INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Budżet Gminy - 2007


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Uchwała Rady Gminy Nr IV/14/2007


   

Uchwała Nr IV/14/2007


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 9 lutego 2007 r.


w sprawie: budżetu na rok 2007Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 12.707.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.302.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.724.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.145.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3


 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 404.770 zł przeznacza się na:
  • planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 74.507 zł,
  • planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 330.263 zł.

 2. Przychody budżetu w wysokości 831.716 zł, rozchody w wysokości 1.236.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7


§ 5


Ustala się dochody w kwocie 58.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 6 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
  przychody - 1.964.725 zł, wydatki - 1.964.725 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 251.800 zł; wydatki - 347.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 7 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie w kwocie 251.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 2. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury (GBP w Łukcie) na kwotę 71.446 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 10.
 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę - 73.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 8Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • przychody - 10.000 zł,
 • wydatki - 10.180 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 9


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:


 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł;
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1.236.486 zł;

§ 10


Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:

  • na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

 3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami oraz przenoszenia wydatków w dziale między inwestycjami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie i Szkoły Podstawowej w Mostkowie uprawnień do dokonywania zmian planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z wyjątkiem przeznaczania na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
 5. przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.


§ 12


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.pdf.jpg Uchwała Rady Gminy Nr IV/14/2007


pdf.jpg Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.


pdf.jpg Wydatki budżetu gminy na 2007 r.


pdf.jpg Zadania inwestycyjne w 2007 r.


pdf.jpg Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


pdf.jpg Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu


pdf.jpg Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.


pdf.jpg Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.


pdf.jpg Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.


pdf.jpg Dotacje przedmiotowe w 2007 r.


pdf.jpg Dotacje podmiotowe w 2007 r.


pdf.jpg Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.


pdf.jpg Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007


pdf.jpg PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY


pdf.jpg Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6412102