INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Informacje o środowisku - Informacje i zawiadomienia


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 OGŁOSZENIE


   

Łukta, 22 czerwca 2010 roku

GT-7627/6/09

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Łukta, działając na podstawie art. 38, art. 80 ust 1 i 82 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 22.06.2010 r. została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i wstępnej przeróbce kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Mostkowo".

Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku, dostępnym w Urzędzie Gminy w Łukcie, pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.lukta.sprint.com.pl.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu:

 1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
 2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łukcie: www.bip.lukta.sprint.com.pl drukuj 

 wyślij znajomemu  OBWIESZCZENIE


   

Łukta, dnia 27 kwietnia 2010 roku

GT-7327/7/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Łukta

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do obróbki drewna na działce nr 222/6 w Łukcie.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Cezarego Puchacza "UHU" Zakład Przemysłu Drzewnego, ul. Ostródzka 47, 14-105 Łukta.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, Referat Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30

Z up. WÓJTA

Dariusz Kaczówka

Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

Do umieszczenia na/w:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie

2. Tablicy ogłoszeń w miejscowości Łukta

3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl

4. a/a drukuj 

 wyślij znajomemu  OBWIESZCZENIE


   

Łukta, dnia 4 marca 2010 roku

GT-7627/7/09

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

obwieszczam

iż w dniu 1 marca 2010 roku zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do obróbki drewna na działce nr 222/6 w Łukcie.

"Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia Modernizacja zakładu produkcyjnego UHU Zakład Przemysłu Drzewnego 14-105 Łukta ul. Ostródzka 47" oraz dokumentacja sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy Łukta, Referat Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Informuję więc wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i możliwości składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta (do dnia 25 marca 2010 roku).

Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 4 marca 2010 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

Z up. WÓJTA

Dariusz Kaczówka

Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

Do umieszczenia na/w:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie

2. Tablicy ogłoszeń w miejscowości Łukta

3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl

4. a/a drukuj 

 wyślij znajomemu  OBWIESZCZENIE


   

Łukta, dnia 3 marca 2010 roku

GT-7627/6/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

obwieszczam

że złożono uzupełnienie i wyjaśnienia do "Raportu o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji i wstępnej przeróbki złoża kruszywa naturalnego Mostkowo".

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 3 grudnia 2009 roku inwestora: "KADEX" Adam Kopeć, Laski, ul. Południowa 13 A, 05-080 Izabelin. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Łukta, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzupełnieniem i wyjaśnieniami złożonymi do Raportu o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji i wstępnej przeróbki złoża kruszywa naturalnego Mostkowo, która dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, Referacie Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.

Informuję ponadto, iż w dniu 23 marca 2010 roku, godzina 10.00 w świetlicy OSP w Łukcie odbędzie się rozprawa administracyjna, której przedmiotem będą kwestie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i wstępnej przeróbce kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Mostkowo".

Z up. WÓJTA

Dariusz Kaczówka

Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

Do umieszczenia na/w:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie,

2. Tablicach ogłoszeń w miejscowościach Łukta, Mostkowo, Ględy, Kozia Góra

3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl.

4. a/a drukuj 

 wyślij znajomemu  OBWIESZCZENIE


   

Łukta, dnia 23 grudnia 2009 roku

GT-7627/5/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2009 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

obwieszczam

iż w dniu 23 grudnia 2009 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury do dystrybucji gazu ziemnego na obszarze gminy Łukta”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta w godzinach pracy urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30.

Liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 208 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do umieszczenia na/w:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
 2. Tablicach ogłoszeń w miejscowości Łukta, Worliny, Komorowo
 3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl
 4. a/a   drukuj 

   wyślij znajomemu    OBWIESZCZENIE


     

  Łukta, dnia 15 grudnia 2009 roku

  GT-7627/7/09

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

  obwieszczam

  że na wniosek "UHU" Zakład Przemysłu Drzewnego Cezary Puchacz, ul. Ostródzka 47, 14-105 Łukta w dniu 11 grudnia 2009 roku Wójt Gminy Łukta wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do obróbki drewna na działce nr 222/6 w Łukcie.

  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy Łukta, Referat Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1, codziennie w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

  Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta do dnia 5 stycznia 2010 roku.

  Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 15 grudnia 2009 roku wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

  Do umieszczenia na/w:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie,
  2. Tablicy ogłoszeń w miejscowości Łukta,
  3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl.
  4. a/a   drukuj 

   wyślij znajomemu    OBWIESZCZENIE


     

  Łukta, dnia 8 grudnia 2009 roku

  GT-7627/6/09

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

  obwieszczam

  że w dniu 3 grudnia 2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i wstępnej przeróbce kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Mostkowo".

  Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 26 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 ze zm.), powyższe przedsięwzięcie może znacząca oddziaływać na środowisku i sporządzenie raportu jest wymagane.

  W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Łukta, Referacie Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

  Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta do dnia 31 grudnia 2009 roku.

  Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 8 grudnia 2009 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

  WÓJT GMINY ŁUKTA

  Do umieszczenia na/w:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie,
  2. Tablicach ogłoszeń w miejscowościach Łukta, Mostkowo, Ględy, Kozia Góra
  3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl.
  4. a/a   drukuj 

   wyślij znajomemu    OBWIESZCZENIE


     

  Łukta, dnia 1 grudnia 2009 roku

  GT-7627/5/09

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  Informuję

  o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury do dystrybucji gazu ziemnego na obszarze Gminy Łukta", którego inwestorem jest Energia Mazury Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm.) powyższe przedsięwzięcie jest zaliczane do grupy, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

  Liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 208 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) "Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

  Informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w tym z opinią Starosty Powiatowego w Ostródzie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr 1 (Referat Gospodarki Terenowej) w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 do dnia 18 grudnia 2009 roku.

  W dalszym etapie postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  WÓJT GMINY ŁUKTA

  Do umieszczenia n/w:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
  2. Tablicach ogłoszeń w miejscowościach Łukta, Worliny, Komorowo
  3. Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lukta.sprint.com.pl
  4. a/a   drukuj 

   wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6509250