INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok


   

Uchwała Nr XXVI/156/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.pdf.jpg Uchwała Nr XXVI/156/2008


pdf.jpg Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 - 2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.


Pokaż artykuł
  Program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łukta na lata 2008-2011

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY ŁUKTA NA LATA 2008- 2011


Pokaż artykuł
  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/157/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok.
Pokaż artykuł
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015


Uchwała Nr XXII/137/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie: Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015.Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6279076