INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Informacje Urzędu Gminy


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Informacje o Funduszach Europejskich


   

ikona_pdf.jpgKonsultacje nt. Funuszy Europejskich drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 20 czerwca 2006 r

w sprawie ustalenia: Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pokaż artykuł
  "Promocja Zawodowa Dziewcząt"

INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Oddziału Terenowego w OlsztyniePokaż artykuł
  Opinia Reginalnej Izby Obrachunkowej


UCHWAŁA NR 395/2004


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


z dnia 06 kwietnia 2004 roku


Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zmianami) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Gminę Łukta sprawozdań za 2003 r., skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:  1. Mieczysław Czirson - przewodniczący składu
  2. Zofia Baczyńska - członek składu
  3. Bogumił Pliszka - członek składu

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Łukta sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawowo.


Pokaż artykuł
  Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łukta


Wójt Gminy Łukta informuje, iż działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 876) - Rada Gminy Łukta uchwaliła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, na terenie Gminy Łukta, na rok 2004.

Pokaż artykuł
  Informacje dla rolników


Uprawa i sprzedaż ziemniaków

Pokaż artykułStrona (1/3) Nastepna »

 Odwiedzin: 6614385