. Zakładu są na bieżąco wykaszane
6. Wniosek dotyczący wykoszenia chwastów przy przepompowni w Pelniku Mariusz Koszczuk - radny 21 lipca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Wszystkie przepompownie główne będące z zarządzei tut. Zakładu są na bieżąco wykaszane
7. Wniosek dotyczący wystąpienia do Zarządu Dróg o wykoszenie chwastów rosnących w pasie drogowym w środku wsi Mostkowo Barbara Urbaszek - radna 21 lipca 2005 r.
8. Wniosek dotyczący wykoszenia chwastów przy pomoście w Wynkach Mieczysław Jaworski - radny 21 lipca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej W dniu 17 sierpnia 2005 r. chwasty przy pomoście zostały wykoszone a pomost naprawiony
9. Brak koszy na plaży w Łukcie Halina Łazicka - radna 21 lipca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Kosze na plaży zostały ustawione
10. Wniosek dotyczący wycięcia kilku drzew rosnących w wodzie przy pomoście na plaży w Łukcie. Wójt Pan Jan Leonowicz poinformował, że gmina dzierżawi plażę od Nadleśnictwa i bez zgody Nadleśnictwa nie można tych drzew usunąć Krystyna Kaniecka - radna 21 lipca 2005 r.
11. Wniosek dotyczący naprawienia chodnika przy budynku byłej szkoły we Florczakach Irena Porczyk - radna 21 lipca 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Chodnik nie został naprawiony z uwagi na to, że obecnie jest budowany chodnik w Łukcie. Po wykonaniu chodnika w Łukcie wnioskowany chodnik zostanie naprawiony
12. Wniosek dotyczący podjęcia działań mających na celu zmuszenie właścicieli byłego młyna w Mostkowie do zabezpieczenia tego budynku. Budynek ten niszczeje i grozi zawaleniem. Często bawią się tam dzieci Barbara Urbaszek - radna 21 lipca 2005 r.
13. Wniosek dotyczący naprawienia pomostu przy postoju nad jeziorem Isąg. Wójt Pan Jan Leonowicz poinformował, że w tej sprawie wysłane zostało pismo do Nadzoru Budowlanego w Ostródzie. Otrzymaliśmy informację, że nasze pismo zostało skierowane wg właściwości do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. Wójt ma nadzieję, że sprawa się wyjaśni i znajdzie się właściciel tego pomostu i zobowiązany zostanie do jego wyremontowania Kazimierz Biedulski - radny 21 lipca 2005 r.Grudzień 2005 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący remontu dróg Kojdy – Zajączkowo Leopold Kawalec - radny 28 grudnia 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Po dokonaniu oględzin wyżej wymienionej drogi należy stweirdzić, że droga pod względem technicznym jest bardzo zła (faktycznie nieprzejezdna). Przejazd odbywa się po pobliskich polach. Wobec powyższego w pierwszej kolejności należy dokonać wytyczenia geodezyjnego granic, a następnie sporządzić uproszczony projekt naprawy. Tut. zakład nie w ramach zwykłego utrzymania dróg gminnych pod względem finansowym nie jest w stanie tych prac wykonać
2. Wniosek dotyczący dokonania napraw (płotów, dróg) po prowadzonej jesienią budowie sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Worliny Mieczysław Jaworski - radny 28 grudnia 2005 r.
Do wykonawcy wysłano kopie pism napływających od mieszkańców. Wykonawca ma zaproponować termin spotkania w powyższej sprawie
3. wniosek dotyczący braku studzienki kanalizacyjnej na posesji Pana Tadeusza Sochy Barbara Urbaszek - radna 28 grudnia 2005 r.
Trwają wyjaśnienia w Referacie Gospodarki Terenowej
4. wniosek dotyczący wytyczenia plaży i wybudowania pomostu w miejscowości Tabórz oraz zainstalowania dodatkowej lampy oświetleniowej przy posesji sołtysa w miejscowości Dąg Jan Wronka - radny 28 grudnia 2005 r.
Przeprowadzono rozmowy z Nadleśnictwem Miłomłyn. Urząd zwróci się z wnioskiem o bezpłatne przekazanie terenu
5. wniosek dotyczący dodatkowej lampy oświetleniowej w miejscowości Wynki przy posesji Państwa Grabowskich Józefa Grabowska - sołtys wsi Wynki 28 grudnia 2005 r.

6. wniosek dotyczący wystąpienia do Zarządu Dróg o udostępnienie placu w środku wsi Mostkowo pod budowę parkingu Barbara Urbaszek - radna 28 grudnia 2005 r.
Wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich
7. wniosek dotyczący wycięcia topoli przy drodze Molza – Dąg oraz ponownego wystąpienia do Zarządu Dróg z pismem dotyczącym określenia terminu budowy bezpiecznego skrzyżowania na obwodnicy w Łukcie Kazimierz Biedulski - radny 28 grudnia 2005 r.
Wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich
8. wniosek dotyczący wykonania systemu odwodnienia na ulicy Warszawskiej (przy posesji Pani Zielińskiej), na ulicy Ostródzkiej oraz na ulicy Mazurskiej (na moście przy posesji Pana Szostaka) Halina Łazicka - radna 28 grudnia 2005 r. Wniosek kilkakrotnie kierowano Zarządu Dróg Wojewódzkich
9. wniosek dotyczący naprawy drogi na osiedlu domków jednorodzinnych ulicy Lipowej Robert Malinowski - radny 28 grudnia 2005 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Po ustąpieniu niesprzyjających warunków atmmosferycznych tut. Zakład w ramach przydzielonych środków, bezzwłocznie przystąpi do naprawy wszystkich dróg gminnych. Naprawa polegać będzie na uzupełnieniu kruszywem, profilowaniu, włókowaniu oraz wałowaniuKwiecień 2006 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący zmiany nawierzchni boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Łukcie Mieczysław Jaworski - radny 27 kwietnia 2006 r. Wniosek został przekazany Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie Panu Bogdanowi Purzyckiemu
2. Wniosek dotyczący uporządkowania posesji Państwa Kraśniewskich Halina Łazicka - radna 27 kwietnia 2006 r. Wniosek został przekazany do Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
3. Wniosek dotyczący zakupu tablic z nazwami ulic w miejscowości Łukta oraz opracowania planu Łukty Marzena Witkowska - sołtys wsi Łukta 27 kwietnia 2006 r. Opracowano wstępny koszt zakupienia i ustawienia tablic.
Koszt zakupu - 2590 zł, koszt ustawienia - 1050 zł
Maj 2006 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący braku barierek na moście na rzece Łukciance Halina Łazicka - radna 25 maja 2006 r. Wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
2. Wniosek dotyczący o ustawienie lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową w miejscowości Plichta Jan Wronka - radny 25 maja 2006 r. Wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w OstródzieListopad 2006 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący uchybień w zimowym utrzymaniu dróg podczas opadów śniegu w pierwszych dniach m-ca listopada b.r. Mirosław Chmielewski - radny 27 listopada 2006 r. Wniosek został przekazany do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Wyjaśnień udzielił Pan Tadeusz Malinowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie
2. Wniosek dotyczący uzupełnienia oświetlenia ulicznego we wsi Ramoty Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 27 listopada 2006 r. Gminny konserwator oświetlenia ulicznego wykona zestawienie brakujących lamp i koszt zadania
3. Wniosek dotyczący ustawienia tablic informacyjnych w miejscowościach: Pelnik, Sobno. Sołtysi 27 listopada 2006 r. Zlecono wykonanie tablic
4. Wniosek dotyczący ustawienia tablicy informacyjnej w Łukcie Halina Łazicka - radna 27 listopada 2006 r. Zlecono wykonanie tablicy informacyjnej Grupie Remontowo-Budowlanej przy Zespole Szkół Nr 1 w ŁukcieGrudzień 2006 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący zdjęcia przez Zakład Energetyczny lamp oświetlenia ulicznego w Koziej Górze Tomasz Radziszewski - radny 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Referatu Gospodarki Terenowej
2. Wniosek dotyczący ustawienia znaku kierunkowego z nazwą miejscowości Kozia Góra na skrzyżowaniu dróg w kierunku Koziej Góry i Ględ Tomasz Radziszewski - radny 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Referatu Gospodarki Terenowej Wniosek przesłano według właściwości do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3. Wniosek dotyczący usunięcia znaku z napisem "Teren prywatny" przed posesją Pana Papieża w Koziej Górze Tomasz Radziszewski - radny 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Referatu Gospodarki Terenowej
4. Wniosek dotyczący udostępnienia harmonogramu odśnieżania dróg Tomasz Radziszewski - radny 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Referatu Gospodarki Terenowej Harmonogram jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i w Referacie Gospodarki Terenowej
5. Wniosek dotyczący wykonania oświetlenia drogi do pałacu w Komorowie Małgorzata Rzeszotarska - sołtys ze wsi Komorowo 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Referatu Gospodarki Terenowej Oświetlenie wykonano
6. Wniosek dotyczący remontu ulicy Kwiatowej w Łukcie Robert Malinowski - radny 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Drogę nawieziono kruszywem
7. Wniosek dotyczący remontu dróg do Wynek z Łukty i z Worlin Józefa Grabowska - radna 5 grudnia 2006 r. Wniosek skierowano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Z braku środków finansowych droga nie została naprawiona
8. Wniosek dotyczący wykonania tablic informacyjnych do miejscowości: Kojdy i Mostkowo Sołtysi 5 grudnia 2006 r. Zlecono wykonanie tablic Tablice zostaną wykonane do końca I kwartału 2007Grudzień 2006 r.


Lp. Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1. Wniosek dotyczący remontu mostku na rzece Łukciance w Łukcie na ulicy Mazurskiej (wymiana dwóch desek) Halina Łazicka - radna 28 grudnia 2007 r. Wniosek skierowano do Zakładu Gospodarki Komunalnej Mostek został naprawiony
2. Wniosek dotyczący rozważenia możliwości wykonania dodatkowego oświetlenia ulicznego na ulicy Mazurskiej w kierunku Fundacji Rozwoju Regionu Łukta Wanda Łaszkowska - radna Powiatu Ostródzkiego 28 grudnia 2007 r. Wniosek skierowano do Referatu Gospodarki Terenowej-Gminny konserwator wykona kalkulację kosztów zadania
2007 r. oraz 2008 r.


Lp Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1 Wniosek dotyczący wykoszenia dwóch działek (koło szosy i koło kościoła)będących własnością gminy oraz naprawy ubytków w drodze wewnętrznej we Florczakach Zbigniew Rogoziński - radny 30 marca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Działki nie są własnością gminy.
Droga została naprawiona
2 Wniosek dotyczący wystąpienia do Zarządu Dróg z pismem dotyczącym naprawy drogi z Mostkowa do Wilnowa. Leopold Kawalec - radny 30 marca 2007 Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie - pismo z dnia 13.04.2007
3 Wniosek dotyczący naprawy drogi do Trokajn Adam Szawłowski - radny 14 marca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona
4 Wniosek dotyczący naprawy drogi do Zajączkowa Sołtys wsi Zajączkowo 14 marca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona ale tylko w miejscowości
5 Wniosek dotyczący naprawy drogi do plaży i uporządkowanie plaży w Ramotach oraz remont świetlicy Sołtys wsi Ramoty 14 marca 2007 Wniosek skierowano do ZGK
6 Wniosek dotyczący naprawy drogi we Florczakach Ewa Kołodziej - radna 14 marca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona
7 Petycja dotycząca naprawy dróg osiedlowych Petycja mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w Łukcie 14 marca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Ulice sukcesywnie utrzymywane są w stanie przejezdności
8 Wniosek dotyczący przeprowadzenia melioracji terenu wokół basenu strażackiego w miejscowości Florczaki Ewa Kołodziej - radna 25 kwietnia 2007 Wniosek skierowano do ZGK Zarośnięty rów został odnowiony w ramach prac społecznie użytecznych
9 Wniosek dotyczący naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej na drodze przez las do Wynek Robert Malinowski - radny 25 kwietnia 2007 Wniosek skierowano do ZGK Studzienkę naprawiono
10 Wniosek dotyczący naprawy drogi z Ględ do Mostkowa oraz postawienia znaku ograniczenia prędkości na drodze do Sobna Krzysztof Nieciecki - sołtys wsi Sobno 21 maja 2007 Wniosek skierowano do ZGK Drogę naprawiono
11 Wniosek dotyczący remontu drogi Molza - Plichta oraz naprawy zapadniętych przepustów na tej drodze Wacław Gancewski - radny 21 maja 2007 Wniosek skierowano do ZGK Droga w części została naprawiona
12 Wniosek dotyczący postawienia znaku "STOP" na drodze z Dągu do Plichty - skrzyżowanie dróg Molza - Plichta Marek Pasierowski - sołtys wsi Plichta 21 maja 2007 Wniosek skierowano do ZGK Ustawiono znak uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu
13 Wniosek dotyczący udrożnienia zalanej drogi w Mostkowie oraz nawiezienia żwiru na drugą drogę w Mostkowie Zygmunt Bojarski - sołtys wsi Mostkowo 21 maja 2007 Wniosek skierowano do ZGK Sprawa została załatwiona po ustąpieniu wody
14 Wniosek dotyczący naprawy drogi do Kotkowa od strony Rusi oraz nawiezienia żwiru na profilowaną drogę w Kotkowie Zbigniew Rogoziński - radny 21 maja 2007 Wniosek skierowano do ZGK Drogę naprawiono, kruszywo zostało nawiezione
15 Wniosek dotyczący naprawienia drogi z Ględ do Koziej Góry Leopold Kawalec - radny 21 maja 2007 Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie W bieżącym roku zostanie wykonana naprawa cząstkowa
16 Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Biedulski poinformował, że naprawy wymaga droga w Plichcie Kazimierz Biedulski - Przewodniczący Rady Gminy 21 maja 2007 Wniosek skierowano do ZGK Droga gruntowa została naprawiona
17 Wniosek dotyczący rozważenia możliwości zatrudnienia trenera drużyny juniorów do Ględ Cezara Wojno - Stańczyc 21 maja 2007

18 Zapytanie dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Ramotach i budowy pomostu Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 29 czerwca 2007 Referat Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na wymianę okien na nowe wykonane z PCV
19 Zapytanie o termin rozpoczęcia remontu drogi Molza- Plichta oraz o naprawę zapadniętych przepustów w tej drodze. Wacław Gancewski - radny 29 czerwca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Przedstawiciel ZGK poinformował, że remont zostanie rozpoczęty w m-cu lipcu b.r.
20 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Worlinach - chodzi o drogę koło krzyża. Piotr Bigus 29 czerwca 2007 Wniosek skierowano do ZGK
21 Zapytanie o termin naprawy drogi koło państwa Powązków w Pelniku Waldemar Skutnik - radny 29 czerwca 2007 Wniosek skierowano do ZGK Zjazd został wykonany
22 Wniosek dotyczący ustawienia koszy i wykoszenia trawy na plaży Tomasz Radziszewski - radny 29 czerwca 2007 Wniosek skierowano do ZGK
23 Wniosek dotyczący remontu drogi z Komorowa do Ramot Elżbieta Niedbalska -sołtys wsi Komorowo 28 sierpnia 2007 Wniosek skierowano do ZGK
24 Wniosek dotyczący naprawy dróg: do Państwa Dudów, do państwa Kłosek oraz na skrzyżowaniu dróg w Koziej Górze Tomasz Radziszewski - radny 28 sierpnia 2007 Wniosek skierowano do ZGK
25 Wniosek dotyczący rozplantowania gruzu nawiezionego na drogę w Komorowie Waldemar Skutnik - radny 26 września 2007 Wniosek skierowano do ZGK Wykonano
26 Wniosek dotyczący naprawy ulicy Wąskiej w Łukcie i zjazdu na ulicy Cichej oraz oznakowanie i uporządkowanie parkingu przy GOZ w Łukcie Cezara Wojno - Stańczyc - radna 26 września 2007 Wniosek skierowano do ZGK Naprawy ulicy Wąskiej i Cichej dokonano przez uzupełnienie ubytków kruszywem
27 Wniosek dotyczący uporządkowania ulicy Topolowej oraz zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych przez firmę, która realizuje inwestycje na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukcie Robert Malinowski - radny 26 września 2007 Referat Gospodarki Terenowej w Urzędzie Gminy
28 Wniosek dotyczący naprawy drogi do Wynek, drogi od zabudowań Państwa Grabowskich w kierunku Grazym Józefa Grabowska - radna 26 września 2007 Wniosek skierowano do ZGK Droga Państwa Grabowskich w kierunku Grazym została naprawiona poprzez nawiezienie gruzu. Droga do Wynek zostanie naprawiona w m-cu listopadzie
29 Wniosek dotyczący zasypania ubytków w drodze Ględy- Trokajny (koło zabudowań Państwa Sobotów) Leopold Kawalec - radny 26 września 2007 Wniosek skierowano do ZGK Naprawiono odcinek drogi poprzez nawiezienie kruszywa
30 Wniosek dotyczący naprawy słupa oświetleniowego koło pałacu w Komorowie Elżbieta Niedbalska -sołtys wsi Komorowo 26 września 2007 Referat Gospodarki Terenowej w Urzędzie Gminy
31 Wniosek dotyczący naprawy drogi koło Państwa Deptułów w Ramotach przez nawiezienie żwiru Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 26 września 2007 Wniosek skierowano do ZGK Wykonano
32 Wniosek dotyczący naprawy drogi koło przepompowni na moście w Ramotach Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 30 października 2007 Wniosek skierowano do ZGK
33 Wniosek dotyczący naprawienia drogi Trokajny - Ględy Krzysztof Stanik - sołtys wsi Trokajny 30 października 2007

34 Wniosek dotyczący wyprofilowania drogi od przejazdu kolejowego w kierunku zabudowań Państwa Deptułów oraz naprawę krótkiego odcinka drogi od skrzyżowania do mostu w Gamerkach Eugeniusz Bojarski - sołtys wsi Mostkowo 30 października 2007

35 Wnioskował o naprawę mostu w Plichcie Marek Pasierowski - sołtys wsi Plichta 30 października 2007

36 Zapytanie kiedy będzie naprawiona ulica Topolowa w Łukcie Robert Malinowski - radny 30 października 2007

37 Wniosek dotyczący naprawy drogi z Florczak do Kotkowa Ewa Kołodziej - radna 27 grudnia 2007

38 Przypomnienie o planowanej budowie pomostu w Ramotach Halina Łazicka - radna 27 grudnia 2007

39 Wniosek dotyczący naprawy drogi Strzałkowo - Markuszewo Cezara Wojno- Stańczyk - radna 27 grudnia 2007

40 Wniosek dotyczący ustawienia znaku na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Łukcie Cezara Wojno- Stańczyk - radna 27 grudnia 2007

41 Wniosek dotyczący ujęcia w budżecie gminy środków na wymianę okien w Przedszkolu Samorządowym w Łukcie Mirosław Chmielewski - radny 30 stycznia 2008

42 Wniosek dotyczący naprawy drogi Ględy - Trokajny Krzysztof Nieciecki - sołtys wsi Sobno 30 stycznia 2008


43 Wniosek dotyczący naprawy ulicy Topolowej Robert Malinowski - radny 30 stycznia 2008

44 Wniosek dotyczący naprawy 4 mostów na drodze Molza - Dąg - Plichta Wacław Gancewski - radny 27 lutego 2008

45 Wniosek dotyczący naprawy drogi Ględy - Trokajny Krzysztof Nieciecki - sołtys wsi Sobno 27 lutego 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona poprzez zawiezienie kruszywa i profilowanie
46 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Ramotach od krzyża w kierunku mostu. Zapytanie co dalej ze świetlicą w Ramotach Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 27 lutego 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona poprzez zawiezienie kruszywa i profilowanie
47 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Komorowie Elżbieta Niedbalska -sołtys Wsi Komorowo 27 lutego 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona poprzez zawiezienie kruszywa i profilowanie
48 Wniosek dotyczący naprawy odcinka ok. 150 m drogi w Molzie przy posesji Wacława Gancewskiego Wacław Gancewski - radny 31 marca 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga do końca miesiąca kwietnia br. zostanie naprawiona poprzez profilowanie i w niektórych miejscach nawiezienie kruszywa
49 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Dągu od zabudowań Wójcika w kierunku lasu (chodzi o nawiezienie żwiru) Janusz Pawełczyk - sołtys wsi Dąg 31 marca 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga do końca miesiąca kwietnia br. zostanie naprawiona poprzez profilowanie i w niektórych miejscach nawiezienie kruszywa
50 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Ramotach Ewelina Bronikowska - Sołtys wsi Ramoty 31 marca 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona poprzez nawiezienie kruszywa i profilowanie
51 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Komorowie Elżbieta Niedbalska - sołtys wsi Komorowo 31 marca 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona poprzez nawiezienie kruszywa i profilowanie
52 Wniosek dotyczący naprawy drogi z Ględ do Trokajny Adam Szawłowski - radny 31 marca 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga została naprawiona poprzez nawiezienie kruszywa i profilowanie
53 Wniosek dotyczący naprawy drogi w Plichcie (chodzi o nawiezienie żwiru) Marek Pasierowski - sołtys wsi Plichta 31 marca 2008 Wniosek skierowano do ZGK Droga do końca miesiąca kwietnia br. zostanie naprawiona poprzez profilowanie i w niektórych miejscach nawiezienie kruszywa
54 Wniosek dotyczący naprawy drogi Worliny-Wynki Piotr Bigus - radny 25 kwietnia 2008
Drogę wyrównano profilarką i oczyszczono z kamieni
55 Wniosek dotyczący rozważenia możliwości zatrudnienia ratowników w sezonie letnim na plaży w m. Worliny Piotr Bigus - radny 25 kwietnia 2008
Zatrudnienie ratowników na plaży w m. Worliny nie jest możliwe
56 Wniosek dotyczący dokończenia przez firmę Skanska naprawy ulicy Topolowej oraz rozważenia możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości na wyremontowanej ulicy Łukowej i Kwiatowej na osiedlu domków jednorodzinnych Robert Malinowski - radny 25 kwietnia 2008 Wniosek skierowano do Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej
57 Wniosek dotyczący postawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h w m. Worliny Maria Filipek - sołtys wsi Worliny 25 kwietnia 2008 Zgłoszony został wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich Pismem znak ZDW-TD/5302/79/2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował iż po analizie warunków ruchowych nie potwierdziła się zasadność wprowadzenia ograniczenia na terenie całej miejscowości, lecz wyłącznie wykazała zasadność objęcia ograniczeniem prędkości odcinek drogi na ktróym występuje wzmożony ruch pieszy (m.in. w kierunku plaży)
58 Wniosek dotyczący naprawy mostku w Dągu Józefa Grabowska - radna 25 kwietnia 2008 Wniosek skierowano do ZGK

Lp Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
59 Wniosek dotyczący umiejscowienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h, aby obejmował on całą miejscowość Mostkowo Eugeniusz Bojarski - sołtys wsi Mostkowo 29 sierpnia 2008 r. Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Analiza warunków ruchowych w odniesieniu do istniejącej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Mostkowo wykazała, że miejsce i lokalizacja obecnych znaków ostrzegawczych i zakazu jest prawidłowa i nie wymaga wprowadzania wnioskowanych zmian.
60 Wniosek dotyczący ustawienia znaku ograniczenia prędkości w Wynkach. Pan Kazimierz Biedulski Przewodniczący Rady Gminy sugeruje, żeby przed miejscowością Wynki ustawić nowy, obowiązujący znak (zielony) z nazwą miejscowości i tablicą oznaczającą teren zabudowany, który automatycznie spowoduje ograniczenie prędkości do 50 km/h Józefa Grabowska - radna 29 sierpnia 2008 r.
61 Wniosek dotyczący ustawienia znaku z nazwą wsi Ramoty Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 29 sierpnia 2008 r. Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Elblągu przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu, który po zaopiniowaniu przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem będzie podstawą do ustawienia znaku.
62 Wniosek dotyczący ustawienia znaków z nazwami miejscowości: Trokajny i Sobno Krzysztof Nieciecki - sołtys wsi Sobno 29 sierpnia 2008 r.
63 wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie czyszczenia rzeki na odcinku w Plichcie odnośnie wykonawcy zadania i stosowanych przez niego kryteriów Marek Pasierowski - sołtys wsi Plichta 29 sierpnia 2008 r.
64 Wniosek dotyczący egzekwowania obowiązków wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku przed posesjami Halina Łazicka - radna 29 sierpnia 2008 r.
65 Wniosek dotyczący naprawienia drogi w Koziej Górze odnośnie nawiezienia żwiru i zasypania dziur Tomasz Radziszewski - radny 29 września 2008 r. Pani Jagoda Puszczało - przedstawiciel ZGK w Łukcie poinformowała, że droga zostanie naprawiona w pierwszej kolejności
66 Wniosek dotyczący zasad dostępu mieszkańców wsi Mostkowo do komputerów znajdujących się w szkole oraz pytanie o podmiot zobowiązany do koszenia boisk wiejskich Tadeusz Dzieniszewski - radny 29 września 2008 r. Pan Wójt ustalił z Dyrektorem Szkoły zatrudnienie opiekuna sali komputerowej podczas zajęć dodatkowych. Pan Wójt wyjaśnił, że kosić boiska mógłby ZGK w Łukcie ale po przydzieleniu dotacji na ten cel.
67 Wniosek dotyczący przycięcia koron drzew przy drodze wojewódzkiej nr 530 na odcinku przez wieś Mostkowo Eugeniusz Bojarski - sołtys wsi Mostkowo 29 września 2008 r. Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich (29.09.2008 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w dniu 20.10.2008 r. poinformował iż przycięcie koron drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 530 w m. Mostkowo zostanie wykonane do końca miesiąca października b.r.
68 Wniosek dotyczący naprawy dachu na wiacie przystankowej w Pelniku Maria Maetzing-Juchniewicz - sołtys wsi Pelnik 29 września 2008 r.
69 Wniosek dotyczący wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej w Trokajnach Krzysztof Nieciecki - sołtys wsi Sobno 29 września 2008 r.2009 r.


Lp Nazwa wniosku lub interpelacji Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Data zgłoszenia Sposób przekazania wniosku lub interpelacji do załatwienia Termin i sposób ostatecznego załatwienia
1 Wniosek dotyczący poprawienia tablic ogłoszeniowych oraz wyrównania placu w środku wsi Elżbieta Niedbalska - sołtys wsi Komorowo 29 kwietnia 2009 r.

2 Wniosek dotyczący pomocy w przygotowaniu do sezonu letniego plaży w Ramotach Ewelina Bronikowska - sołtys wsi Ramoty 29 kwietnia 2009 r.

3 Zwrócił się do obecnego na sali radnego powiatowego Pana Bogdana Purzyckiego z pytaniem: kiedy zostanie naprawiona droga z Mostkowa do Ględ Adam Szawłowski - radny 29 kwietnia 2009 r.

4 Wniosek dotyczący zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej z pismem o zastąpienie w miejscowości Molza napowietrznej linii telefonicznej podziemną z uwagi na to, że jest często uszkadzana przez duże samochody Wacław Gancewski - radny 29 kwietnia 2009 r.
2012 r.


ikona_pdf.jpgWniosk z sesji 31 października 2012 roku


ikona_pdf.jpgOdpowiedź dot. oświetlenia


ikona_jpg.jpgOdpowiedź dot. wydawania żywności
ikona_pdf.jpgWniosek z sesji 17 listopada 2012 roku


ikona_pdf.jpgOdpowiedź na wniosek z sesji 17 listopada 2012 roku
ikona_pdf.jpgWniosek z sesji 28 grudnia 2012 roku


ikona_pdf.jpgInformacja 1


ikona_pdf.jpgInformacja 22013 r.


ikona_pdf.jpgWnioski z XXVII Sesji Rady Gminy Łukta


ikona_pdf.jpgOdpowiedź na wnioski XXVII Sesji Rady Gminy


ikona_pdf.jpgOdpowiedzi na pismo nr OR.0003/2013

 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6626001