INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Projekt Budżetu Gminy - 2006


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Projekt Budżetu Gminy na rok 2006


   

Projekt uchwały budżetowej


word.jpg Uchwała budżetowa 2006


Objaśnienia do projektu budżetu


word.jpg Objaśnienia


Załączniki do projektu budżetu


word.jpg Nr 1 - Projekt dochodów budżetu gminy na rok 2006


word.jpg Nr 1a - Plan dochodów budżetu gminy (wg źródeł) na rok 2006


word.jpg Nr 2 - Projekt wydatków budżetu gminy na rok 2006


word.jpg Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


word.jpg Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006


word.jpg Nr 5 - Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006


word.jpg Nr 6 - Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


word.jpg Nr 7 - Prognoza kwoty długu gminy


word.jpg Nr 7a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy


word.jpg Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu w 2006 roku


word.jpg Nr 9 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2006 rok


word.jpg Nr 10 - Dotacje przedmiotowe


word.jpg Nr 11 - Dotacje podmiotowe


word.jpg Nr 12 - Inne dotacje udzielone w 2006 roku


word.jpg Nr 13 - Zadania własne gminy


word.jpg Nr 14 - Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6624521