INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Budżet Gminy - 2006


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
  BUDŻET GMINY ŁUKTA NA ROK 2006


   

Uchwała Nr XXXI/264/2005


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie: budżetu na rok 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.054.805 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.032.322 zł, zgodnie z zał. nr 3,
  2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.


§ 2 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.271.388, zgodnie z zał. nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

  1. wydatki bieżące kwotę 8.617.794 zł, w tym na:

   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.148.937 zł,
   2. dotacje 225.370 zł,
   3. wydatki na obsługę długu gminy 150.000 zł,

  2. wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8.653.594 zł, w tym:

   • wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 8.653.594 zł, zgodnie z zał. nr 5,


 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 2007 - 7.975.638 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2006r. 4.967.018 zł, 2007r. 3.008.620 zł.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 6.
 5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.032.322 zł, zgodnie z zał. nr 3,
  2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.470 zł, zgodnie z zał. nr 4,
  3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.500 zł,


§ 3


Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.216.583 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.216.583 zł.


§ 4 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4.734.732 zł, zgodnie z zał. nr 7.
 2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 7a.
 3. Uchwala się przychody w wysokości 2.612.982 zł i rozchody w wysokości 1.396.399 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 5 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 9:

  1. zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.490.979 zł; wydatki w wysokości 1.490.979 zł,
  2. rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 140.000 zł; wydatki w wysokości 140.000 zł,

 2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 71.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 6


Uchwala się dotacje dla: 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 68.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
 2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 73.900 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 7


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


- przychody - 10.000 zł,


- wydatki - 12.700 zł,


zgodnie z zał. nr 13.


§ 8


Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.


§ 9


Ponadto upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nie powodujące ich zwiększenia z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.


pdf.jpg Uchwała Nr XXXI/264/2005

Do uchwały dołączone są następujące załącznikiword.jpg Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006 pdf.jpg Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006
word.jpg Plan dochodów budżetu gminy (wg źródeł) na rok 2006 pdf.jpg Plan dochodów budżetu gminy (wg źródeł) na rok 2006
word.jpg Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006 pdf.jpg Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006
word.jpg Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku pdf.jpg Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku
word.jpg Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006 pdf.jpg Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006
word.jpg Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 pdf.jpg Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008
word.jpg Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) pdf.jpg Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)
word.jpg Prognoza kwoty długu gminy pdf.jpg Prognoza kwoty długu gminy
word.jpg Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu pdf.jpg Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu
word.jpg Źródła sfinansowania deficytu w roku 2006 pdf.jpg Źródła sfinansowania deficytu w roku 2006
word.jpg Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006 pdf.jpg Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006
word.jpg Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych na rok 2006 pdf.jpg Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych na rok 2006
word.jpg Dotacje podmiotowe na rok 2006 dla instytucji kultury pdf.jpg Dotacje podmiotowe na rok 2006 dla instytucji kultury
word.jpg Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006 pdf.jpg Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006
word.jpg Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 pdf.jpg Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6502448