INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne - Podatek od nieruchomości


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Uchwała Rady Gminy Nr XIV/72/2007


   

Uchwała Nr XIV/72/2007


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 listopada 2007 r.


w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:


 1. nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej charytatywnej oraz w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle) zajęte pod cmentarze;
 3. gminne zasoby nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle), które nie zostały przekazane innym przedmiotom we władanie
 4. gminne zasoby nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle) służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, zbiorowemu odprowadzeniu ścieków oraz dostarczaniu energii cieplnej.
 5. nieruchomości - budynki lub ich części przeznaczone na cele gospodarcze z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna użytkowane przez osoby których jedynym źródłem utrzymania jest:
  • emerytura lub renta rolnicza,
  • zasiłek z opieki społecznej ( na czas pobierania tego zasiłku ).


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.


pdf.jpg Uchwała Rady Gminy Nr XIV/72/2007 drukuj 

 wyślij znajomemu  Uchwała Rady Gminy Nr XXV/152/2008


   

Uchwała Nr XXV/152/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 listopada 2008 r.


w sprawie: podatku od nieruchomości na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775 z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:


1. Od gruntów:


1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,65 zł,


2) Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,90 zł,


3) Pozostałych, w tym:


 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,18 zł,
 • zajętych pod siedliska od 1m 2 powierzchni - 0,14 zł,
 • zajętych do rekreacji i wypoczynku od 1 m2 powierzchni - 0,37 zł,
 • zajętych pod drogi od 1 m 2 powierzchni - 0,25 zł,
 • nie wymienionych w pkt 1, 2, 3, od 1 m 2 - 0,37 zł2. Od budynków lub ich części:


1) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,54 zł,


2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 18,00 zł,


3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 9,13 zł,


4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,13 zł,


5) pozostałych, w tym:


 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,31 zł,
 • zajętych na cele rekreacyjne, letniskowe od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 6,64 zł,
 • garaże od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 6,64 zł,
 • budynków gospodarczych, składów na opał od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,17 zł - z tego: od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części przeznaczonych na cele gospodarcze z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta rolnicza lub zasiłek z opieki społecznej( na czas pobierania tego zasiłku) - 0,01 zł,
 • pozostałych nie wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5 od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,64 zł,


3. Od budowli


od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%


§ 2


Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/145/2008 Rady Gminy Łukta z dnia 21 października 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.pdf.jpg Uchwała Nr XXV/152/2008
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6407721