INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015


   

Uchwała Nr XXII/137/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie: Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 115. poz. 728)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Łukta na lata 2008-2015.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.pdf.jpg Uchwała Nr XXII/137/2008


pdf.jpg Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 - 2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.


Pokaż artykuł
  Program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łukta na lata 2008-2011

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY ŁUKTA NA LATA 2008- 2011


Pokaż artykuł
  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/157/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok.
Pokaż artykuł
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/156/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6491178