INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy


 

Rada
Wójt
2009
2010
2011
2012
2013
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łukta na lata 2004 - 2013


   

PLAN ROZWOJU LOKALNEGOGMINY ŁUKTAherb.gif


WARMIŃSKO - MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU


REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE


OLSZTYN 2004


Spis Treści
 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
 2. Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu

  1. Położenie, powierzchnia, ludność
  2. Środowisko przyrodnicze
  3. Turystyka i dziedzictwo kulturowe
  4. Zagospodarowanie przestrzenne

   1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
   2. Infrastruktura techniczna
   3. Własność nieruchomości
   4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
   5. Identyfikacja problemów

  5. Gospodarka

   1. Główni pracodawcy, ilość osób zatrudnionych w danych sektorach
   2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy
   3. Identyfikacja problemów

  6. Sfera społeczna

   1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu
   2. Warunki życia mieszkańców, grupy społeczne wymagające wsparcia
   3. Rynek pracy
   4. Identyfikacja problemów


 3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

  1. Celowość zadań planowanych do realizacji
  2. Lista zadań
  3. Inne proponowane formy aktywizacji społeczności lokalnej (współpraca międzynarodowa)

 4. Realizacja zadań i projektów
 5. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa
 6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
 7. Plan finansowy na lata 2004-2006 i 2007-2013
 8. System wdrażania i monitorowania Planu
 9. Sposoby oceny i komunikacji społecznej
 10. Załączniki


Głównymi celami rozwoju gminy Łukta, zapisanymi w Strategii rozwoju i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, są: • poprawa poziomu życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjałów do rozwoju funkcji gospodarczych (rolnictwa, przemysłu, turystyki, drobnej wytwórczości),
 • zachowanie równowagi przyrodniczej środowiska naturalnego.

Cele główne przekładają się na grupy celów cząstkowych: 1. cele ekologiczne i kulturowe:

  • ochrona walorów systemów ekologicznych,
  • ochrona jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
  • powiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • zachowanie ładu przestrzennego w jednostkach osadniczych,
  • ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych w celu wzbogacenia oferty turystycznej gminy,

 2. cele społeczno - gospodarcze:

  • zrównoważony rozwój gminy w oparciu o rozwój funkcji rolnej, przedsiębiorczości i turystyki,
  • kreowanie rozwoju gospodarczego gminy z uwzględnieniem dostosowania się do norm Unii Europejskiej,
  • rozwój turystyki w oparciu o występujące na terenie gminy walory przyrodnicze,
  • poprawa warunków życia mieszkańców,
  • utworzenie nowych miejsc pracy w celu zmniejszenia bezrobocia,

 3. cele rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa:

  • zaspokojenie potrzeb ludności poprzez uzbrojenie gminy w odpowiedniej ilości i jakości infrastrukturę techniczną,
  • poprawa warunków technicznych systemów komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

Podejmując działania na rzecz rozwoju gminy należy uwzględnić wewnętrzne czynniki ograniczające jej rozwój, punkty stanowiące jej mocne strony, potencjał rozwojowy gminy oraz zidentyfikowane ex-ante zagrożenia.


Jeżeli chcesz się zapoznać z pełnym planem rozwoju lokalnego otwórz Plan Rozwoju Lokalnego


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6614375