INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne - Podatek od środków transportowych






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Uchwała Rady Gminy Nr XIV/74/2007


   

Uchwała Nr XIV/74/2007


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 listopada 2007 r.


w sprawie: zwolnień od podatku od środków transportowych.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące wyłącznie do celów:


  1. ochrony przeciwpożarowej
  2. dowozu dzieci do szkół
  3. obsługi gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


pdf.jpg Uchwała Rady Gminy Nr XIV/74/2007







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/144/2008


   

Uchwała Nr XXIV/144/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 21 pażdziernika 2008 r.


w sprawie: podatku od środków transportowych



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775 z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok:



tab 1-144.jpg


2. Ustala się następujące stawki roczne podatku od niżej wymienionych środków transportowych:


a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:



tab 2-144.jpg


b)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:



tab 3-144.jpg


c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatników podatku rolnego:



tab 4-144.jpg


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.



pdf.jpg Uchwała Nr XXIV/144/2008








 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6502387