INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne - Opłata targowa


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Opłata targowa


   

Uchwała XXX/258/2005

Rady Gminy w Łukcie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: stawek dziennych opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 )

- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:

§ 1

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach

§ 2

Przy sprzedaży:

  • obnośnej z ręki, kosza, wiadra, wózka - 5,00 zł,
  • ze stoiska zadaszonego - 5,00 zł,
  • z wozu konnego - 5,00 zł,
  • z samochodu osobowego - 5,00 zł,
  • z samochodu dostawczego - 5,00 zł,
  • z przyczepy - . 5,00 zł,
  • z samochodu ciężarowego - 5,00 zł,

§ 3

  1. Poboru opłaty w drodze inkasa dokonują sołtysi na terenie sołectw.
  2. Za pobieranie opłat targowych ustala się prowizję w wysokości 50% brutto od zainkasowanych kwot.
  3. Zainkasowane kwoty w pełnej wysokości inkasent odprowadza do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy w Łukcie.

§ 4

Zwalnia się z opłaty targowej mieszkańców gminy Łukta sprzedających własne płody rolne.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6502382