INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne - Podatek leśny


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Podatek leśny


   

Uchwałą Nr XII/95/2003


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 16 grudnia 2003 rokuokreślono wzory formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny.


1.Ustalony wzór formularza: informacja w sprawie podatku leśnego stanowi załącznik Nr 5 do uchwały, word.jpg - druk IL - 1 do pobrania


2. Ustalony wzór formularza: deklaracja na podatek leśny, stanowi załącznik Nr 6 do uchwały, word.jpg - druk DL - 1 do pobrania drukuj 

 wyślij znajomemu  Podatek leśny


   

Na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz.U.02.200.1682)


1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem punktu 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.


2. Do ceny, o której mowa w punkcie 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.


3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w punkcie 1, ulega obniżeniu o 50%.


4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w punkcie 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 02.50.729 w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.


5. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w punkcie 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6197028