INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Budżet Gminy - 2008


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Uchwała Rady Gminy Nr XV/84/2007


   

Uchwała Nr XV/84/2007


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 27 grudnia 2007 r.w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)


- Rada Gminy w Łukcie na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:


§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 14.441.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,


z tego:


dochody bieżące w wysokości 10.940.969 zł,


dochody majątkowe w wysokości 3.500.580 zł.


§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.691.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

  z tego:


  wydatki bieżące w wysokości 10.017.833 zł,


  wydatki majątkowe w wysokości 3.673.417 zł


 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3
 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.700.882 zł., zgodnie z załącznikiem 3a .
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.119.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.299 zł przeznacza się na:

  - planowaną spłatę kredytów w kwocie - 702.887 zł,


  - planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 47.412 zł,


 2. Przychody budżetu w wysokości 740.679 zł, rozchody w wysokości 1.490.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4


W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 1. Plan przychodów i wydatków Zakładów budżetowych:

  - przychody - 1.570.774 zł,


  - wydatki - 1.570.774 zł,


 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 280.000 zł; wydatki -286.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie :

  - na utrzymanie dróg gminnych - 150.000 zł;


  - utrzymanie czystości (sprzątanie ulic i placów) - 30.000 zł,


 2. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie w wysokości 75.538 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.
 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 74.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


1) przychody - 12.000 zł,


2) wydatki - 53.180 zł,


zgodnie z załącznikiem nr 13.


§ 10


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł;
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1.490.978 zł;

§ 11


Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku

 3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami oraz przenoszenia wydatków w dziale między inwestycjami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie i Szkoły Podstawowej w Mostkowie uprawnień do dokonywania zmian planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem przeznaczenia na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.
 5. przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.


§ 13


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 14


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.pdf.jpg Uchwała Rady Gminy Nr XV/84/2007


pdf.jpg Załącznik nr 1


pdf.jpg Załącznik nr 2


pdf.jpg Załącznik nr 3


pdf.jpg Załącznik nr 3a


pdf.jpg Załącznik nr 4


pdf.jpg Załącznik nr 5


pdf.jpg Załącznik nr 6


pdf.jpg Załącznik nr 7


pdf.jpg Załącznik nr 8


pdf.jpg Załącznik nr 9


pdf.jpg Załącznik nr 10


pdf.jpg Załącznik nr 11


pdf.jpg Załącznik nr 12


pdf.jpg Załącznik nr 13


pdf.jpg Załącznik nr 14


pdf.jpg Załącznik nr 14a drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6072285