INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Jednostki organizacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

14-105 Łukta, ul. Mazurska 10

tel./ fax. (0-89) 647-51-45

e-mail: gops@lukta.com.pl

Ośrodek czynny jest:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

czwartek - dzień wewnętrzny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie jest jednostką organizacyjną i budżetową.

Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych sprawuje Rada Gminy.

W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie.

Skład osobowy Ośrodka:

1.Kierownik - Urszula Mironowicz tel. 647-59-11

2.specjalista pracy socjalnej - Jolanta Kołodziej

3.starszy pracownik socjalny - Elżbieta Bączaj

4.pracownik socjalny - Irena Krzywiec

5.główna księgowa - Krystyna Wierzba

6.opiekunki domowe - zatrudniane w zależności od potrzeb

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Łukta.

Teren podzielony został na dwa rejony.

Rejon I obejmuje miejscowości: Łukta, Pelnik, Worliny, Wynki, Molza, Dąg, Tabórz, Plichta, Białka Leśna, Nowaczyzna, Swojki, Komorowo, Kotkowo, Spórka, Ramoty, Niedźwiady.

Obsługiwany jest on przez Panią Irenę Krzywiec

Rejon II obejmuje miejscowości:Ględy, Mostkowo, Trokajny, Zajączkowo, Sobno, Kozia Góra, Kojdy, Gucin, Nowe Ramoty, Florczaki, Maronie, Chudy Dwór.

Obsługiwany jest on przez Panią Jolantę Kołodziej

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:

a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

c) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

W szczególności do zadań Ośrodka należy:

a) z zakresu zadań własnych:

- prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,· przyznawanie pomocy rzeczowej,

- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,

b) z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym:

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

- praca socjalna,

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

c) w zakresie zadań zleconych:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,

- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób uprawnionych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków. drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6497770