INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne - Podatek rolny


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Uchwała Rady Gminy Nr XXV/149/2008


   

Uchwała Nr XXV/149/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 listopada 2008 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Łukta.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 roku Nr 116, poz. 730)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku (Monitor Polski Nr 81, poz. 717) przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok z kwoty 55,80 zł za dt do kwoty - 45,00 zł.za dt.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2009.pdf.jpg Uchwała Nr XXV/149/2008 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Podatek rolny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. (jednolity tekst)
Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6273458