INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Projekt Budżetu Gminy - 2007


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
  Projekt Budżetu Gminy na rok 2007


   

Projekt uchwały budżetowej

word.jpg Uchwała budżetowa 2007

Objaśnienia do projektu budżetu

word.jpg Objaśnienia

Załączniki do projektu budżetu

word.jpg Nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

word.jpg Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

word.jpg Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2007 r.

word.jpg Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

word.jpg Nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

word.jpg Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

word.jpg Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

word.jpg Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

word.jpg Nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

word.jpg Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2007 r.

word.jpg Nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

word.jpg Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

word.jpg Nr 13 - Prognoza kwoty długu gminy

word.jpg Nr 13a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6626032