INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Informacje Urzędu Gminy


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze


   

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 20 czerwca 2006 r

w sprawie ustalenia: Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2006

Wójta Gminy Łukta

z dnia 20 czerwca 2006r

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISK0 URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY ŁUKTA I STANOWISKO KIEROWNIKA

GMINNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta oraz stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, zwane dalej "stanowiskami urzędniczymi", w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Łukta na podstawie mianowania; pracownicy zatrudniani na stanowiskach pracy określonych w statucie gminy i umowy o pracę; pozostali pracownicy samorządowi z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi oraz szczegółowe zasady zatrudniania kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej

§ 1

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy , w oparciu o informacje przekazane przez Kierownika komórki organizacyjnej o wakującym stanowisku w formie wniosku o przyjęcie nowego pracownika.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien być przekazany z 3-miesięcznym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Wójtowi Gminy projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

5. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 4, zawiera:

 • dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je stanowiska,
 • określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
 • określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
 • określenie odpowiedzialności,
 • inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

6. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

7. Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

1. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 • Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona,
 • Kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
 • Inspektor ds. kadr , będący jednocześnie Sekretarzem Komisji.

2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III

Etapy naboru

§ 3

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna , test kwalifikacyjny.

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Łukta.

2. Ogłoszenie może być umieszczone dodatkowo w innych miejscach, m.in:

 • prasie,
 • akademickich biurach karier,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • urzędach pracy.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

 • nazwę i adres jednostki,
 • określenie stanowiska urzędniczego,
 • określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
 • wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
 • wskazanie wymaganych dokumentów,
 • określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

4. Przykład ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5

1. Po umieszczeniu ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w BIP i na tablicy ogłoszeń, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od zainteresowanych kandydatów.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym - Dz.U. z 2001 roku, Nr 130, poz. 1450) .

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

6. Dokumenty aplikacyjne składa się w sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

§ 7

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

5. Wzór listy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

§ 8

1. Selekcja końcowa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i może być przeprowadzona w oparciu o testy merytoryczne.

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 9

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna bada:

 • predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
 • obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
 • cele zawodowe kandydata.

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4. Rozmowa kwalifikacyjna kończy się oceną punktową każdego z kandydatów.

Test kwalifikacyjny

§ 10

1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową.

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

§ 11

1. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze

§ 12

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporządza protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Protokół zawiera w szczególności:

 • określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 • uzasadnienie dokonanego wyboru.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

§ 13

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

 • nazwę i adres jednostki,
 • określenie stanowiska urzędniczego,
 • imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łukta, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. W przypadku odmówienia przez wybranego kandydata nawiązania stosunku pracy, propozycję nawiązania stosunku pracy składa się kolejnemu z najlepszych kandydatów wskazanych w protokole tego naboru. Przepisy pkt 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze, procedura naboru zostaje zakończona, a Wójt podejmuje decyzję o ogłoszeniu nowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

7. Wzór informacji o wynikach naboru stanowią załączniki nr 6 i 6a do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.


pdf.jpg

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 6a drukuj 

 wyślij znajomemu 
  "Promocja Zawodowa Dziewcząt"

INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Oddziału Terenowego w OlsztyniePokaż artykuł
  Opinia Reginalnej Izby Obrachunkowej


UCHWAŁA NR 395/2004


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


z dnia 06 kwietnia 2004 roku


Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zmianami) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Gminę Łukta sprawozdań za 2003 r., skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie: 1. Mieczysław Czirson - przewodniczący składu
 2. Zofia Baczyńska - członek składu
 3. Bogumił Pliszka - członek składu

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Łukta sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawowo.


Pokaż artykuł
  Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łukta


Wójt Gminy Łukta informuje, iż działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 876) - Rada Gminy Łukta uchwaliła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, na terenie Gminy Łukta, na rok 2004.

Pokaż artykuł
  Informacje dla rolników


Uprawa i sprzedaż ziemniaków

Pokaż artykuł
  Informacja dla bezdomnych


Z dniem 15.11.2003 r. została uruchomiona bezpłatna infolinia, pod którą całodobowo można uzyskać informację o placówkach z terenu województwa, świadczących pomoc osobom bezdomnym.


NUMER INFOLINII


0-800-165-320


Pokaż artykułStrona (1/2) Nastepna »

 Odwiedzin: 6294771