INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Informacje Urzędu Gminy


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łukta


   
Wójt Gminy Łukta informuje, iż działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 876) - Rada Gminy Łukta uchwaliła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, na terenie Gminy Łukta, na rok 2004.


Program zakłada powołanie Zarządzeniem Wójta Zespołu Doradzczo - Opiniodawczego, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli właściwych organów samorządu gminnego.


Zespół odpowiedzialny będzie za ścisłą współpracę z organizacjami działającymi na terenie gminy w zakresie spraw dotyczących opiniowania zadań publicznych wydzielanych do realizacji przez organizacje pozarządowe do projektu budżetu, opiniowanie składanych przez organizacje pozarządowe ofert na realizację zadań publicznych.


W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie przedstawiciela organizacji do pracy w wyżej określonym Zespole Doradczo - Opiniodawczym.


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku będą mogły otrzymać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.


Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczyć ono będzie innych zadań publicznych, niż określone w tej ustawie to zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy gminy z właściwym podmiotem.


Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określi w drodze uchwały Rada Gminy na sesji w dniu 30 marca 2003 r. zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 20 czerwca 2006 r

w sprawie ustalenia: Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łukta i stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pokaż artykuł
  "Promocja Zawodowa Dziewcząt"

INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Oddziału Terenowego w OlsztyniePokaż artykuł
  Opinia Reginalnej Izby Obrachunkowej


UCHWAŁA NR 395/2004


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


z dnia 06 kwietnia 2004 roku


Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zmianami) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Gminę Łukta sprawozdań za 2003 r., skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:  1. Mieczysław Czirson - przewodniczący składu
  2. Zofia Baczyńska - członek składu
  3. Bogumił Pliszka - członek składu

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Łukta sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawowo.


Pokaż artykuł
  Informacje dla rolników


Uprawa i sprzedaż ziemniaków

Pokaż artykuł
  Informacja dla bezdomnych


Z dniem 15.11.2003 r. została uruchomiona bezpłatna infolinia, pod którą całodobowo można uzyskać informację o placówkach z terenu województwa, świadczących pomoc osobom bezdomnym.


NUMER INFOLINII


0-800-165-320


Pokaż artykułStrona (1/2) Nastepna »

 Odwiedzin: 6511152