INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Gospodarka Odpadami Komunalnymi


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Osiagnięte wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


   

Cały obszar Gminy Łukta położony jest na terenach wiejskich. Większość właścicieli nieruchomości deklaruje wykonywanie kompostowania odpadów biodegradowanych lub wykorzystywania odpadów biodegradowanych w gospodarstwie rolnym lub domowym. Gmina Łukta w celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych na składowiskach, wprowadziła selektywną zbiórkę odpadów. Rozmieszczono na terenie całej gminy zbiorcze pojemniki na odpady zbierane selektywnie. Prowadzona jest również stała kampania edukacyjna wśród mieszkańców związana z wdrażaniem prawidłowej gospodarki odpadami we współpracy ze szkołami oraz przedszkolem.
Ponadto Gmina Łukta należy do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. Efektem działań związku jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, oddanym do użytku w 2009 roku. Podstawowe segmenty technologiczne ZUOK Rudno to hala segregacji z linią sortowniczą odpadów komunalnych zmieszanych oraz surowcowych, nowoczesna kwatera składowania odpadów, kompostowania odpadów zielonych oraz pomocnicze obiekty technologiczne i infrastrukturalne.
Według wytycznych Ministerstwa Środowiska dotyczących rozliczenia obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995 przyjęto, ilość wytworzonych odpadów komunalnych na mieszkańca w 1995 roku, która wynosiła:
wsie – 160 kg w tym odpady ulegające biodegradacji: 30% tj. 47 kg/mieszkańca na rok.
Zgodnie z informacją z Głównego Urzędu Statystycznego w 1995 roku na terenie Gminy Łukta zamieszkiwało 4322 osób.
Według obliczeń zgodnie ze wzorem z wytycznych Ministerstwa Środowiska wynika, że na terenie Gminy Łukta wytworzonych zostało 203,13 Mg odpadów biodegradowanych w 1995 roku.
Ilość odpadów ulegających biodegradacji, która podlega ograniczeniu i nie może być unieszkodliwiana poprzez składowanie w 2010 roku w stosunku do 1995 roku wynosi 50,78 Mg.
Z informacji uzyskanych od przedsiębiorstw posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynika:
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie i Transport Usług Komunalnych Edward Górtowski zebrali łącznie w 2010 roku i przekazali do ZUOK Rudno- 204.80 Mg odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), 12 % stanowią odpady biodegradowalne (20 02 01), czyli 24,58 Mg. Wszystkie odpady komunalne poddane są procesowi sortowania, w wyniku prowadzonej działalności ze zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzane jest paliwo alternatywne.
2) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie odbiera z terenu Gminy Łukta odpady gromadzone selektywnie. W 2010 roku zebrano zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) w ilości 5,48 Mg, które przekazano do odzysku i recyklingu.
Łączna ilość odpadów biodegradowalnych zebranych w 2010 roku z terenu Gminy Łukta wynosi: 30,06 Mg. Odpady te zostały poddane odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwieniu.
W stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 roku, redukcji uległo 39,68 % w 2010 roku.
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Pokaż artykuł
  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Pokaż artykuł
  Firmy zajmujące się wywózką odpadów


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6491141