INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne - Opłata miejscowa


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Opłata miejscowa


   

Uchwała XXX/259/2005

Rady Gminy w Łukcie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: ustalenia opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19, pkt. 1, lit. "b" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 roku Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419 )

- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki dzienne opłaty miejscowej na terenie gminy Łukta pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach: Tabórz, Pelnik, Szeląg w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 2

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 2006 roku w wysokości:

  • od każdej osoby dorosłej - 1,23 zł,
  • od dzieci i młodzieży uczącej się - 0,60 zł

§ 3

Opłata miejscowa pobierana będzie w okresie od 01 czerwca do 30 września.

§ 4

Opłatę miejscową można uiszczać:

  1. u kierowników ośrodków wypoczynkowych,
  2. osób zarządzających polami biwakowymi,
  3. u sołtysów lub w kasie Urzędu Gminy, bądź za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy BS Jonkowo Oddział w Łukcie Nr 88571012-101-36011-1.

§ 5

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXI/179/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego. drukuj 

 wyślij znajomemu  Opłata miejscowa-zmiana


   

Uchwała Nr XXXI/270/2005

Rady Gminy w Łukcie

z dnia 28 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19, pkt. 1, lit. "b" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 roku Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419 )

- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Łukta Nr XXX/259/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty miejscowej paragraf 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Stawki dzienne opłaty miejscowej na terenie gminy Łukta pobiera się za pobyt w miejscowościach: Tabórz, Pelnik i Szeląg w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

pdf.jpg Uchwała Nr XXXI/270/2005 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6413818