INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok


   

Uchwała Nr XXVI/157/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok.




Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami), na terenie Gminy Łukta, na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.



pdf.jpg Uchwała Nr XXVI/157/2008


pdf.jpg Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie








 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 - 2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.


Pokaż artykuł




  Program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łukta na lata 2008-2011

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY ŁUKTA NA LATA 2008- 2011


Pokaż artykuł




  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015


Uchwała Nr XXII/137/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie: Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015.



Pokaż artykuł




  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/156/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.



Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 6491053