INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Nabór


   


CCF20110610_00000.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   


Konkurs.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Łukta jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010 r. w Gminie Łukta

- oferty złożyło siedmioro kandydatów.

Wszyscy kandydaci spełniali wymogi formalne ogłoszenia o naborze.

W wyniku losowania przeprowadzonego w obecności kandydatów, na rachmistrzów wybrani zostali:

1. Pani Małgorzata Kucińska, zamieszkała w Zajączkowie,

2. Pan Tomasz Tokarczyk, zamieszkały w Łukcie.

Gminny Komisarz Spisowy

Jan Leonowicz

Łukta, 20.12.2010 r. drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   


CCF20101206_00000.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   


CCF20100823_00000.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   


skanuj0002.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   


CCF20100622_00000.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  Nabór


   


CCF20100611_00000.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


   

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łukta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, do zatrudnienia na stanowisku

ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

wybrana została Pani Anna Morenc, zamieszkała w Łukcie.

Uzasadnienie wyboru:

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 10 czerwca 2009r, dokonała szczegółowej analizy złożonych dokumentów polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła:

"Oferta złożona przez Panią Annę Morenc zamieszkałą w Łukcie jest kompletna i kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszenia o naborze. Kandydatka w osobie Pani Anny Morenc wykazała odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy, legitymując się wykształceniem wyższym o kierunku administracja oraz nabytym doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, związanym z praktyczną znajomością prawa zamówień publicznych. Pani Anna Morenc ukończyła studia na kierunku administracja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z wynikiem bardzo dobrym i dyplomem za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz wzorową postawę studencką, uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Ważnym atutem kandydatki jest to, iż obecnie jest Ona słuchaczem Podyplomowego Studium Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydane przez Kierownika Podyplomowych Studiów zaświadczenie informuje, że przewidywany termin egzaminu końcowego został wyznaczony na 28.05.2010 r.

Ukończone przez kandydatkę dodatkowe kursy to:

1) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

2) Kurs "Podstawy rachunkowości",

3) Szkolenie z zakresu pisania wniosków o fundusze zewnętrzne.

Pani Anna Morenc w okresie od 24.07.2008r do 13.04.2009r odbywała staż pracy w Referacie Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Łukta. Podczas stażu nabywała m.in. praktyczne umiejętności w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych, które następnie pogłębiała podejmując pracę w oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów, wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów.

Łukta, 14 kwietnia 2010 r.

WÓJT GMINY

Jan Leonowicz drukuj 

 wyślij znajomemu  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


   

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łukta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, do zatrudnienia na stanowisku

inspektora ds. rachunkowości

wybrana została Pani Ewa Agnieszka Wiśniewska, zamieszkała w Łukcie.

Uzasadnienie wyboru:

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 10 czerwca 2009r dokonała szczegółowej analizy złożonych dokumentów polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że w Urzędzie Gminy Łukta złożone zostały dwie oferty, spośród których jedna oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze z uwagi na między innymi jej niekompletność, tj. brak wymaganych dokumentów:

 1. kwestionariusza osobowego,
 2. kserokopii świadectw pracy,
 3. kserokopii dokumentów poświadczających ukończone kursy.

Oferta złożona przez Panią Ewę Agnieszkę Wiśniewską zamieszkałą w Łukcie jest kompletna i kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszenia o naborze. Kandydatka w osobie Pani Ewy Agnieszki Wiśniewskiej wykazała najbardziej odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. rachunkowości w Urzędzie Gminy, legitymując się wykształceniem wyższym oraz ukończonymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Studiami Podyplomowymi w zakresie Ekonomii - Rachunkowość Budżetowa. Ważnym atutem kandydatki jest roczny staż pracy na stanowisku referenta ds. rachunkowości w Urzędzie Gminy Łukta. Pracując na tym stanowisku i jednocześnie uzupełniając wykształcenie w zakresie rachunkowości budżetowej kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku inspektora ds. rachunkowości w danej jednostce samorządu terytorialnego. Kontrkandydatka natomiast poza złożeniem niekompletnej oferty, nie legitymowała się stażem pracy w zakresie rachunkowości w administracji samorządowej.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów, wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów.

WÓJT GMINY

Jan Leonowicz

Łukta, 21 grudnia 2009 r. drukuj 

 wyślij znajomemu  INSPEKTOR DS. RACHUNKOWOŚCI


   

WÓJT GMINY ŁUKTA

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY ŁUKTA

 1. Stanowisko pracy:

  INSPEKTOR DS. RACHUNKOWOŚCI

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów
  1. określone w art.6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458),
  2. wykształcenie wyższe, specjalność - rachunkowość budżetowa i co najmniej 3-letni staż pracy,
  3. umiejętność obsługi komputera,
  4. doświadczenie w pracy, w administracji samorządowej lub rządowej, w zakresie rachunkowości.
 3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych,
  2. samodzielność, uczciwość, pracowitość i uprzejmość.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. dekretacja dowodów kasowych, bankowych, faktur, rozliczeń materiałowych,
  2. prowadzenie ewidencji księgowej systemem komputerowym,
  3. bieżąca analiza zapisów księgowych na kontach, uzgadnianie sald,
  4. windykacja należności,
  5. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów,
  6. sprawozdawczość z wykonywania budżetu i środków pozabudżetowych,
  7. ewidencja analityczna podstawowych środków trwałych, naliczanie amortyzacji i sprawozdawczość,
  8. sporządzanie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych jednostek.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kserokopie)
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. kserokopie świadectw pracy i kserokopia dowodu osobistego,
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
  7. oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o stanie zdrowia.

Ofertę z wnioskiem o zatrudnienie i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, pokój nr 6 - sekretariat /I piętro/ lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektora ds. rachunkowości", w terminie do dnia 17 grudnia 2009 r. włącznie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lukta.sprint.com.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Łukta 04 grudnia 2009r

Wójt

Jan Leonowicz drukuj 

 wyślij znajomemu  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKCIE

ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta

referent ds. funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Augustyn zamieszkała w Łukcie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat w osobie Pani Iwony Augustyn zam. w Łukcie spełnił wymagania formalne ogłoszenia o naborze, tj.:

 1. określone w art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458),
 2. wykształcenie wyższe - potwierdzone załączoną kserokopią dyplomu,
 3. umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 4. znajomość wymaganych ustaw,

Ponadto na etapie kształcenia wyższego o kierunku socjologia odbywała praktyki zawodowe w 2007 r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie przez co nabyła umiejętność pracy biurowej, obsługi komputera, kontaktów interpersonalnych oraz pracy w zespole.

Łukta, 30 października 2009 r.

Kierownik GOPS

Urszula Mironowicz drukuj 

 wyślij znajomemu  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie


   

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

  Stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1/2 etatu 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  Do konkursu może przystąpić kandydat, który: posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ma pełną zdolność czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

  • prowadzenie czynności wobec dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych),


  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie planów i sprawozdań,
  • współpraca z organami właściwymi dłużników,
  • współpraca z komornikiem sądowym,
  • współpraca z biurem informacji gospodarczej.

 4. Wymagania kwalifikacyjne:

  1. Wykształcenie:

   • niezbędne: średnie o profilu zawodowym jak administracja, praca socjalna,
   • preferowane: wyższe o kierunku: administracja, socjologia, pedagogika, praca socjalna.

  2. Doświadczenie zawodowe: -
  3. Umiejętności zawodowe: -
  4. Wymagana wiedza specjalistyczna:

   • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   • Kodeks postępowania administracyjnego,
   • Ustawa o ochronie danych osobowych,

  5. Predyspozycje osobowościowe:

   • samodzielność,
   • komunikatywność,
   • pracowitość,
   • sumienność,
   • rzetelność,
   • uprzejmość,
   • umiejętność współżycia w zespole,

  6. Dodatkowe umiejętności:

   • umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi pakietu Microsoft Office


 5. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
  6. oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  7. kserokopia dowodu osobistego,
  8. kserokopie świadectw pracy,

  List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:


  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)."


  Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie, ul. Mazurska 10 lub
  2. pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego" - w terminie do 7.10.2009 r.

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta (http://www.bip.lukta.sprint.com.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Ośrodka. 7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.

 8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:

  1. w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  2. z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:

   1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
   2. starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
   3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
   4. biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
   5. biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie.Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOPS w Łukcie, ul. Mazurska 10, 14-105 ŁuktaKierownik GOPS


Urszula Mironowicz drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6614340