INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Budżet Gminy - 2009


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/155/2008


   

Uchwała Nr XXVI/155/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 18.167.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 11.765.379 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.402.521 zł.


§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.148.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.506.312 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.642.530 zł.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3
 3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 9.612.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
 4. Dotacje majątkowe w 2009 roku w wysokości 30.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.095.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.980.942 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  • zaciągniętych kredytów w kwocie 2.924.692 zł,
  • spłat udzielonych pożyczek w kwocie 56.250 zł.

 2. Przychody budżetu w wysokości 3.585.522 zł, rozchody w wysokości 604.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:


 • ogólną w wysokości 10.000 zł,
 • celową w wysokości 10.000 zł, przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.291 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 7 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:

  • przychody - 1.893.599 zł,
  • wydatki - 1.893.599 zł,

 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 280.000 zł; wydatki - 283.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie:

  • na utrzymanie dróg gminnych - 200.000 zł;
  • utrzymanie czystości ( sprzątanie ulic i placów) - 31.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 2. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie w wysokości 78.386 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.
 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 89.300 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.


§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


 • przychody - 15.000 zł,
 • wydatki - 193.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.


§ 10


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:


 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.500.000 zł;
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 604.580 zł;


§ 11


Upoważnia się Wójta do:


 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:

  • na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

 3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami oraz przenoszenia wydatków w dziale między inwestycjami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcie i Szkoły Podstawowej w Mostkowie uprawnień do dokonywania zmian planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem przeznaczenia na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
 5. przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 12


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.


§ 13


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 14


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.pdf.jpg Uchwała Nr XXVI/155/2008


pdf.jpg Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011


pdf.jpg Załącznik nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności


pdf.jpg Załącznik nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu


pdf.jpg Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r


pdf.jpg Załącznik nr 8 - Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r


pdf.jpg Załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe w 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 11 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 12 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.


pdf.jpg Załącznik nr 13 - Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


pdf.jpg Załącznik nr 14 - Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne


pdf.jpg Załącznik nr 14a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6624484