INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli






 





Rada




Wójt




GOPS




Projekt systemowy - Aktywna Rodzina - Aktywna Gmina




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Profil kąpieliska w Pelniku


   

ikona_pdf.jpgProfil kąpieliska







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Obwieszczene


   

ikona_jpg.jpgObwieszczenie z dn. 15.01.2013







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY ŁUKTA


   

ikona_pdf.jpgOGŁOSZENIE W SPRAWIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY ŁUKTA







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Obwieszczenie w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Łukta w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łukta w roku 2012 r


   

ikona_PDF.jpg Obwieszczenie w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Łukta w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łukta w roku 2012 r

ikona_PDF.jpg Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Gminy Łukta







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Ogłoszenie w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Łukta


   

Łukta, dnia 1 grudnia 2011 r.

GT.6344.17.2011

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY ŁUKTA

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 253) organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, złożyć Wójtowi Gminy Łukta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Wniosek winien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora.
 2. Nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska.
 3. Wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska.
 4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska.
 5. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska.
 6. Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Do wniosku dołącza się:

 1. Pozwolenie wodnoprawne.
 2. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
  • aktualny profil wody w kąpielisku,
  • status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
  • sposób gospodarki odpadami,
  • ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
  • udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.

Rada Gminy Łukta określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie Gminy Łukta.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://www.bip.lukta.sprint.com.pl







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpg Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Łukta word.jpgWniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Łukta







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 AKTUALNOŚCI


   

Łukta 25.07.2011 r.


GT.6344.14.2011

OGŁOSZENIE


W związku z czasowym udostępnieniem A.T.ZOOM
pomostu rekreacyjnego na j. Gil w Kotkowie
informuję,


że w dniach 28 lipca 2011 r. i 6 sierpnia 2011 r.
miejsce wykorzystywane do kąpieli na j. Gil w Kotkowie


będzie niedostępne do powszechnego użytku.


Za powstałe niedogodności przepraszam.


Wójt Gminy Łukta







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Wykaz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2011 roku na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpgWykaz miejsc przeznaczonych do kąpieli w 2011 roku na terenie Gminy Łukta







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Łukta z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie; wykazu kapielisk na rok 2011 na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpgTreść uchwały


pdf.jpgUzasadnienie uchwały







 drukuj 

 wyślij znajomemu 



 Wykaz kąpielisk w 2011roku na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpg Wykaz kąpielisk w 2011r oku na terenie Gminy Łukta







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6072401