INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok


   

Uchwała Nr XXVI/157/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami), na terenie Gminy Łukta, na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.pdf.jpg Uchwała Nr XXVI/157/2008


pdf.jpg Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 - 2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.


Pokaż artykuł
  Program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łukta na lata 2008-2011

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY ŁUKTA NA LATA 2008- 2011


Pokaż artykuł
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015


Uchwała Nr XXII/137/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie: Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Łukta na lata 2008-2015.Pokaż artykuł
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/156/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6085312