INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet - Budżet Gminy - 2005


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Acrobat Reader


   

Niektóre występujące w tym dziale pliki są w formacie PDF

Format PDF (Portable Document Format) jest powszechnie stosowanym w Internecie sposobem przedstawienia dokumentu w oryginalnej formie - dokładnie takiej, jaką ma na wydruku papierowym. Dokument PDF można przeglądać na ekranie komputera lub wydrukować. Przeglądanie dokumentów w tym formacie umożliwia bezpłatny program Acrobat Reader, dostępny w Internecie.

Program jest dostępny pod poniższym adresem:

AcrobatReader od producenta (http://www.adobe.com/). drukuj 

 wyślij znajomemu   BUDŻET GMINY ŁUKTA NA ROK 2005


   

Uchwała Nr XXI/206/2005


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 2 lutego 2005 r.w sprawie: budżetu na rok 2005


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)


- Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:


§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.112.501 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 1 - Plan dochodów i {nr1a}.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.735.826 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki,
  2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005,
  3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.


§ 2 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.574.764 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 2 - Plan wydatków.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:


  1. wydatki bieżące kwotę 8.078.789 zł, w tym na:

   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.028.202 zł,
   2. dotacje 205.320 zł,
   3. wydatki na obsługę długu gminy 200.000 zł,

  2. wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.495.975 zł, w tym na:

   1. wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.495.975 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 5 - Wydatki inwestycyjne,

  3. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2006 w wysokości 1.757.512 zł zgodnie z zał. Załącznik nr 6 - Wieloletnie wydatki inwestycyjne.

 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości.1.735.826 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki,
  2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów w wysokości 10.540 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005,
  3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.500 zł,


§ 3


Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 537.737 zł przeznacza się na spłatę kredytów.


§ 4 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.621.293 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 7 - Prognoza kwoty długu.
 2. Uchwala się przychody w wysokości 1.205.359 zł i rozchody w wysokości 1.743.096 zł, stanowiące zał. Załącznik nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu Gminy.
 3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia zał. Załącznik nr 14 - Sytuacja finansowa Gminy -"sytuacja finansowa gminy".

§ 5 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

 2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 71.080 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych.

§ 6


Uchwala się dotacje dla: 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 64.200 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 11 - Dotacje podmiotowe,
 2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 59.500 zł, zgodnie z zał. Załącznik nr 12 - Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji.

§ 7


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:§ 8 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.
 2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 9


Ponadto upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.700.000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nie powodujące ich zwiększenia z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10


Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.


§ 11 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.


Uchwała Nr XXI/206/2005Do uchwały dołączone są następujące załącznikiword.jpg Załącznik nr 1 - Plan dochodów pdf.jpg Załącznik nr 1 - Plan dochodów
word.jpg Załącznik nr 2 - Plan wydatków pdf.jpg Załącznik nr 2 - Plan wydatków
word.jpg Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki pdf.jpg Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki
word.jpg Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005 pdf.jpg Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005
word.jpg Załącznik nr 5 - Wydatki inwestycyjne pdf.jpg Załącznik nr 5 - Wydatki inwestycyjne
word.jpg Załącznik nr 6 - Wieloletnie wydatki inwestycyjne pdf.jpg Załącznik nr 6 - Wieloletnie wydatki inwestycyjne
word.jpg Załącznik nr 7 - Prognoza kwoty długu pdf.jpg Załącznik nr 7 - Prognoza kwoty długu
word.jpg Załącznik nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu Gminy pdf.jpg Załącznik nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu Gminy
word.jpg Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków pdf.jpg Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków
word.jpg Załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych pdf.jpg Załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
word.jpg Załącznik nr 11 - Dotacje podmiotowe pdf.jpg Załącznik nr 11 - Dotacje podmiotowe
word.jpg Załącznik nr 12 - Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji pdf.jpg Załącznik nr 12 - Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji
word.jpg Załącznik nr 13 - Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW pdf.jpg Załącznik nr 13 - Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
word.jpg Załącznik nr 14 - Sytuacja finansowa Gminy pdf.jpg Załącznik nr 14 - Sytuacja finansowa Gminy drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6192897